TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa.
Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • kokeilu
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttavaa työtoiminta
  • kotouttamistuella tuettu maahanmuuttajien omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta

Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla mahdollisuus korotettuun ansio-osaan tai muutosturvan ansio-osaan ja kulukorvaukseen. Ansiopäivärahan 500 päivän enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.  Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain siltä ajalta, kun henkilö on työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Poissaolopäivät palvelusta ja korvauksien maksaminen

Työttömyysetuutta ei makseta palvelujen poissaoloajalta, ellei poissaolon syynä ole hakijan alle kolme päivää kestävä työkyvyttömyys (neljännestä päivästä alkaen toimitettava kassalle lääkärintodistus), alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (alle neljä päivää), työhaastattelu tai siihen rinnastettava työllistymiseen liittyvä syy.

Jos poissaolon syynä on alle 10-vuotiaan lapsen sairaus, oma ilmoitus ansiopäivärahahakemuksessa riittää. Muissa palvelusta poissaolotilanteissa työ- ja elinkeinotoimisto selvittää poissaolon syyn ja antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle koskien oikeutta ansiopäivärahaan.

Huom. Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisten opintojen ajalta poissaoloilla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.

Kulukorvaus

Useimpien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi kulukorvausta. Kulukorvaus on tarkoitettu ateria- ja matkakustannusten korvaamiseen.  Kulukorvausta maksetaan palveluissa todellisilta osallistumispäiviltä. Työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa ja omaehtoisten opintojen ajalta voidaan kulukorvaus maksaa kuitenkin myös poissaolopäiviltä.
Kulukorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä.
Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia.

Ulkomailla järjestettävään koulutukseen osallistuvalle maksetaan kulukorvauksena puolet valtion virkamiesten päivärahasta seitsemältä päivältä viikossa.
Pohjoiskalotin koulutussäätiön (NORD) järjestämään koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle on järjestetty ilmainen majoitus ja hänelle maksetaan kulukorvausta 16,82 euroa päivältä.
Kulukorvaus on verotonta tuloa.

Lisätietoja eri työllistymistä edistävistä palveluista sekä niihin hakeutumisesta saa työ- ja elinkeinotoimistoista.