Du kan bli medlem i kassan om

  • du är en löntagare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, dvs. du arbetar som löntagare
  • du arbetar i byggbranschen (asfaltbranschen, infrastrukturbranschen, golvbeläggningsbranschen, målningsbranschen, byggproduktindustrin, husbyggnadsbranschen, husteknikbranschen, vattenisoleringsbranschen) eller är i lönearbete och studerar inom ovan nämnda branscher
  • du är under 68 år.

Såsom lönearbetare betraktas en löntagare vars utkomst ska anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för någon annans räkning.

Medlemskapets giltighet

Medlemskapet i arbetslöshetskassan börjar den dag från och med vilken du betalar din medlemsavgift. Begynnelsedagen är tidigast den dag då du skriftligen har ansökt om medlemskap i arbetslöshetskassan. En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra en annan arbetslöshetskassa.

Du kan bli medlem i Byggnadsförbundet och Byggkassan genom att fylla i en anslutningsblankett. Det är enklast att fylla i blanketten i eTjänst (eAsiointi). Du hittar mer information om att bli medlem på Byggnadsförbundets webbplats.

Om du bara vill bli en enskild medlem i arbetslöshetskassan, skriv ut och fyll i Byggkassans medlemsansökan. Medlemskapet träder i kraft tidigast från och med den dag då ansökan anländer till arbetslöshetskassan förutsatt att medlemsavgiften betalas från och med denna tidpunkt.

Det är allra enklast och snabbast att sköta ärenden med kassan via den elektroniska eTjänsten. Läs mer om eTjänst (eAsiointi).

Överföring av medlemskap från en annan arbetslöshetskassa

Om en medlem byter till en annan arbetslöshetskassa, tillgodoräknas den medlemskaps- och arbetstid som han eller hon tjänat in i den tidigare kassan. Man måste emellertid bli medlem i den nya kassan inom en månad efter att man utträtt ur kassan, för att den medlemskaps- och arbetstid som man tjänat in inte ska avbrytas.du blir medlem i Byggnadsförbundet via eTjänst (eAsiointi) kan du samtidigt bemyndiga oss att utesluta dig ur din tidigare arbetslöshetskassa i samband med att du går med i Byggkassan.

Om en medlem som uteslutits ur kassan blir medlem i kassan på nytt kan man inte tillgodoräkna den tidigare medlemskaps- och arbetstiden. I sådana fall börjar man åter tjäna in medlemskaps- och arbetstiden från början.

Överföring av medlemskap från en företagarkassa

Om en medlem i en företagarkassa övergår till lönearbete och går med i en löntagarkassa, kan han eller hon få från löntagarkassan dagpenning för företagare tills löntagarens arbetsvillkor på 26 veckor uppfylls. Efter detta upphör det så kallade företagarens efterskydd. Förutsättningen är att man blir medlem inom en månad efter utträdet ur företagarkassan.

Uteslutning ur medlemskapet

Kassan kan efter att ha hört en medlem ge en anmärkning, varning eller utesluta en medlem som

  • vid sitt inträde har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter
  • svikligen har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit en omständighet som är av betydelse för erhållandet av eller storleken på en förmån som betalas av kassan
  • vägrar att följa kassans stadgar och anvisningar som getts av kassans styrelse.

Även en medlem som inte har betalat medlemsavgifter inom sex månader och som inte har någon godtagbar orsak till befrielse från medlemsavgifter kan uteslutas ur medlemskapet.

I arbetslöshetskassans stadgar finns mer information om medlemskap i kassan samt om utträde och uteslutning.