JÄSENTIETO- JA MAKSUREKISTERI

EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterin nimi

Jäsen- ja maksurekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Rakennusalan työttömyyskassa

Siltasaarenkatu 4 / PL 308, 00531 HELSINKI
Y-tunnus: 0572140-5
puhelin: 020 690 250
www.rakennuskassa.fi

3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin vastuuhenkilö: kassanjohtaja Jan Peltonen

Yhteyshenkilö: kehityspäällikkö Jere Ketola, jere.ketola@rakennuskassa.fi

Tietosuojavastaava: Marjukka Hilbert, marjukka.hilbert@rakennuskassa.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet.

Rakennusalan työttömyyskassan henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun eli kassan jäsenyyteen sekä lakisääteiseen velvoitteeseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / miksi keräämme tietojanne?

Rakennusalan työttömyyskassan tehtävänä on työttömyysturvalaissa ja vuorotteluvapaalaissa tarkoitettujen etuuksien järjestäminen kassan jäsenille. Tämän tehtävän hoitamiseksi Rakennusalan työttömyyskassan jäsentieto- ja maksurekisteriin kirjataan henkilötietoja kassan jäsenistä. Tietoja käytetään lakisääteisessä jäsenyys- ja etuusasioiden käsittelyssä. Lisäksi tietoja käytetään etuustietojen selvittämiseen verottajalle, Eläketurvakeskukselle, sosiaali- ja terveysministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle, Finanssivalvonnalle sekä muille tahoille, joilla on lakiin perustuva tietojensaantioikeus.

6. Rekisterin tietosisältö / mitä tietoja keräämme?

Rakennusalan työttömyyskassan maksatusjärjestelmään tallennetaan kassan jäsenistä seuraavia tietoja, joiden säilytysajat määräytyvät arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti

 • henkilötunnus ja nimi
 • yhteystiedot: osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite
 • kielikoodi
 • jäsenyystiedot: liiton kautta vakuutettujen osalta jäsenyyden alkamis- ja mahdollinen päättymispäivä ja eron syy sekä suorajäsenten osalta jäsenyyden alkamis- ja mahdollinen päättymispäivä sekä eron syy, jäsenmaksutiedot, mahdollinen edellisen työttömyyskassan jäsenyysaika ja eron syy
 • alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten syntymäajat
 • jäsenhakemukseen ja sen käsittelyyn liittyvät tiedot
 • mahdolliset valitusasioihin, takaisinperintään tai väärinkäytösten käsittelyyn liittyvät tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet / mistä tietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään kassan jäseniltä itseltään, Rakennusliitolta sekä hakemuskäsittelyn yhteydessä työnantajilta sekä sellaisilta viranomaisilta ja viranomaisrekistereistä, joihin Rakennusalan työttömyyskassalla on laillinen käyttöoikeus. Henkilötietoja kerätään vain lakisääteiden tehtävän suorittamista varten ja ainoastaan siinä laajuudessa, kuin on tarpeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • henkilö- ja yhteystiedot, jäsenyyteen liittyvät perustiedot ja työsuhdetiedot jäsenhakemuksessa annetuista tiedoista ja palvelusopimusten mukaisista vakuuttajajärjestöjen kuukausittaisista rekisteritietojen päivittämisistä
 • jäsenmaksutiedot Rakennusliiton jäsenmaksurekisteristä
 • lapsi- ja osoitetiedot Väestörekisterikeskuksesta
 • ennakonpidätystiedot verohallinnolta
 • työvoimapoliittiset lausunnot työvoimaviranomaisilta
 • työhistorian laskentaa varten tiedot eläketurvakeskuksen rekisteriotteelta
 • yritystoimintatiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä
 • muiden etuuksien maksatustiedot Kansaneläkelaitokselta, eläkelaitoksilta tai muilta työttömyyskassoilta
 • maksatus- ja etuustiedot etuushakemuksista ja etuuskäsittelystä
 • palkkatietoja kansallisesta tulorekisteristä

Henkilötietoja voidaan kerätä myös muista viranomaisrekistereistä.

8. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset / mihin tietoja voidaan antaa?

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa sekä asiallisen ja lainmukaisen yhteyden täyttyessä.

Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan vain jäsenelle itselleen sekä asianosaisen tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen perusteella taikka hänen tietojensa luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädöksen perusteella.

Säännönmukaisia henkilötietojen siirtoja

 • kassan jäsenmaksuja sekä etuuksien maksatusta ja takaisinperintää koskevat tiedot verottajalle
 • lakisääteiset etuusmaksatukseen liittyvät tiedot Finanssivalvonnalle, Eläketurvakeskukselle, Työttömyysvakuutusrahastolle, työ- ja elinkeinoministeriölle, Kelalle ja verottajalle.
 • pyynnöstä tietoja luovutetaan toiselle työttömyyskassalle jäsenyyden siirron yhteydessä, työ- ja elinkeinotoimistolle, työttömyysturva-asiamiehelle, Kelalle, sosiaali- ja terveysministeriölle, vakuutus- ja eläkelaitoksille, verottajalle, sosiaalitoimistoille, ulosottoviranomaisille, oppilaitoksille, esitutkintaa suorittaville viranomaisille ja tuomioistuimille, ja muille viranomaisille, joilla on lakisääteinen tietojensaantioikeus
 • voimme myös luovuttaa tietoja EU-maiden väliseen EESSI-sosiaaliturvatietojen sähköiseen tietojenvaihtojärjestelmään

Tietoja voidaan luovuttaa myös muille viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, sekä tutkimuskäyttöön (Tietosuojalaki 2 luku 4 ja 6 §).

Rakennusalan työttömyyskassa voi toiminnassaan käyttää alihankkijoita, joille luovutetaan tietoja tehtävän suorittamiseksi. Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista. Tietoja ei luovuteta muille organisaation ulkopuolisille tahoille, eikä käytetä suoramarkkinointiin.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysajat

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään lain mukaisesti ja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista, sekä alan sisäisten käytännesääntöjen mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai liiton sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa sekä oikeutetun edun perusteella mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisien takia (KKO 2017:15).

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Säilytetään Rakennusalan työttömyyskassan arkistossa, jonne on pääsy henkilöillä, joilla työntehtäviensä perusteella on oikeus käsitellä henkilötietoja. Rakennusliitto säilyttää palvelusopimusten mukaisesti jäsenyyteen ja perustietoihin liittyviä tietoja.

Sähköinen aineisto:

Rekisteritietoja säilytetään Rakennusalan työttömyyskassan määräämässä tietokannassa, jota ylläpitää Futunio Oy erillisen sopimuksen mukaisesti, ja
joka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattu. Tietokantaan pääsemiseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin päivitettyä kopiota säilytetään Futunio Oy:n lukitussa ja varmennetussa tilassa. Tietojen käsittelyä on rajoitettu siten, että tämän rekisteriselosteen mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne Rakennusalan työttömyyskassan palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien hoitamisen kannalta ne ovat oleellisia sekä Futunio Oy:ssä erikseen määrätyt henkilöt.

Kassan toimihenkilöillä on rekisteritietojen osalta salassapitovelvollisuus, joka jatkuu vielä palvelussuhteen päätyttyäkin.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

Oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tietoja henkilötietojen käsittelystä, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai jostain muualta

Oikeus tietojen tarkastamiseen, saamiseen ja siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot jäsenelle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Oikeus virheellisen tiedon oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa asiakastiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että jokin artiklassa luetelluista kuudesta perusteesta täyttyy. Poistamisoikeutta ei kuitenkaan
sovelleta, jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista varten.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle eli tietosuojavastaavan toimistolle, taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Menettely oikeuksien käyttämisessä

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan Rakennusalan työttömyyskassan tietosuojavastaavalle kirjallisesti osoitteeseen: Rakennusalan työttömyyskassa, PL 308, 00531 Helsinki tai sähköpostilla: marjukka.hilbert@rakennuskassa.fi. Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot jäsenelle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Rakennusalan työttömyyskassa voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Kassa voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Henkilötietoja voi myös tarkistaa ja päivittää eAsiointi-palvelussa, johon löytyy linkki kassan kotisivuilta www.rakennuskassa.fi

14. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta rekisteröityyn kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.8.2020.