Kassans stadgar

I kapitlet

ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

1 §

Arbetslöshetskassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte

Arbetslöshetskassan heter Rakennusalan työttömyyskassa på finska och Byggbranschens arbetslöshetskassa på svenska.

Kassans hemort är Helsingfors stad.

Kassans protokollspråk är finska.

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde omfattar hela landet.

Kassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning med syftet att för sina medlemmar enligt gällande lagstiftning ordna de lagstadgade förmåner som ingår i kassans verksamhetsområde.

II kapitlet

MEDLEMSKAP

2 §

Villkor för medlemskap

Som medlemmar i arbetslöshetskassan antas alla lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som är anställda av företag, sammanslutningar eller inrättningar inom byggbranschen och branscher nära anknutna till den.

Dessutom antas också lönearbetare som studerar inom de ovannämnda branscherna som medlemmar med iakttagande av lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Såsom lönearbetare betraktas löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för annan.

En medlem i arbetslöshetskassan får inte samtidigt tillhöra en annan arbetslöshetskassa.

En skriftlig ansökan om medlemskap i arbetslöshetskassan ska lämnas till arbetslöshetskassans styrelse eller till ett ombud eller en person som sköter medlemskapsärenden med fullmakt av arbetslöshetskassans styrelse.

Kassans medlemmar antas av kassans styrelse eller direktör.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan börjar från och med den dag från vilken personen betalat sin medlemsavgift, dock tidigast från den dag då personen skriftligt ansökt om medlemskap i arbetslöshetskassan.

3 §

Utträde ur arbetslöshetskassan

En medlem som vill utträda ur arbetslöshetskassan ska meddela om detta skriftligen till arbetslöshetskassans ombud, arbetslöshetskassans styrelse eller en person som sköter medlemskapsärenden med fullmakt av styrelsen. Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör senast vid utgången av den kalendermånad under vilken medlemmen fyller 68 år.

4 §

Uteslutning ur arbetslöshetskassan

Arbetslöshetskassans styrelse eller kassans av styrelsen befullmäktigade ansvariga funktionär kan efter att ha hört medlemmen ge en anmärkning eller en varning och arbetslöshetskassans styrelse kan utesluta en medlem som

 1. vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter,
 2. svikligen lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller för dess storlek,
 3. vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter.

Kassans styrelse, kassans direktör eller en annan funktionär som styrelsen befullmäktigat kan utesluta en medlem som inte har betalat medlemsavgiften för totalt över tre (3) månader inom sex (6) månader från den dag då perioden på tre (3) månader av obetalda medlemsavgifter uppfylldes.

Beslutet om uteslutning fattas av arbetslöshetskassans styrelse eller av den ansvariga funktionär som styrelsen befullmäktigat.

Arbetslöshetskassan kan utesluta en medlem som varaktigt lämnat ett sådant yrke eller en sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet.

En medlem som har blivit företagare kan bevara sitt medlemskap i kassan under högst 18 månader efter att företagsverksamheten inletts, varefter medlemmen får uteslutas ur kassan.

En medlem som är missnöjd med ett disciplinärt beslut eller ett annat beslut om uteslutning ur kassan som fattats av kassans direktör kan föra saken till styrelsen för behandling.

5 §

Återinträde

Om en medlem som utträtt ur arbetslöshetskassan inom en månad ansluter sig till en annan arbetslöshetskassa räknas medlemmens tid i arbete och medlemskap i föregående kassa till godo enligt lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om en medlem som uteslutits ur kassan på nytt godkänns som medlem i kassan räknas inte den tidigare tiden i arbete eller medlemskapet till godo.

6 §

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är en procentuell andel av den försäkrade lön som utgör grunden för medlemskapet och omfattas av förskottsinnehållningen samt av den arbetslöshetsdagpenning eller annan skattepliktig förmån som arbetslöshetskassan betalar ut. Andelen fastställs årligen av Finansinspektionen.

Medlemmar som saknar sådana inkomster som nämns ovan i 1 mom. och som inte befriats från medlemsavgifter enligt 7 § betalar en minimimedlemsavgift som arbetslöshetskassans styrelse årligen fastställer och som motsvarar cirka hälften av den genomsnittliga medlemsavgiften.

Medlemmar som bedriver företagsverksamhet enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalar en företagarmedlemsavgift som arbetslöshetskassans styrelse årligen fastställer och som motsvarar den genomsnittliga medlemsavgiften.

Medlemsavgiften ska betalas regelbundet på det sätt och vid de tidpunkter som arbetslöshetskassans styrelse har fastställt, dock senast inom sex månader från den tidpunkt som avgiften gäller.

En medlem som utträtt eller uteslutits har inte rätt att återfå avgifter som betalats till kassan för tiden innan medlemmen utträtt eller uteslutits.

7 §

Befrielse från medlemsavgift

En arbetslös medlem som inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning eller andra förmåner som kassan betalar ut är befriad från medlemsavgiften.

En medlem befrias från medlemsavgifterna för högst fyra år om personen saknar inkomster av följande orsaker:

 1. sjukdom eller olycksfall efter att arbetsgivaren upphört att betala lön och när personen annars konstaterats vara arbetsoförmögen,
 2. studier, bevärings- eller civiltjänst samt moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, vårdledighet och deltagande i vård av ett allvarligt sjukt barn.

En medlem som befrias från medlemsavgiften är skyldig att ansöka om befrielse hos arbetslöshetskassans ombud en gång per kvartal.

Om en medlem har underlåtit att ansöka om befrielse från medlemsavgiften och har uteslutits ur arbetslöshetskassan på grund av obetalda medlemsavgifter godkänns inte längre ansökan om befrielse, såvida inte ansökan försenats av ett giltigt skäl.

En medlem som är befriad från medlemsavgiften får räkna tidigare betalda medlemsavgifter till godo vid beräkningen av dagpenningsrätten.

III kapitlet

VILLKOR FÖR DE FÖRMÅNER SOM KASSAN BETALAR

8 §

Ansökan, beviljande och utbetalning av förmåner

De förmåner som kassan betalar ansöks, beviljas och utbetalas enligt den lagstiftning som gäller dem.

IV kapitlet

ARBETSLÖSHETSKASSANS FÖRVALTNINGSORGAN

9 §

Förvaltningsorgan

Arbetslöshetskassans förvaltningsorgan är arbetslöshetskassans representantskapsmöte, fullmäktige och styrelse. Arbetslöshetskassans fullmäktige består av en ordförande och en vice ordförande samt 48 ordinarie medlemmar med personliga ersättare. Styrelsen består av en ordförande, 2 vice ordförande och 4 ordinarie medlemmar samt en personlig ersättare för varje ordinarie medlem.

10 §

Arbetslöshetskassans representantskapsmöte

Arbetslöshetskassans högsta beslutande organ är kassans representantskapsmöte. Kassans styrelse bestämmer tid och plats för mötet.

På arbetslöshetskassans representantskapsmöte har varje närvarande medlem en röst. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden.

Medlemmarna i representantskapet väljs genom proportionella val. Från varje ombudsdistrikt väljs en medlem för varje påbörjade 400 medlemmar och dessutom väljs en medlem från landskapet Åland. Fullmäktige meddelar närmare bestämmelser om hur valet ska förrättas.

Närvaro- och yttranderätt på representantskapsmötet har medlemmarna i fullmäktige och styrelsen, arbetslöshetskassans ansvariga funktionärer samt personer som representantskapsmötet separat bestämt.

11 §

Arbetslöshetskassans ordinarie representantskapsmöte

Arbetslöshetskassans ordinarie representantskapsmöte hålls vart fjärde år. Närmare tid och plats bestäms av arbetslöshetskassans styrelse.

På det ordinarie representantskapsmötet ska

 1. lämnas en redogörelse över verksamheten och arbetslöshetskassans ekonomi under det föregående representantskapets verksamhetsperiod,
 2. behandlas styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det föregående verksamhetsåret samt revisorernas utlåtande,
 3. behandlas fastställandet av bokslutet för föregående verksamhetsår,
 4. fattas beslut om behandlingen av redovisningsperiodens resultat,
 5. behandlas beviljandet av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga samt de åtgärder som föranleds av arbetslöshetskassans förvaltning och räkenskaper,
 6. behandlas styrelsens och ombudsdistriktens framställningar,
 7. fastställas grunder för arvodena för fullmäktige, förvaltningsorganens medlemmar och revisorerna,
 8. förrättas valet av fullmäktiges ordförande, 1 vice ordförande, 48 ordinarie medlemmar samt personliga ersättare för var och en; förrättas valet av styrelsens ordförande, 2 vice ordförande och styrelsens 4 ordinarie medlemmar samt en personlig ersättare för varje ordinarie medlem samt valet av revisorer. Åtminstone en av revisorerna ska vara en revisionssammanslutning godkänd av handelskammaren eller Centralhandelskammaren,
 9. bestämmas grunderna för medlemsavgiften,
 10. fattas beslut om principerna för placeringsverksamheten samt
 11. handläggas andra ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling. Andra än ovannämnda ärenden får inte upptas till slutligt avgörande vid mötet.

Det ordinarie representantskapsmötet sammankallas genom att minst fyra månader före mötet publicera möteskallelsen i en eller flera tidningar som sprids bland medlemskåren.

De ärenden som man önskar att det ordinarie representantskapsmötet ska ta upp för behandling ska skickas skriftligen till arbetslöshetskassans styrelse minst tre månader före mötet.

12 §

Arbetslöshetskassans extra representantskapsmöte

Arbetslöshetskassans extra representantskapsmöte ska hållas

 1. då arbetslöshetskassans styrelse finner det påkallat,
 2. då Försäkringsinspektionen eller revisorerna, om en revision som de verkställt ger anledning därtill, yrkar på detta,
 3. då minst en tiondedel av kassans medlemmar skriftligt yrkar på detta för behandling av bestämt ärende.

Om antalet medlemmar i arbetslöshetskassan understiger 8 000 ska ett extra representantskapsmöte utan dröjsmål sammankallas för att avgöra om kassans verksamhet ska fortsätta eller inte, och vilka åtgärder som i dessa fall ska vidtas.

Om arbetslöshetskassans styrelse utan laga skäl vägrar sammankalla arbetslöshetskassans möte ska kallelsen utfärdas av Finansinspektionen.

Det extra representantskapsmötet sammankallas genom att minst två månader före mötet publicera möteskallelsen i en eller flera tidningar som sprids bland medlemskåren.

I möteskallelsen ska anges de ärenden som upptas till behandling. Andra ärenden än de som anges i möteskallelsen får inte upptas till slutligt avgörande vid mötet.

På arbetslöshetskassans extra representantskapsmöte deltar medlemmarna från det föregående ordinarie representantskapsmötet.

13 §

Arbetslöshetskassans fullmäktige

Arbetslöshetskassans ordinarie fullmäktigemöte hålls en gång om året senast i juni. Under representantskapets mötesår hålls inget ordinarie fullmäktigemöte, om representantskapets möte hålls under det första halvåret.

Fullmäktiges uppgift är att mellan de ordinarie representantskapsmötena fatta beslut om de ärenden som styrelsen eller ombudsdistrikten lägger fram till avgörande samt att övervaka styrelsens verksamhet.

Fullmäktiges möten sammankallas per brev. Kallelsen till ordinarie fullmäktigemöte ska skickas minst två veckor före mötet och kallelsen till extra fullmäktigemöte minst en vecka före mötet.

Mötet ska

 1. behandla styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande från föregående verksamhetsår,
 2. behandlas fastställandet av bokslutet för föregående verksamhetsår,
 3. fattas beslut om behandlingen av redovisningsperiodens resultat,
 4. behandlas beviljandet av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga samt de åtgärder som föranleds av arbetslöshetskassans förvaltning och räkenskaper,
 5. välja styrelsens ordförande och vice ordförande fram till följande representantskapsmöte, om dessa är tvungna att avgå mitt i mandatperioden,
 6. fastställa de allmänna principerna för medlemsavgifterna,
 7. fastställa indelningen av kassans verksamhetsområde i ombudsdistrikt,
 8. handläggas andra ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling.

14 §

Arbetslöshetskassans styrelse

Arbetslöshetskassans angelägenheter handhas av styrelsen, som består av en ordförande, 2 vice ordförande och 4 ordinarie medlemmar samt en personlig ersättare för varje ordinarie medlem. Var och en av dem ska ha fyllt 18 år och vara medlem i arbetslöshetskassan. Styrelsens ordförande, vice ordförande, medlemmar och ersättare väljs på arbetslöshetskassans ordinarie representantskapsmöte för en mandatperiod på fyra år. Styrelsens mandatperiod pågår från det möte där styrelsen valts tills arbetslöshetskassans nya styrelse har tillträtt.

15 §

Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden så ofta som behandlingen av ärendena förutsätter.

Styrelsen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Styrelsens beslut blir den åsikt som majoriteten understöder. När rösterna faller jämnt avgörs val genom lottning, men i andra ärenden blir beslutet den åsikt som omfattas av mötets ordförande.

På styrelsens möten ska protokoll föras och protokollet ska justeras senast på följande styrelsemöte.

16 §

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter är att

 1. övervaka att arbetslöshetskassans angelägenheter sköts enligt lag, arbetslöshetskassans stadgar samt de beslut som arbetslöshetskassans delegationsmöte har fattat och de anvisningar delegationsmötet har fastställt,
 2. anta och utesluta arbetslöshetskassans medlemmar, med iakttagande av vad som föreskrivs i 4 §,
 3. fatta beslut om placeringen av arbetslöshetskassans medel på ett inkomstbringande och betryggande sätt enligt de principer som representantskapsmötet godkänt. Arbetslöshetskassans styrelse ska för kassan göra upp en placeringsplan för placeringen av medel. Placeringsplanen ska vara tillräcklig med beaktande av arten och omfattningen av arbetslöshetskassans placeringsverksamhet.
 4. Arbetslöshetskassans styrelse ska se till att arbetslöshetskassan med beaktande av arten och omfattningen av kassans verksamhet har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem,
 5. bestämma principerna för utbetalning av förmåner,
 6. anställa och avskeda arbetslöshetskassans direktör, fastställa direktörens lön och uppgifter och noggrant övervaka utförandet av uppgifterna samt vid behov välja en ställföreträdare för kassans direktör,
 7. övervaka skötseln av medlemsregistret,
 8. sammankalla arbetslöshetskassans representantskapsmöte och fullmäktigemöte samt bereda de ärenden som ska behandlas,
 9. lämna arbetslöshetskassans representantskapsmöte ett skriftligt utlåtande om förslag som revisorerna eller arbetslöshetskassans medlemmar vill att mötet tar upp till behandling,
 10. uppgöra bokslut och verksamhetsberättelse samt framställa förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott,
 11. uppgöra en verksamhetsplan och en budget för följande år,
 12. årligen lämna en ansökan om finansieringsandelar enligt lagen om arbetslöshetskassor till Finansinspektionen,
 13. besluta om upptagning av lån enligt 21 §,
 14. vid behov ge fullmakt att teckna arbetslöshetskassans namn,
 15. årligen lämna ett förslag till medlemsavgift till Finansinspektionen,
 16. fatta beslut om alla andra angelägenheter för vilka inget annat föreskrivs i lag, förordning eller dessa stadgar.

17 §

Arbetslöshetskassans direktör och uppgifter

Arbetslöshetskassans ansvariga funktionär är arbetslöshetskassans direktör.

Arbetslöshetskassans direktör har i uppgift att

 1. övervaka utbetalningen av förmåner,
 2. se till att styrelsens beslut verkställs och att sköta ärenden i anslutning till ekonomiförvaltningen och den övriga verksamheten,
 3. bereda ärenden som ska behandlas på styrelsens möten, rapportera till styrelsen om de viktigaste ärendena i anslutning till kassans verksamhet och ekonomi samt verkställa styrelsens beslut,
 4. i stället för styrelsen vid behov besluta om uteslutning på grund av försummelse att betala medlemsavgifter,
 5. anställa och avskeda arbetslöshetskassans funktionärer, fastställa deras löner och uppgifter samt övervaka utförandet av uppgifterna,
 6. sköta organiseringen och utvecklingen av arbetslöshetskassans interna kontroll,
 7. företräda kassan och föra dess talan vid domstolar och hos andra myndigheter,
 8. sköta alla andra uppgifter som styrelsen ålägger direktören.

18 §

Tecknande av arbetslöshetskassans namn

Styrelsens ordförande och arbetslöshetskassans direktör eller någon annan person som styrelsen befullmäktigat har rätt att teckna arbetslöshetskassans namn.

Skuldförbindelser ska dock undertecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande och arbetslöshetskassans direktör tillsammans.

När ett beslut om arbetslöshetsdagpenning eller någon annan förmån som arbetslöshetskassan betalar ges med användning av databehandling kan underskriften göras maskinellt.

19 §

Arbetslöshetskassans ombudsdistrikt

Arbetslöshetskassans fullmäktige delar in verksamhetsområdet i ombudsdistrikt.

Ombudsdistrikten har i uppgift att förrätta representantskapsval och styra ombudens verksamhet.

Ombudens uppgift är att ta emot medlemsansökningar, övervaka frågor i anslutning till medlemsavgifterna och bistå medlemmarna i ärenden som gäller utkomstskyddet för arbetslösa.

20 §

Möteskallelser och meddelanden till medlemmarna

Möteskallelser till arbetslöshetskassans representantskapsmöte samt övriga meddelanden som gäller arbetslöshetskassan och är avsedda för medlemmarna publiceras i en tidning med spridning bland medlemmarna eller tillkännages medlemmarna på något annat sätt som styrelsen bestämt.

21 §

Upptagande av lån

Arbetslöshetskassans styrelse har rätt att ta upp tillfälliga lån endast för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning och andra förmåner som arbetslöshetskassan betalar om inga medel är disponibla för detta.

22 §

Bokslut

Arbetslöshetskassans redovisningsperiod är ett kalenderår.

Styrelsen ska inom tre månader efter redovisningsperiodens slut uppgöra ett bokslut som omfattar resultaträkning, balansräkning, noter och verksamhetsberättelse. Bokslutet och de tillhörande handlingarna ska lämnas till revisorerna för granskning minst en månad före fullmäktiges eller representantskapets möte.

Revisorerna ska för varje redovisningsperiod lämna en skriftlig revisionsberättelse till styrelsen minst två veckor före det kassamöte där beslutet om fastställande av bokslutet ska fattas.

23 §

Fonder

Arbetslöshetskassans fond är en utjämningsfond. Det årliga överskottet överförs till utjämningsfonden.

24 §

Täckande av brist

Om bokslutet utvisar brist används högst 50 procent av utjämningsfondens medel till täckande av bristen.

Om bristen inte kan täckas på det sätt som nämns i 1 mom. ska bristen täckas enligt 21 och 22 § i lagen om arbetslöshetskassor med medel ur stödkassan för arbetslöshetskassorna och med en tilläggsandel som beviljas av statens medel.

V kapitlet

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

25 §

Statsrådets beslut och lagändringar

Om lagar, förordningar, statsrådets beslut eller lagen eller förordningen om arbetslöshetskassor ändras har arbetslöshetskassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa stadgar.

För att ändra dessa stadgar i andra fall än sådana som nämns i 1 mom. eller för att upplösa arbetslöshetskassan i andra fall än det som nämns i 13 § 2 mom. krävs ett beslut av arbetslöshetskassans representantskapsmöte med minst två tredjedelars majoritet av rösterna.

26 §

Överlåtelse av medel vid upplösning av arbetslöshetskassan

Om beslut har fattats om att upplösa eller lägga ned kassan, överlåts de medel som återstår efter att skulderna betalats och övriga förbindelser fullgjorts till någon förening som verkar till fördel för arbetslöshetskassans medlemmar.

Enligt anvisningar från det representantskapsmöte som fattat beslutet om upplösning kan medlen också överlåtas till någon annan organisation som står arbetslöshetskassans verksamhet nära för att användas för att förbättra den ekonomiska nivån och bildningen bland personer inom arbetslöshetskassans tidigare verksamhetsområde.