Työttömyyskassan oikeus tietojen saamiseen

Työttömyyskassa tarvitsee hakemusten käsittelyssä tietoja hakijan työsuhteesta ja palkoista. Oikeus tietojen saamiseen on määritelty työttömyysturvalaissa.

Kassa saa maksetut palkkatiedot tulorekisteristä sillä laajuudella, jolla palkanmaksaja on tiedot rekisteriin eritellyt. Joissakin tapauksissa tulorekisterin tietojen lisäksi tarvitaan muita palkkaa ja työsuhdetta koskevia selvityksiä, kuten lomautetuilla tieto lomakertymistä ja pidetyistä vuosilomista sekä kuinka monelta tunnilta ja miltä ajalta palkka on maksettu.

Oikeus tiedonsaantiin perustuu työttömyysturvalain 13 luvun 1 §:ään

Kansaneläkelaitoksella, työ- ja elinkeinotoimistolla, työttömyyskassalla, työttömyysturva-asiamiehellä sekä tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai muuten tämän lain tai Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemista varten välttämättömät tiedot valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä.

Lomakkeet

Linkit lomakkeisiin löydät tästä.

Sähköpostit kannattaa lähettää salattuina osoitteeseen rakennuskassa@rakennuskassa.fi.

Voit myös käyttää suojattua yhteydenottolomaketta.

 

Ohjeet muualla

Tulorekisteriin ilmoitettavat tulolajit

TYJ:n ohjeet palkanlaskijoille