Työllisyyden kuntakokeilu ajalla 1.3.2021-30.6.2023 perustuu lakiin

Työllisyyden kuntakokeilu perustuu lakiin työllisyyden kuntakokeilusta. Kokeilu on määräaikainen ja se on voimassa ajalla 1.3.2021-30.6.2023. Kokeilussa on mukana yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa.

Kuntakokeilun tarkoituksena on parantaa tiettyjen asiakasryhmien pääsyä työmarkkinoille ja edistää heidän työllistymistään. Kuntakokeilun avulla kerätään myös tietoa siitä, parantaako kuntapohjainen palvelu työllisyysastetta.

Työllisyyden kuntakokeilussa työnhakupalveluita ja työllistymistä edistäviä palveluita hankkii ja tarjoaa työnhakijoille pääasiassa kunta tai kokeilualue eikä TE-toimisto. Kunta antaa myös jotkin työvoimapoliittiset lausunnot päivärahan maksajalle TE-toimiston sijaan.

Kuntakokeilun asiakkuus

Kuntakokeilun asiakkuutta ei voi itse valita. Asiakkaina ovat sellaiset työttömät ja lomautetut työnhakijat, jotka ovat

  • alle 30-vuotiaita,
  • maahanmuuttajia tai
  • joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Lisäksi kokeilun asiakkaita ovat henkilöt, jotka eivät täytä ansiopäivärahan saamiseksi vaadittavaa 26 viikon työssäoloehtoa.

Kuntakokeilun asiakkaaksi ei voi itse hakeutua, vaan palveluja tarjotaan kohdennetuille asiakasryhmille, kuten nuorille tai vieraskielisille työnhakijoille. Kokeilukunnan asiakkuus jatkuu kokeilun loppuun asti, vaikka työnhakija täyttäisikin 30 v. tai siirtyisi ansioturvalle.

1.6.2021 alkaen kuntakokeilun asiakkaan on mahdollista tietyin edellytyksin pyytää asiakkuutensa siirtoa TE-toimistoon tai toiseen kokeilukuntaan. Pyyntö siirrosta on esitettävä kotikunnan TE-toimistolle.

Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi

Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi kuntakokeilun asiakkailla tapahtuu samalla tavalla kuin kaikilla muillakin: www.te-palvelut.fi -osoitteesta kirjaudutaan Oma asiointi -palveluun, jossa työnhaku laitetaan voimaan.

TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, kun hänet on siirretty kuntakokeilun asiakkaaksi. Samoin kunta on asiakkaaseen yhteydessä ja antaa ohjeita jatkotoimia varten.

Niin kunnan kuin TE-toimistonkin antamat neuvot työnhaun voimassa pitämiseksi ovat sitovia.

Lisätietoja työllisyyden kuntakokeilusta:

TE-palveluiden ohjeita kuntakokeilusta

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön ohjeistusta kuntakokeilusta

Kuntaliiton ohjeet ja kokeilussa mukana olevat kunnat 

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta