I luku
TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA

1 §
Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus

Työttömyyskassan nimi on Rakennusalan työttömyyskassa ja sen ruotsinkielinen nimi on Byggbranschens arbetslöshetskassa.

Kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kassan pöytäkirjakieli on suomi.

Työttömyyskassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva palkansaajakassa, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja muussa lainsäädännössä työttömyyskassalle säädettyjen etuuksien järjestäminen jäsenilleen.

II luku
JÄSENYYS

2 §
Jäsenyyden ehdot

Työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee rakennus- ja niihin läheisesti liittyvien alojen yritysten, yhteisöjen tai laitosten palveluksessa.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Lisäksi työttömyyskassan jäseneksi pääsevät myös työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain huomioon ottaen myös edellä mainituille aloille opiskelevat palkkatyössä olevat henkilöt.

Työttömyyskassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Hakemus työttömyyskassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti työttömyyskassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle jäsenasioiden hoitajalle tai kassan asiamiehelle.

Kassan jäsenet ottaa kassan hallitus tai kassanjohtaja.

Työttömyyskassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jolloin kirjallinen tai sähköinen jäsenhakemus on saapunut kassalle.

3 §
Työttömyyskassasta eroaminen

Jos jäsen haluaa erota työttömyyskassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköisesti työttömyyskassan asiamiehelle, työttömyyskassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle jäsenasioiden hoitajalle.

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden päätyttyä, jonka aikana jäsen täyttää 68 vuotta.

Yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi siirtyvä kassan jäsen voi säilyttää jäsenyytensä kassassa enintään kahdeksantoista kuukauden ajan.

4 §
Työttömyyskassasta erottaminen

Työttömyyskassan hallitus tai sen valtuuttama kassanjohtaja tai muu toimihenkilö voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen ja työttömyyskassan hallitus tai sen valtuuttama voi erottaa kassan jäsenyydestä sen,

 1. joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
 2. joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan toimialaan kuuluvan etuuden saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan
 3. joka kieltäytyy noudattamasta työttömyyskassan sääntöjä tai työttömyyskassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja kolmen kuukauden kuluessa sen ajanjakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta.

Erottamispäätöksen tekee jäsentä kuultuaan kassanjohtaja tai muu hallituksen valtuuttama toimihenkilö.

Kassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois työttömyyskassan toiminnan piiriin kuuluvasta ammatista ja työalalta.

5 §
Liittyminen uudelleen jäseneksi

Jos jäsen työttömyyskassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen työttömyyskassaan, lasketaan hänen hyväkseen työssäoloaika ja jäsenenä oloaika edellisessä työttömyyskassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Jos erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hän ei saa laskea hyväkseen aikaisempaa jäsenenä oloaikaansa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 §
Jäsenmaksut

Kassan jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus veron ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden perustana olevasta vakuutetusta palkasta sekä työttömyyskassan maksamista veronalaisista etuuksista.

Ne jäsenet, joilla ei ole edellä 1 momentissa mainittuja tuloja ja joita ei ole vapautettu 7 §:n mukaisesti jäsenmaksujen maksamisesta, maksavat työttömyyskassan hallituksen vuosittain vahvistamaa vähimmäisjäsenmaksua, joka vastaa noin puolta työttömyyskassan jäsenten keskimääräisestä jäsenmaksusta.

Työttömyysturvalain tarkoittamaa yritystoimintaa harjoittavat jäsenet maksavat työttömyyskassan hallituksen vuosittain vahvistamaa yrittäjien jäsenmaksua, joka vastaa työttömyyskassan jäsenten keskimääräistä jäsenmaksua.

Yrittäjäksi siirtyvä jäsen säilyttää jäsenyytensä kassassa yrittäjäksi siirtymispäivästä lukien enintään kahdeksantoista kuukauden ajan.

Jäsenmaksu on maksettava työttömyyskassan hallituksen määräämällä tavalla säännöllisesti ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sen ajanjakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun maksamastaan etuudesta suoraan etuuden maksun yhteydessä.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin työttömyyskassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

7 §
Jäsenmaksuista vapautuminen

Jäsen on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta ollessaan poissa työmarkkinoilta ilman palkkatuloa tai kassan maksamaa etuutta työttömyyden, sairauden tai tapaturman vuoksi.

Jäsen on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta enintään neljän vuoden ajalta, jos hän on laitoshoidon, äitiys-, isyys-, vanhempain-, adoptio-, hoito- tai vastaavan vapaan, varusmies-, ase- tai siviilipalveluksen suorittamisen, opiskelun tai kassan hallituksen hyväksymän muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi poissa työmarkkinoilta, eikä hän saa tältä ajalta palkkatuloa tai kassan maksamaa etuutta.

Jäsenmaksujen vapautukseen oikeutetun jäsenen on ilmoitettava kassalle hallituksen määräämällä tavalla vapautuksen syy ja arvioitu kestoaika niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sen ajankohdan alusta lukien, johon jäsenmaksuvapautus kohdistuu.

Jäsenmaksujen suorittamisesta vapautettu jäsen saa päivärahaoikeutta tai muuta kassan suorittamaa etuutta laskettaessa lukea hyväkseen aikaisemmin suorittamansa jäsenmaksut.

III luku
KASSAN MAKSAMAT ETUUDET

8 §
Etuuksien hakeminen, myöntäminen ja maksaminen

Kassa myöntää ja maksaa ansiopäivärahaa ja muita kassan toimialaan kuuluvia etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kassan myöntämien etuuksien hakemisesta, maksamisesta ja päätöksistä säädetään työttömyysturvalaissa ja muussa kassan toimintaa sääntelevässä lainsäädännössä.

9 §
Valitus kassan päätöksestä

Kassan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava kassalle 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon.

Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

IV luku
TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLINTOELIMET

10 §
Kassan hallintoelimet

Kassan hallintoelimet ovat kassan jäsenten kokous ja hallitus.

11 §
Kassan kokous

Kassan jäsenten kokous käyttää kassan ylintä päätösvaltaa. Varsinainen kokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus.

Kassan kokouksen kutsuu koolle kassan hallitus. Kutsu kassan kokoukseen on toimitettava jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Tilintarkastusmuistio ja tilintarkastuskertomus on pidettävä vähintään viikon ajan kassan jäsenten nähtävinä kassan keskustoimistossa ennen kassan varsinaista kokousta.

Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 §
Kassan kokouksen tehtävät

Työttömyyskassan varsinaisessa kokouksessa on

 1. valittava kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja muut tarvittavat kokousvirkailijat
 2. esitettävä toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus
 3. vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös
 4. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle
 5. määrättävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 6. toimitettava hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien vaali
 7. määrättävä jäsenmaksun perusteet
 8. määrättävä kassan toiminta-alueen jako asiamiespiireihin
 9. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.

13 §
Kassan ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kassan kokous on pidettävä

 1. kun kassan hallitus katso sen tarpeelliseksi
 2. kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkistus antaa siihen aihetta, sitä vaativat tai
 3. kun vähintäin kymmenesosa kassan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi
 4. jos kassan jäsenluku on vähentynyt alle työttömyyskassalaissa tarkemmin määritellyn rajan, on kassan ylimääräinen kokous kutsuttava viipymättä päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä jäsenluvun lisäämiseksi tai kassan purkamiseksi.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kutsu kassan ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kassan jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä ja tiedoksi asiamiespiireille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäväksi.

14 §
Kassan hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa ja 4 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä.

Kunkin heistä tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja työttömyyskassan jäseniä.

Jos hallituksen jäsen siirtyy vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle, pois kassan toiminnan piirin kuuluvasta ammatista tai työalalta, eroaa tai erotetaan kassasta, tulee hänen erota hallituksesta. Kassan kokous voi edellä mainituista tai muista niihin verrattavista painavista syistä erottaa hallituksen jäsenen. Eronneen tai erotetun hallituksen jäsenen tilalle seuraava kassan kokous valitsee uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

15 §
Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kahden jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö sen muista jäsenistä on paikalla.

Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, ja muissa asioissa voittaa kokouksen puheenjohtajan kanta.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy uuden vaalin toimittavan kassan kokouksen päättyessä.

16 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. valvoa, että työttömyyskassan asioita hoidetaan lain, työttömyyskassan sääntöjen sekä työttömyyskassan kassan kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti,
 2. ottaa ja erottaa työttömyyskassan jäsenet, huomioon ottaen kuitenkin mitä 4 §:ssä on sanottu,
 3. päättää työttömyyskassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti kassan kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Työttömyyskassan hallituksen on laadittava
  työttömyyskassalle varojen sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelman tulee olla työttömyyskassan sijoitustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä.
 4. huolehtia, että työttömyyskassalla on sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät,
 5. määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista,
 6. ottaa ja erottaa työttömyyskassan johtaja, määrätä hänen palkkansa ja tehtävänsä ja tarkasti valvoa tehtävien suorittamista sekä tarvittaessa valita työttömyyskassan johtajan sijainen,
 7. valvoa jäsenrekisterin pitämistä,
 8. kutsua koolle kassan kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat,
 9. antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai työttömyyskassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäviksi,
 10. laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ja tehtävä esitys työttömyyskassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi,
 11. laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 12. toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain mukaisia rahoitusosuuksia koskeva hakemus,
 13. päättää 20§:ssä mainittujen lainojen ottamisesta,
 14. antaa tarvittaessa valtuuksia työttömyyskassan nimen kirjoittamiseen,
 15. tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta,
 16. päättää kassan asiamiespiireistä,
 17. päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

17 §
Työttömyyskassan johtaja ja tehtävät

Työttömyyskassan vastuunalaisena toimihenkilönä on työttömyyskassan johtaja.

Työttömyyskassan johtajan tehtävänä on

 1. valvoa etuuksien maksamista,
 2. huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta sekä taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta,
 3. valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitusta tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista ja panna täytäntöön hallituksen päätökset,
 4. tehdä hallituksen sijasta päätös jäsenen erottamisesta jäsenmaksujen laiminlyönnin perusteella,
 5. ottaa ja erottaa työttömyyskassan toimihenkilöt, määrätä heidän palkkansa ja tehtävänsä ja valvoa tehtävien suorittamista,
 6. huolehtia työttömyyskassan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä,
 7. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimessa ja muiden viranomaisten luona,
 8. toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

18 §
Kassan nimen kirjoittaminen

Työttömyyskassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja ja työttömyyskassan johtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja työttömyyskassan johtajan nimet yhdessä.

Kun työttömyyspäivärahapäätös tai muuta työttömyyskassan maksamaa etuutta koskeva päätös annetaan tietojen käsittelyä käyttäen, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

19 §
Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille

Kassan kokouksen kokouskutsut sekä muut jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi.

20 §
Lainojen ottaminen

Kassan hallituksella on oikeus ottaa lainoja ainoastaan etuuksien maksamista varten, jos niitä varten ei ole muutoin varoja käytettävänä.

21 §
Tilikausi

Kassan tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen, tulee olla valmiina viimeistään maaliskuun 31. päivänä.

22 §
Tasoitusrahasto

Työttömyyskassalla on tasoitusrahasto, johon siirretään vuotuinen ylijäämä.

23 §
Vajauksen täyttäminen

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahaston kokonaismäärästä enintään 50%.

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

V luku
ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

24 §
Kassan valvonta

Kassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

25 §
Lakien, asetusten tai valtioneuvoston päätösten muutokset ja sääntöjen muuttaminen

Jos kassan suorittamia etuuksia koskevia lakeja, asetuksia tai valtioneuvoston päätöksiä taikka työttömyyskassalakia tai –asetusta muutetaan, on työttömyyskassan hallituksella oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa taikka kassan purkamiseen vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

26 §
Varojen luovutus kassan purkautuessa

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan kokouksen päätöksen mukaisesti käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen.

27 §
Siirtymäsäännös

Rakennusalan työttömyyskassan 24.5.2015 valittu hallitus jatkaa toimikauttaan viimeistään 31.8.2019 pidettävään ensimmäiseen kassan kokoukseen saakka. Ensimmäisessä kassan kokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet uudelle toimikaudelle.