Työnantajalle

Työttömyyskassan oikeus tietojen saamiseen

Työttömyyskassa tarvitsee hakemusten käsittelyssä tietoja hakijan työsuhteesta ja palkoista. Oikeus tietojen saamiseen on määritelty työttömyysturvalaissa.

Oikeus tiedonsaantiin perustuu työttömyysturvalain 13 luvun 1 §:ään.

Kansaneläkelaitoksella, työ- ja elinkeinotoimistolla, työttömyyskassalla, työttömyysturva-asiamiehellä sekä tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai muuten tämän lain tai Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemista varten välttämättömät tiedot 1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä.

Linkit lomakkeisiin löydät tästä.

Mikäli sinulla ei ole käytössä salattua sähköpostia, voit toimittaa liitteitä työttömyyskassalle käyttäen työttömyyskassan suojattua yhteydenottolomaketta.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.