Vuonna 1924 perustettu Rakennusalan työttömyyskassa on rakennusalalla työskentelevien oma työttömyyskassa, joka tarjoaa jäsenilleen hyvää palvelua ja luotettavaa etuuksien maksatusta.

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansioturvaa työttömyyden aikana. Työttömyyskassa hoitaa lakisääteistä tehtävää ja kaikkien etuuksien saamisedellytykset on määritelty laissa. Työttömyyskassojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Työttömyyskassan maksamat etuudet rahoitetaan valtionosuudella, työttömyysvakuutusmaksuilla, työnantajien omavastuumaksuilla sekä kassojen jäsenmaksuilla.

Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa työttömyyskassoille etuuksien toimeenpanoa ohjaavat soveltamisohjeet.

Työttömyyskassoissa etuuksien toimeenpanoa valvoo Finanssivalvonta.

Finanssivalvonta valvoo ja tarkastaa, että työttömyyskassat noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa ja käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja. Finanssivalvonta seuraa ja arvioi valvottaviensa taloudellista asemaa, johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmiä, toimintaedellytyksiä sekä toimintaympäristön muutoksia.