Lomautetuksi tulleen henkilön on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi. Ilmoittautuminen ei voi tapahtua takautuvasti eli ilmoittautua tulee viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittauduttaessa mukana tulee olla lomautustodistus, josta ilmenee muun muassa se, mistä päivästä lomautus alkaa. Työnantajan velvollisuus on antaa tämä todistus.

 

Palkkatiedot

Lomautuksen alkaessa lomautetulle tulee antaa palkkatodistus. Palkkatodistukseen tulee merkitä, onko edelliseltä lomanmääräytymiskaudelta kertyneet lomat pidetty.

  • Jos lomia on pitämättä, liitetään mukaan työnantajan allekirjoittama todistus, josta käy ilmi, milloin pitämättömät lomat on sovittu pidettäväksi.
  • Jos palkkatodistus sisältää loma-ajan palkkaa lomista, joita ei ole vielä pidetty, kyseinen palkka tulee eritellä palkkatodistuksessa.

 

Päivärahan hakeminen

Myös lomautustilanteissa päivärahahakemus on täytettävä huolellisesti. Hakemukseen merkitään lomautuspäivien kohdalle ”työtön” ja työpäivien kohdalle ”työssä” sekä päivittäinen työtuntien määrä.

  • Jos lomautuksen vuoksi tehdään lyhennettyä työviikkoa, työtunnit ja palkat on ilmoitettava hakujakson viikoilta aina viikkokohtaisesti. Tällöin hakemukset ja palkkatodistukset on täytettävä neljän kalenteriviikon jaksoissa.
  • Jos kysymyksessä on vuoroviikkolomautus ja työnantajan palkanmaksu on kaksi kertaa kuukaudessa, hakemukset kannattaa tahdistaa samalle jaksolle, jolta työnantaja tekee tarkistusilmoitukset. Hakemuksen mukaan liitetään kopiot palkkalaskelmista.

Myös kokonaan lomautettujen kannattaa tahdistaa hakemukset samalle jaksolle, jolta työnantaja tekee tarkistusilmoituksen kalenterikuukausittain tai neljän viikon jaksoissa. Etenkin lomautustilanteissa on tärkeätä lisäksi muistaa, että seitsemän omavastuupäivän tulee sijoittua kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon ajalle. Mikäli näin ei tapahdu, menee lomautuspäiviä kokonaan hukkaan.

 

Ryhmälomautus

Ryhmälomautusmenettelystä luovuttiin 1.7.2013 >>

Lomautettujen asiointi työ- ja elinkeinotoimistossa 1.7.2013 alkaen >>