Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla mahdollisuus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen.

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • kuntouttavaa työtoiminta
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu *
  • kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukainen omaehtoinen opiskelu

* Omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta toisin kuin muihin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.

Kun aloitat työllistämistä edistävän palvelun, kirjoita hakemukseesi tieto palvelusta kunkin osallistumispäivän kohdalle. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun osallistut ja kuinka kauan palvelu kestää. Kassa maksaa sinulle ansiopäivärahaa ja mahdollisen korotusosan sekä kulukorvauksen TE-toimiston lausunnon perusteella.

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen edellyttää, että palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa

Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3.209,10 € vuonna 2021), ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %.

Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Ansiopäiväraha on tällöinkin kuitenkin vähintään lapsikorotuksella ja korotusosalla (4,80 euroa vuonna 2021) korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu, joten sen ajalta ei makseta korotusosaa tai kulukorvausta.