Työttömyyskassan jäsenyys

Työttömyyskassan maksaman ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen maksaminen edellyttää, että olet työttömyyskassan jäsen.

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkansaaja, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden, talotekniikka-alan sekä maa- ja vesirakennusalan ammateissa tai työaloilla. Lisäksi työttömyyskassan jäseneksi pääsevät myös työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain huomioon ottaen myös edellä mainituille aloille opiskelevat palkkatyössä olevat henkilöt. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan maksamia etuuksia ovat ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus. Etuuksia myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenyyden voimassaolo

Jäsenmaksu

Jäsenyyden siirtäminen palkansaajakassasta

Jäsenyyden siirtäminen yrittäjäkassasta

Jäsenyydestä erottaminen

Jäsenyyden voimassaolo

Jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut työttömyyskassan jäsenyyttä. Kassan jäsen ei saa olla samanaikaisesti jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Rakennusliiton ja työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen. Lomakkeen voi myös täyttää asioimalla eAsioinnissa. Tarkemmin tietoa löytyy liittymisohjeista ja liiton jäsenrekisteristä 020 690 231.

Halutessasi voit liittyä vain työttömyyskassan yksilöjäseneksi tulostamalla ja täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen. Jäsenyys astuu voimaan aikaisintaan siitä päivästä, kun hakemus on saapunut työttömyyskassalle edellyttäen, että jäsenmaksu maksetaan tästä ajankohdasta alkaen.

Jäsenmaksu

Rakennusliiton ja Rakennusalan työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2020 on 1,49 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden perustana olevasta palkasta. Jos olet liittynyt Rakennusliiton jäseneksi, olet pääsääntöisesti myös työttömyyskassan jäsen. Ammattiliiton perimästä jäsenmaksusta on 0,52 prosenttiyksikköä työttömyyskassan jäsenmaksua.

Liittymisohjeita ja lisätietoja ammattiliiton jäsenyydestä löydät liiton sivuilta.

Jäsenmaksua maksetaan kaikesta ennakonpidätyksenalaisesta palkkatulosta ja työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta.

Päätoimen ohella tehdyn sivutyön tulosta pitää maksaa jäsenmaksu.

Työttömyyden aikana tehdystä osa-aikatyöstä tai lyhyistä kokoaikatyösuhteista tulee myös maksaa jäsenmaksu.

Jäsenmaksu on minimijäsenmaksu 17 euroa kuukaudessa oman loman ajalta. Vapausrangaistuksen ajalta maksetaan myös 17 euron minimijäsenmaksu.
Yrittäjäjäsenmaksu on 34 euroa kuukaudessa. Starttirahalla olevat maksavat minimijäsenmaksun 17 euroa kuukaudessa

Liittyminen vain työttömyyskassan jäseneksi on myös mahdollista. Jäsenmaksun suuruus on 0,52 % veronalaisesta ansiosta. Jos liityt vain työttömyyskassan jäseneksi, sinulla ei ole oikeutta käyttää hyväksesi Rakennusliiton palveluita ja jäsenetuja, esimerkiksi liiton edunvalvontaosaston ja lakimiesten apua mahdollisissa riitatilanteissa. Työttömyyskassan ja työnantajajärjestöjen välillä ei ole sopimusta jäsenmaksujen perinnästä suoraan työntekijän palkasta. Jäsenmaksut ovat tällöin jäsenen itsensä hoidettava.

Työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä on jäsenyys- sekä työssäoloehdon täyttyminen, joten pelkkä jäseneksi liittyminen ei vielä riitä päivärahaoikeuteen. Päivärahan saamisen ehtoihin voit tutustua kohdasta jäsenyys ja työssäoloehto.

Halutessasi voit liittyä vain työttömyyskassan yksilöjäseneksi tulostamalla ja täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen. Jäsenyys astuu voimaan aikaisintaan siitä päivästä, kun hakemus on saapunut työttömyyskassalle edellyttäen, että jäsenmaksu maksetaan tästä ajankohdasta alkaen.

Jäsenyyden siirtäminen palkansaajakassasta

Jos jäsen siirtyy toiseen työttömyyskassaan, hänen hyväkseen luetaan aikaisemmassa kassassa kertynyt jäsenyys- ja työssäoloaika. Uuteen kassaan pitää kuitenkin liittyä kuukauden kuluessa siitä kun eroaa edellisestä kassasta, jotta kertynyt jäsenyys- ja työssäoloaika ei katkea.

Jos kassasta erotettu jäsen liittyy uudelleen kassan jäseneksi, aikaisempaa jäsenyys- ja työssäoloaikaa ei voida lukea hyväksi. Tässä tapauksessa jäsenyys- ja työssäoloaika alkavat kertyä alusta.

Jäsenyyden siirtäminen yrittäjäkassasta

Jos yrittäjäkassan jäsen siirtyy palkkatyöhön ja liittyy palkansaajakassaan, hän voi saada palkansaajakassasta yrittäjän päivärahaa työttömyyden ajalta, kunnes palkansaajan 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt. Tämän jälkeen yrittäjän ns. jälkisuoja-aika päättyy. Edellytyksenä on, että liittyminen tapahtuu kuukauden kuluessa yrittäjäkassasta eroamisesta.

Jäsenyydestä erottaminen

Kassa voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen, varoituksen tai erottaa jäsenen, joka:

  • on antanut liittyessään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
  • on vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan
  • kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä ja kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jäsenyydestä voidaan erottaa myös jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden kuukauden kuluessa eikä hänellä ole hyväksyttävää syytä jäsenmaksuista vapautumiselle.

Työttömyyskassan säännöistä löytyy lisätietoja kassan jäsenyydestä, sekä eroamisesta että erottamisesta.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.