Työnantajalle

Työttömyyskassan oikeus tietojen saamiseen

Työttömyyskassa tarvitsee hakemusten käsittelyssä tietoja mm. hakijan työsuhteesta,  palkoista ja mahdollisista poissaoloista. Oikeus tietojen saamiseen on määritelty työttömyysturvalaissa.

Kaikki kassan tarvitsemat tiedot eivät välttämättä ole näkyvissä tulorekisterissä, joten kassa joutuu tarpeen mukaan pyytämään lisäselvityksiä työnantajalta.  Työnantajalta erikseen pyydettävän tiedon  tarvetta vähentää se, että työnantaja ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin ns. laajaa ilmoitustapaa käyttäen ja ilmoittaa lisäksi täydentäviä tietoja mm. eri tulolajeista, tulojen ansainta-ajankohdasta sekä poissaoloista.

Oikeus tiedonsaantiin perustuu työttömyysturvalain 13 luvun 1 §:ään.

Kansaneläkelaitoksella, työ- ja elinkeinotoimistolla, työttömyyskassalla, työttömyysturva-asiamiehellä sekä tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai muuten tämän lain tai Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemista varten välttämättömät tiedot

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;

2) Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä;

3) työnantajalta, toimeksiantajalta tai muulta työn teettäjältä, työttömyyskassalta, työpaikkakassalta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetulta koulutuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitokselta;

4) muulta työllistymistä edistävän palvelun järjestäjältä.

Linkit lomakkeisiin löydät tästä.

Mikäli sinulla ei ole käytössä salattua sähköpostia, voit toimittaa liitteitä työttömyyskassalle käyttäen työttömyyskassan suojattua yhteydenottolomaketta.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.