Kassan säännöt

I luku

TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA

1 §

Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus

Työttömyyskassan nimi on Rakennusalan työttömyyskassa ja sen ruotsinkielinen nimi on Byggbranschens arbetslöshetskassa.

Kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kassan pöytäkirjakieli on suomi.

Työttömyyskassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

II luku

JÄSENYYS

2 §

Jäsenyyden ehdot

Työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee rakennus- ja niihin läheisesti liittyvien alojen yritysten, yhteisöjen tai laitosten palveluksessa.

Lisäksi työttömyyskassan jäseneksi pääsevät myös työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain huomioon ottaen myös edellä mainituille aloille opiskelevat palkkatyössä olevat henkilöt. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Työttömyyskassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus työttömyyskassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä työttömyyskassan hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle tai hallituksen valtuuttamalle jäsenasioiden hoitajalle tai työttömyyskassan hallitukselle.

Kassan jäsenet ottaa kassan hallitus tai kassanjohtaja.

Työttömyyskassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut työttömyyskassan jäsenyyttä.

3 §

Työttömyyskassasta eroaminen

Jos jäsen haluaa erota työttömyyskassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti työttömyyskassan asiamiehelle, työttömyyskassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle jäsenasioiden hoitajalle. Työttömyyskassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden päätyttyä, jonka aikana jäsen täyttää 68 vuotta.

4 §

Työttömyyskassasta erottaminen

Työttömyyskassan hallitus tai sen valtuuttama työttömyyskassan vastuullinen toimihenkilö voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen ja työttömyyskassan hallitus voi erottaa jäsenyydestään sen,

 1. joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.
 2. joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan toimialaan kuuluvan etuuden saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan.
 3. joka kieltäytyy noudattamasta työttömyyskassan sääntöjä tai työttömyyskassan hallituksen antamia ohjeita.

Kassan hallitus, kassanjohtaja tai hallituksen valtuuttama muu toimihenkilö voi erottaa jäsenen kassan jäsenyydestä, jos jäsen ei ole maksanut yhteensä yli kolmen (3) kuukauden jäsenmaksuja kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta kolmen (3) kuukauden maksamattomuus on täyttynyt.

Erottamispäätöksen tekee työttömyyskassan hallitus tai hallituksen valtuuttama työttömyyskassan vastuullinen toimihenkilö.

Työttömyyskassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois työttömyyskassan toiminnan piiriin kuuluvasta ammatista ja työalalta.

Yrittäjäksi siirtynyt kassan jäsen voi säilyttää jäsenyytensä korkeintaan 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien, minkä jälkeen hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä.

Jos jäsen on tyytymätön kassanjohtajan tekemään kurinpitopäätökseen tai kassasta muuten erottamiseen, hän voi saattaa asian hallituksen käsiteltäväksi.

5 §

Uudelleen liittyminen

Jos jäsen työttömyyskassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen työttömyyskassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä työttömyyskassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Jos työttömyyskassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa.

6 §

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus veron ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden perustana olevasta vakuutetusta palkasta sekä työttömyyskassan maksamasta työttömyyspäivärahasta tai työttömyyskassan maksamasta muusta veronalaisesta etuudesta.

Ne jäsenet, joilla ei ole edellä 1 momentissa mainittuja tuloja ja joita ei ole vapautettu 7 §:n mukaisesti jäsenmaksujen maksamisesta, maksavat työttömyyskassan hallituksen vuosittain vahvistamaa vähimmäisjäsenmaksua, joka vastaa noin puolta työttömyyskassan jäsenten keskimääräisestä jäsenmaksusta.

Työttömyysturvalain tarkoittamaa yritystoimintaa harjoittavat jäsenet maksavat työttömyyskassan hallituksen vuosittain vahvistamaa yrittäjien jäsenmaksua, joka vastaa työttömyyskassan jäsenten keskimääräistä jäsenmaksua.

Jäsenmaksut on maksettava säännöllisesti työttömyyskassan hallituksen määräämällä tavalla ja määrääminä ajankohtina, viimeistään kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, johon ne kohdistuvat.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin työttömyyskassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

7 §

Jäsenmaksuista vapautuminen

Työtön jäsen, jolla ei ole oikeutta työttömyyskassan maksamaan työt­tö­myys­päivä­ra­haan eikä muihin etuuksiin on vapautettu jä­sen­mak­susta.

Jäsen on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta enin­tään neljän vuo­den ajalta, jos hän on ollut vailla tuloja seuraavista syistä:

 1. sairauden tai tapaturman vuoksi sen jälkeen, kun työnantajan pal­kanmak­su on päätty­nyt ja silloin, kun hänet on todettu muutoin työky­vyttö­mäksi,
 2. opiskelun, varusmies- tai siviilipalveluksen sekä äitiys-, isyys- ja vanhem­painlo­man, hoitovapaan sekä vaikeasti sairaan lapsen hoitoon osallis­tumisen vuoksi.

Jäsenmaksuista vapautettu jäsen on velvollinen hakemaan vapautusta työttömyyskassan asiamieheltä neljännesvuosittain.

Mikäli jäsen on laiminlyönyt hakea jäsenmaksuvapautusta ja hänet on erotettu työttömyyskassasta maksamattomien jäsenmaksujen perusteella, hakemusta jäsenmaksuvapaudesta ei enää hyväksytä, ellei hakemuksen tekeminen ole estynyt pätevästä syystä.

Jäsenmaksujen suorittamisesta vapautettu jäsen saa päivärahaoikeutta laskettaessa lukea hyväkseen aikaisemmin suorittamansa jäsenmaksut.

III luku

KASSAN MAKSAMIA ETUUKSIA KOSKEVAT EHDOT

8 §

Etuuksien hakeminen, myöntäminen ja maksaminen

Kassan maksamat etuudet haetaan, myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

IV luku

TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLINTOELIMET

9 §

Hallintoelimet

Työttömyyskassan hallintoelimet ovat työttömyyskassan edustajiston kokous, val­tuus­to ja hal­li­tus. Työttömyyskassan valtuus­toon kuuluu puheenjohtaja ja vara­puheen­johtaja sekä 48 varsinais­ta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Halli­tuk­seen kuuluu puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa ja 4 varsinaista jäsen­tä ja kulle­kin varsinaiselle jäsenelle henkilö­kohtai­nen varajäsen.

10 §

Työttömyyskassan edustajiston kokous

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston ko­kous. Kokouk­sen tarkemman ajan ja paikan päättää kassan hallitus.

Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedusta­jal­la on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheen­joh­taja on yhtynyt.

Edustajiston kokoukseen valitaan edustajat suhteellisilla vaaleilla. Kustakin asiamiespiireistä valitaan edustaja jokaista alkavaa 400 jäsentä kohti ja lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi edustaja. Valtuuston tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalien toimittamisesta.

Läsnäolo- ja puheoikeus edusta­jiston kokouk­sessa on valtuuston ja hallituksen jäse­nillä, työttömyyskassan vastaavilla virkai­lijoilla sekä henkilöillä, joiden osalta edusta­jiston ko­kous siitä erik­seen päättää.

11 §

Työttömyyskassan varsinaisen edustajiston kokous

Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous pidetään joka neljäs vuosi. Edus­tajis­ton kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää työttömyyskassan halli­tus.

Varsinaisessa edustajiston kokouksessa on:

 1. annettava selostus edellisen edustajiston toimintakauden toimin­nasta ja työttö­myys­kassan ta­loudesta,
 2. käsiteltävä hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edeltäväl­tä toimin­tavuo­delta ja tilintarkastajain lausunto,
 3. käsiteltävä edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistaminen,
 4. päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä,
 5. käsiteltävä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja ne toimen­pi­teet, joi­hin työttömyyskassan hallinto ja tilit antavat aihetta,
 6. käsiteltävä hallituksen ja asiamiespiirien esitykset,
 7. määriteltävä valtuuston ja hallintoelinten jäsenten ja tilintar­kas­taji­en palkkioissa nouda­tettavat perusteet,
 8. toimitettava valtuuston puheenjohtajan, 1 varapuheenjohtajan, valtuuston 48 varsi­nai­sen jäsenen ja kunkin henkilökohtaisen varajäsenen vaali; toimitettava hallituksen pu­heen­johta­jan, 2 varapu­heenjohtajan ja hallituksen 4 varsinaisen jäsenen ja kullekin varsinaiselle jäsenelle yhden henkilökohtaisen va­ra­jäse­nen vaali sekä tilintarkas­tajien vaali. Tilintarkastajista ainakin yhden tulee olla kauppakamarin tai Kes­kuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tilintarkastusyh­teisö,
 9. määrättävä jäsenmaksun perusteet,
 10. päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä
 11. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat. Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopul­li­sesti päätettäväksi.

Varsinainen edustajiston kokous kutsutaan kokoon julkaisemalla ko­kous­kutsu yh­des­sä tai useammassa jäsenien keskuudessa leviävässä leh­des­sä vähin­tään neljä kuu­kautta ennen kokousta.

Asiat, jotka tahdotaan saada käsiteltäviksi varsinaisessa edustajis­ton ko­kouk­sessa, on lähetettävä kirjallisesti työttömyyskassan hallitukselle vii­meistään kolmea kuu­kautta en­nen kokous­ta.

12 §

Työttömyyskassan ylimääräinen edustajiston kokous

Työttömyyskassan ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä:

 1. kun työttömyyskassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,
 2. kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos hei­dän suorit­ta­mansa tilintar­kastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat,
 3. kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrä­tyn asian käsitte­le­miseksi.

Jos työttömyyskassan jäsenten lukumäärä on vähentynyt alle 8000, on kassan ylimääräinen kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä.

Jos työttömyyskassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta työttö­myyskas­san ko­kousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Ylimääräinen edustajiston kokous kutsutaan kokoon julkaisemalla ko­kous­kutsu yh­des­sä tai useammassa jäsenten keskuudessa leviävässä lehdes­sä vähin­tään kahta kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin ko­kous­kut­sussa mainit­tuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätet­täväk­si.

Ylimääräisessä työttömyyskassan edustajiston kokouksessa kokousedustajina toi­mivat edel­lisen varsinaisen edustajiston kokouksen edustajat.

13 §

Työttömyyskassan valtuusto

Työttömyyskassan valtuuston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa viimeis­tään kesäkuussa. Edustajiston kokous­vuon­na val­tuuston var­si­naista kokous­ta ei pidetä, mikäli edustajiston kokous pidetään ensimmäisen vuosi­puoliskon aikana.

Valtuuston tehtävänä on päättää varsinaisten edustajiston kokouksen vä­lisenä ai­kana niistä asioista, joita hallitus tai asiamiespiirit sen rat­kaista­viksi esittävät sekä valvoa työttömyyskassan hallituksen toimintaa.

Valtuuston kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse. Kutsu varsinaiseen val­tuuston ko­kouk­seen on lähetettävä vähintään kahta viikkoa ennen ja yli­mää­räiseen kokouk­seen vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa on:

 1. käsiteltävä edelliseltä toimintavuodelta hallituksen toimintaker­to­mus ja tilintar­kas­taji­en lausunto,
 2. käsiteltävä edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistaminen,
 3. päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä,
 4. käsiteltävä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja ne toimen­pi­teet, joi­hin työttömyyskassan hallinto ja tilit antavat aihetta,
 5. valittava seuraavaan edustajiston kokoukseen saakka hallituksen puheenjoh­taja ja varapuheenjohtajat, jos he joutuvat luopumaan toimestaan kesken toimikauden,
 6. määrättävä jäsenmaksujen yleiset periaatteet,
 7. määrättävä kassan toiminta-alueen jako asiamiespiireihin,
 8. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

14 §

Työttömyyskassan hallitus

Työttömyyskassan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 2 varapu­heenjohtajaa ja 4 varsinaista jäsentä ja kullekin varsinaiselle jäsenelle valittu henkilö­kohtai­nen varajäsen. Kunkin heistä tulee olla 18 vuotta täyttä­neitä ja työttömyyskas­san jä­seniä. Työttömyyskassan hallituksen pu­heen­johtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet vali­taan työttömyyskassan varsinai­sessa edusta­jiston kokouksessa neljäksi vuo­dek­si. Halli­tuksen toimiaika kes­tää siitä kokouksesta, jossa se on valittu siihen saakka, kunnes työttömyyskas­san uusi hallitus on astunut toimeensa.

15 §

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiain käsit­tely vaa­tii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee se mie­lipi­de, jota enemmistö on kan­nat­tanut. Äänten mennessä tasan ratkais­taan vaali arvalla, mutta muissa asi­oissa voit­taa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouk­sessa.

16 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. valvoa, että työttömyyskassan asioita hoidetaan lain, työttömyyskassan sääntö­jen sekä työttömyyskassan edusta­jis­ton kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toiminta­oh­jei­den mu­kaisesti,
 2. ottaa ja erottaa työttömyyskassan jäsenet, huomioon ottaen kuitenkin mitä 4 §:ssä on sanot­tu,
 3. päättää työttömyyskassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaa­vasti edustajis­ton kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Työttömyyskassan hallituksen on laadittava työttömyyskassalle varojen sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelman tulee olla työttömyyskassan sijoitustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä.
 4. Työttömyyskassan hallituksen on huolehdittava, että työttömyyskassalla on sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät,
 5. määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista,
 6. ottaa ja erottaa työttömyyskassan johtaja, määrätä hänen palk­kansa ja tehtävänsä ja tarkasti valvoa tehtävien suorittamis­ta sekä tarvit­ta­essa valita työttömyyskassan johtajan sijainen,
 7. valvoa jäsenrekisterin pitämistä,
 8. kutsua koolle työttömyyskassan edustajiston ja valtuuston kokous ja valmistella kokouk­sessa käsi­teltävät asiat,
 9. antaa työttömyyskassan edustajiston kokoukselle kirjallinen lausunto ehdo­tuk­sis­ta, jotka tilin­tar­kastajat tai työttömyyskassan jäsenet tahtovat saattaa kokouk­sen kä­siteltä­viksi,
 10. laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ja teh­tävä esitys työttömyyskassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi,
 11. laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 12. toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain mukai­sia rahoi­tusosuuksia koskeva hakemus,
 13. päättää 21§:ssä mainittujen lainojen ottamisesta,
 14. antaa tarvittaessa valtuuksia työttömyyskassan nimen kirjoittamiseen,
 15. tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsen­mak­sun suuruu­desta,
 16. päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, ase­tuk­sessa tai näissä sään­nöissä ole toisin määrätty.

17 §

Työttömyyskassan johtaja ja tehtävät

Työttömyyskassan vastuunalaisena toimihenkilönä on työttömyyskassan johtaja.

Työttömyyskassan johtajan tehtävänä on:

 1. valvoa etuuksien maksamista,
 2. huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta sekä taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta,
 3. valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitusta tärkeim­mistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista ja panna täytän­töön hallituksen päätökset,
 4. tehdä hallituksen sijasta päätös jäsenen erottamisesta jäsenmaksujen laimin­lyönnin perusteella,
 5. ottaa ja erottaa työttömyyskassan toimihenkilöt, määrätä hei­dän palk­kansa ja tehtävänsä ja valvoa tehtävien suorittamis­ta,
 6. huolehtia työttömyyskassan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämi­sestä,
 7. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimessa ja muiden viranomaisten luona,
 8. toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritetta­vak­seen antaa.

18 §

Työttömyyskassan nimen kirjoittaminen

Työttömyyskassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohta­ja ja työttömyyskassan johtaja tai muu halli­tuksen siihen valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohta­jan ja työttömyyskassan johtajan nimet yhdessä.

Kun työttömyyspäivärahapäätös tai muuta työttömyyskassan maksa­maa etuutta koskeva päätös annetaan tietojen käsittelyä käyttäen, voidaan alle­kir­joitus merkitä koneellisesti.

19 §

Työttömyyskassan asiamiespiirit

Työttömyyskassan valtuusto jakaa toiminta-alueen asiamiespiireihin.

Asiamiespiirien tehtävänä on edustajain vaalin toimittaminen ja asia­mies­ten toi­min­nan ohjaaminen.

Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten vastaanotto, jäsenmaksu­asioi­den val­vonta ja jäsenten avus­taminen työttömyystur­vaa koskevissa asioissa.

20 §

Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille

Työttömyyskassan edustajiston kokouskutsut sekä muut työttömyyskassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan jäse­nien kes­kuuteen le­viävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämäl­lä muulla tavalla jäsenten tie­doksi.

21 §

Lainojen ottaminen

Työttömyyskassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttö­myys­päivä­ra­ho­jen ja työttömyyskassan maksamien muiden etuuk­sien suorittamista varten, milloin sitä varten ei ole varoja käytettävis­sä.

22 §

Tilinpäätös

Työttömyyskassan tilikautena on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen valtuuston tai edustajiston kokousta.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kassan kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

23 §

Rahastot

Työttömyyskassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirre­tään tasoi­tusra­hastoon.

24 §

Vajauksen täyttäminen

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoi­tus­rahas­tosta enin­tään 50 %.

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täyte­tään työt­tö­myys­kassalain 21 ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttö­myys­kasso­jen tukikassan va­roista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuu­della.

V luku

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

25 §

Valtioneuvoston päätökset ja lain muutokset

Jos kassan suorittamia etuuksia koskevia lakeja, asetuksia tai valtioneuvoston päätöksiä taikka työttömyyskassalakia tai –asetusta muutetaan, on työttömyyskassan hallituksella oikeus tehdä näihin sään­töi­hin vas­taa­vat muu­tok­set.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauk­ses­sa, taikka työttömyyskassan purkamiseen muussa kuin 13 §: n 2 momentissa maini­tussa tapauk­sessa vaadi­taan, että asiasta on tehty päätös työttömyyskassan edusta­jiston kokoukses­sa vä­hintään kahden kol­masosan äänten enem­mistöllä.

26 §

Varojen luovutus työttömyyskassan purkautuessa

Jos työttömyyskassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovute­taan käytet­täväksi jollekin työttömyyskassan jäsenten hyväksi toimivalle yh­distyksel­le.

Varat voidaan luovuttaa purkamispäätöksen tehneen työttömyyskassan edustajis­ton kokouk­sen määräysten mukaisesti myös muulle työttömyyskassan toimintaa lä­hellä ole­valle järjestölle käytet­tä­väk­si työttömyyskassan entiseen toimintapiiriin kuu­luvien henki­löiden taloudellisen ja si­vistyksel­li­sen tason kohottami­seen.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.