För att kunna få den inkomstrelaterade dagpenning och alterneringsersättning som arbetslöshetskassan betalar måste du vara medlem i kassan.

Medlem kan du bli om du är en löntagare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om du ännu inte fyllt 68 år och arbetar inom bygg- och byggproduktindustrin, husteknikbranschen eller jord- och vattenbyggnadsbranschen. Dessutom kan också personer med avlönat arbete som studerar för en examen inom någon av de här branscherna godkännas som medlemmar med iakttagande av lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Som personer med avlönat arbete betraktas löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för någon annan.

De förmåner som kassan betalar ut är inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning. Förmånerna beviljas och utbetalas enligt den lagstiftning som gäller dem.

Medlemskapets giltighet

Medlemsavgiften

Överföring av medlemskap från en löntagarkassa

Överföring av medlemskap från en företagarkassa

Uteslutning ur kassan

Medlemskapets giltighet

Medlemskapet börjar från och med den dag då personen betalat sin medlemsavgift, dock tidigast från den dag då personen skriftligt ansökt om medlemskap i arbetslöshetskassan. En medlem i kassan får inte samtidigt vara medlem i en annan arbetslöshetskassa.

Du kan bli medlem i Byggnadsförbundet och arbetslöshetskassan genom att fylla i en inträdesblankett. Blanketten kan också fyllas i elektroniskt i eKommunikationen. Närmare information finns i inträdesanvisningarna och hos förbundets medlemsregister på telefonnummer 020 690 231.

Om du vill kan du ansluta dig enbart till arbetslöshetskassan som enskild medlem genom att skriva ut och fylla i ansökningsblanketten. Medlemskapet träder i kraft tidigast från och med dagen då ansökan inkommit till arbetslöshetskassan förutsatt att medlemsavgiften betalas från och med den tidpunkten.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften för Byggnadsförbundet och Byggbranschens arbetslöshetskassa år 2019 är 1,49 procent av den lön som omfattas av förskottsinnehållning och som utgör grunden för medlemskapet. Om du gått med i Byggnadsförbundet är du i regel också medlem i arbetslöshetskassan. Arbetslöshetskassans medlemsavgift utgör 0,52 procentenheter av den medlemsavgift som fackförbundet tar ut.

Inträdesanvisningar och tilläggsinformation om medlemskapet i fackförbundet finns på förbundets webbplats.

Medlemsavgiften betalas på all löneinkomst som omfattas av förskottsinnehållningen samt lön som arbetsgivaren betalar under sjuk- eller moderskapsledighet.

Medlemsavgift ska också betalas på inkomster från bisysslor vid sidan av huvudsysslan.

För deltidsarbete och korta heltidsanställningar under en arbetslöshetsperiod betalas också medlemsavgift.

Under oavlönad semester betalas minimimedlemsavgiften 17 euro per månad. Under perioder av frihetsstraff betalas också minimiavgiften 17 euro.

Medlemsavgiften för företagare är 34 euro i månaden. Medlemmar som får startpeng betalar minimimedlemsavgiften på 17 euro per månad.

Du kan också bli medlem enbart i arbetslöshetskassan. Medlemsavgiftens belopp är 0,52 % av den skattepliktiga inkomsten. Om du ansluter dig enbart till arbetslöshetskassan har du inte rätt att utnyttja Byggnadsförbundets tjänster och medlemsförmåner, till exempel anlita förbundets intressebevakningsavdelning och jurister i eventuella tvister. Arbetslöshetskassan och arbetsgivarorganisationerna har inte ingått något avtal om att dra av medlemsavgifter direkt från arbetstagarens lön. Det betyder att medlemmen själv ska betala sina medlemsavgifter.

För att få arbetslöshetsdagpenning måste medlemskaps- och arbetsvillkoret uppfyllas. Det räcker inte med att bli medlem för att ha rätt till dagpenning. Under medlemskap och arbetsvillkor finns mer information om villkoren för dagpenning.

Om du vill kan du ansluta dig enbart till arbetslöshetskassan som enskild medlem genom att skriva ut och fylla i ansökningsblanketten. Medlemskapet träder i kraft tidigast från och med dagen då ansökan inkommit till arbetslöshetskassan förutsatt att medlemsavgiften betalas från och med den tidpunkten.

Överföring av medlemskap från en löntagarkassa

Om en medlem flyttar till en annan arbetslöshetskassa räknas det medlems- och arbetsvillkor du tjänat in hos den föregående arbetslöshetskassan till godo. För att inte gå miste om det intjänade medlems- och arbetsvillkoret måste du ansluta dig till den nya kassan inom en månad efter att medlemskapet i den föregående kassan avslutats.

Om en medlem som uteslutits ut kassan blir medlem på nytt kan inte den tidigare medlemskaps- och anställningstiden räknas till godo. Då börjar medlemmen tjäna in tiden för medlems- och arbetsvillkoret på nytt.

Överföring av medlemskap från en företagarkassa

En medlem i en företagarkassa som blir anställd och går med i en löntagarkassa kan få dagpenning för företagare från löntagarkassan vid arbetslöshet tills arbetsvillkoret på 26 veckor för löntagare uppfylls. Därefter upphör företagarens s.k. efterskydd. Förutsättningen är att personen blivit medlem inom en månad efter utträdet ur företagarkassan.

Uteslutning ur kassan

Efter att ha hört medlemmen kan kassan ge en anmärkning eller en varning eller utesluta en medlem som

  • vid inträdet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter
  • svikligen lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständigheter som är av betydelse för erhållandet av förmåner som kassan betalar eller för förmånernas belopp
  • vägrar att iaktta kassans stadgar eller föreskrifter som kassans styrelse meddelat.

En medlem som inte inom sex månader betalar sin medlemsavgift och som saknar en godtagbar orsak för att befrias från avgiften kan också uteslutas ur kassan.

I arbetslöshetskassans stadgar finns tilläggsinformation om medlemskap, utträde och uteslutning.