Kapitel I
ARBETSLÖSHETSKASSANS BRANSCH

1 §
Arbetslöshetskassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte

Arbetslöshetskassans namn är Rakennusalan työttömyyskassa, på svenska Byggbranschens arbetslöshetskassa.

Kassans hemort är Helsingfors stad.

Kassans protokollspråk är finska.

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde omfattar hela landet.

Kassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning, vars syfte är att anordna inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och övriga förmåner som hör till kassans verksamhetsområde i enlighet med gällande lagstiftning.

Kapitel II
MEDLEMSKAP

 2 §
Villkor för medlemskap

Som medlem i arbetslöshetskassan godkänns en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som är anställd av företag, samfund eller inrättningar inom byggnadsbranschen eller andra till denna nära anknutna branscher.

Såsom lönearbetare betraktas en löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för någon annans räkning.

Med beaktande av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor kan också lönearbetare som studerar till ovan nämnda yrken antas som medlemmar av arbetslöshetskassan.

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra en annan arbetslöshetskassa.

En ansökan om medlemskap i kassan ska riktas skriftligt eller elektroniskt till arbetslöshetskassans styrelse, till kassadirektören eller till ett ombud som har utnämnts av styrelsen.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan godkänns av styrelsen eller kassadirektören.

Medlemskapet i kassan börjar den dag personen har betalat sin medlemsavgift, dock tidigast den dag då den skriftliga eller elektroniska ansökan har tagits emot.

3 §
Utträde ur arbetslöshetskassan

Om en medlem vill utträda ur kassan ska han eller hon skriftligt eller elektroniskt meddela detta till arbetslöshetskassans ombud, arbetslöshetskassans styrelse eller till den av styrelsen utsedda kassadirektören.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör senast i slutet av den kalendermånad då medlemmen fyller 68 år.

En medlem i kassan som blir företagare eller yrkesutövare kan behålla sitt medlemskap i kassan i högst tolv månader.

4 §
Uteslutning ur arbetslöshetskassan

Arbetslöshetskassas styrelse, den av styrelsen utsedda kassadirektören eller en annan anställd kan, efter att ha hört en kassamedlem, ge honom eller henne en anmärkning eller varning och arbetslöshetskassans styrelse eller en av styrelsen utsedd person kan utesluta en medlem som

 1. vid sitt inträde har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter;
 2. svikligen har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit en omständighet som är av betydelse för erhållandet av eller storleken på en förmån som hör till kassans verksamhetsområde;
 3. som vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter.

Om en medlem inte har betalt sin medlemsavgift inom tre månader från början av den period för vilken medlemsavgiften gäller, kan han eller hon uteslutas ur kassan från början av det datum då medlemsavgifterna är obetalda.

Efter att medlemmen har hörts fattar kassadirektören eller en annan av styrelsen befullmäktigad person beslut om uteslutande.

Arbetslöshetskassan kan utesluta en kassamedlem som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet.

5 §
Återinträde

Om en medlem efter att ha utträtt ur kassan inom en månad ansluter sig till en annan kassa, räknas medlemmens anställnings- och medlemstid från den föregående kassan till godo enligt vad som föreskrivs i lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om en medlem som har uteslutits ur kassan på nytt godkänns som medlem räknas inte hans eller hennes tidigare anställningstid eller medlemstid i kassan till godo och inte heller tidigare erlagda medlemsavgifter.

6 §
Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är en av Finansinspektionen årligen fastställd procentandel av den beskattningsbara inkomst som utgör grunden för medlemskapet samt de beskattningsbara förmåner som arbetslöshetskassan har betalat.

De medlemmar som inte har en inkomst enligt moment 1 och som inte enligt 7 § har befriats från medlemsavgift, betalar en av arbetslöshetskassans styrelse årligen fastställd minimi medlemsavgift, som motsvarar cirka hälften av den genomsnittliga medlemsavgiften för arbetslöshetskassans medlemmar.

Medlemmar som idkar sådan företagsverksamhet som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalar en av arbetslöshetskassans styrelse årligen fastställd medlemsavgift för företagare, som motsvarar den genomsnittliga medlemsavgiften för arbetslöshetskassans medlemmar.

En medlem som blir företagare kan behålla sitt medlemskap i arbetslöshetskassan under högst 18 månader efter att företagsverksamheten har inletts.

Medlemsavgiften ska betalas regelbundet på det sätt arbetslöshetskassans styrelse har fastställt och senast inom tre månader från början av den period för vilken medlemsavgiften gäller. Arbetslöshetskassan debiterar medlemsavgiften direkt från den utbetalda förmånen i samband med betalningen av förmånen.

En medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som gäller medlemstiden innan utträdet eller uteslutandet.

7 §
Befrielse från medlemsavgifter

En medlem är befriad från medlemsavgift om medlemmen är borta från arbetslivet utan löneinkomster eller av kassan betald förmån på grund av arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.

En medlem är befriad från medlemsavgifter i högst fyra år om han eller hon till följd av anstaltsvård, faderskaps-, föräldra-, adoptions-, vård eller motsvarande ledighet, värnplikt, vapentjänst eller civiltjänstgöring, studier eller av kassans styrelse godkänd jämställd orsak är borta från arbetslivet och för denna tid saknar löneinkomster och inte erhåller av kassan betalda förmåner.

En medlem som är berättigad till befrielse från medlemsavgift ska så snabbt som möjligt meddela arbetslöshetskassan orsaken till befrielsen och den uppskattade tidsperioden på det sätt som styrelsen har bestämt, dock senast inom tre månader från det datum när befrielsen från medlemsavgift börjar gälla.

En medlem som har befriats från medlemsavgift får tidigare erlagda medlemsavgifter till godo vid beräknandet av rätt till dagpenning eller annan av kassan betald förmån.

Kapitel III
FÖRMÅNER SOM KASSAN BETALAR UT

 8 §
Ansökan om, beviljande och utbetalning av förmåner

Kassan beviljar och betalar ut inkomstrelaterad dagpenning och andra förmåner som omfattas av kassans verksamhetsområde i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning.

Bestämmelser om ansökan om, utbetalning av och beslut om de förmåner som kassan beviljar finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i annan lagstiftning som styr kassans verksamhet.

9 §
Besvär över kassans beslut

En person som är missnöjd med kassans beslut kan söka ändring hos besvärsnämnden för social trygghet och ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen. Besvärsskriften ska inlämnas till kassan inom 30 dagar från det att den som söker ändring har fått kännedom om beslutet.

Försäkringsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Kapitel IV
ARBETSLÖSHETSKASSANS FÖRVALTNINGSORGAN

10 §
Kassans förvaltningsorgan

 Kassans förvaltningsorgan är kassamötet och styrelsen.

11 §
Kassamötet

Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassan tillkommer kassamötet. Det ordinarie mötet hålls årligen inom sex månader från det att räkenskapsperioden upphör. Kassans styrelse beslutar närmare om tidpunkt och plats för mötet.

Kassans styrelse sammankallar till kassamöte. Kallelse till kassamöte ska meddelas i en tidning som delas ut bland medlemmarna minst två veckor före mötet.

Revisionsmemorian och revisionsberättelsen ska hållas till medlemmarnas påseende i kassans centralbyrå i minst en vecka före det ordinarie mötet.

Vid kassamöte har varje närvarande kassamedlem en röst. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning. I övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden.

12 §
Kassamötets uppgifter

Vid arbetslöshetskassans ordinarie möte ska

 1. väljas ordförande, sekreterare och andra nödvändiga mötesfunktionärer för mötet;
 2. föredras verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse;
 3. fastställas bokslutet för föregående år;
 4. beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och kassadirektören;
 5. fastställas styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden;
 6. förrättas val av styrelsens ordförande och medlemmar samt revisorer;
 7. bestämmas grunderna för medlemsavgiften;
 8. bestämmas om indelning av kassans verksamhetsområde i ombudsdistrikt;
 9. handläggas andra ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling.

Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp på mötet för slutgiltigt beslut.

13 §
Extra kassamöte

 Ett extra kassamöte ska hållas

 1. då kassans styrelse finner det påkallat;
 2. då Finansinspektionen eller revisorerna yrkar på detta, om av dem verkställd revision ger anledning därtill;
 3. då minst en tiondedel av kassans medlemmar skriftligt yrkar på detta för behandling av bestämt ärende; eller
 4. om antalet medlemmar i kassan understiger den gräns som anges i lagen om arbetslöshetskassor. Då ska ett extra kassamöte utan dröjsmål sammankallas för att besluta om kassans verksamhet ska fortsätta eller inte och vilka åtgärder man i dessa fall måst vidta för att öka antalet medlemmar eller upplösa kassan.

Vägrar kassans styrelse utan laga skäl att kalla medlemmarna till möte, skall kallelsen utfärdas av Finansinspektionen.

Kallelse till extra kassamöte ska meddelas i en tidning som delas ut bland medlemmarna och meddelas ombudsdistrikten för kännedom minst fem dagar före mötet.

I möteskallelse skall anges de ärenden som upptas till behandling. Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte upptas till slutligt avgörande vid mötet.

14 §
Kassans styrelse

Kassans styrelse består av

ordförande, 2 vice ordförande samt 4 ordinarie medlemmar och 7 suppleanter.

Var och en av dem ska ha fyllt 18 år och vara medlem av arbetslöshetskassan.

Om en styrelsemedlem går i pension eller beviljas invalidpension, lämnar ett yrke eller en bransch som omfattas av kassans verksamhet, utträder eller utesluts ur kassan ska han eller hon avgå från styrelsen. Kassamötet kan, av ovan nämnda eller därmed jämförbara vägande skäl utesluta styrelsemedlemmen. I stället för en styrelsemedlem som har avgått eller har uteslutits väljer kassamötet en ny medlem för den återstående mandatperioden.

15 §
Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammanträder på ordförandes, eller när denne är förhindrad, på vice ordförandes kallelse eller när två medlemmar det kräver. Styrelsen är beslutför när styrelsens ordförande eller vice ordförande och majoriteten av de övriga medlemmarna är på plats.

Besluten i styrelsen fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning. I övriga ärenden blir ordförandes åsikt gällande.

Över styrelsens möte ska upprättas ett protokoll och detta ska justeras senast på följande styrelsemöte.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är fyra år. En styrelsemedlems mandatperiod upphör när kassamötet där nyval har förrättats har avslutats.

16 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgift är att

 1. övervaka att arbetslöshetskassans ärenden sköts i enlighet med lagen, arbetslöshetskassans stadgar samt beslut fattade vid arbetslöshetskassans kassamöten och fastställda verksamhetsinstruktioner;
 2. anta och utesluta medlemmar i arbetslöshetskassan, dock med beaktande av vad som har angetts i 4 §;
 3. besluta om placeringen av kassans medel på ett inkomstbringande och betryggande sätt enligt de av kassamötet godkända principerna. Arbetslöshetskassans styrelse ska göra upp en placeringsplan för placeringen av kassans medel. Placeringsplanen ska i förhållande till kvaliteten på och omfattningen av arbetslöshetens placeringsverksamhet.
 4. se till att kassan, i förhållande till verksamhetens kvalitet och omfattning har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem;
 5. besluta om de principer som ska tillämpas vid utbetalning av förmåner;
 6. anställa och avskeda kassadirektören, bestämma hans eller hennes lön och arbetsuppgifter samt noggrant övervaka att uppgifterna utförs och vid behov utse en ersättare för kassadirektören;
 7. övervaka förandet av medlemsregistret;
 8. sammankalla kassamötet samt förbereda ärenden som ska behandlas vid mötet;
 9. ge till kassamötet ett skriftligt utlåtande om förslag som revisorerna eller kassans medlemmar  önskar tas upp till behandling vid mötet;
 10. upprätta bokslut och verksamhetsberättelse och framlägga ett förslag om åtgärder angående kassans överskott eller underskott;
 11. utarbeta en verksamhetsplan och en budget för följande år;
 12. årligen lämna in en ansökan till Finansinspektionen för kassans verksamhet om finansieringsandelar enligt lagen om arbetslöshetskassor;
 13. besluta om upptagning av lån enligt 20 §;
 14. vid behov utfärda befogenhet för att teckna kassans namn;
 15. göra en årlig framställning till Finansinspektionen om medlemsavgiftens storlek;
 16. besluta om kassans ombudsdistrikt;
 17. besluta om alla andra ärenden om vilka det inte har bestämts på annat sätt i lagen, förordningen eller dessa stadgar.

17 §
Arbetslöshetskassans direktör och direktörens uppgifter

Kassans ansvariga funktionär är kassadirektören.

Kassaföreståndaren har till uppgift att

 1. övervaka utbetalningen av förmåner;
 2. se till att styrelsens beslut verkställs samt sörja för skötseln av angelägenheter som hör till ekonomiförvaltning och annan verksamhet;
 3. förbereda ärenden som behandlas vid styrelsemöten, rapportera till styrelsen om de viktigaste händelserna i anslutning till kassans verksamhet och ekonomi och verkställa styrelsens  beslut;
 4. för styrelsens räkning fatta beslut om uteslutande av medlem på grund av obetalda medlemsavgifter;
 5. anställa och avskeda arbetslöshetskassans funktionärer, bestämma deras löner och arbetsuppgifter samt övervaka att uppgifterna utförs;
 6. sörja för anordnandet och utvecklingen av arbetslöshetskassans interna tillsyn;
 7. representera kassan och utöva dess yttranderätt i domstolar och hos andra myndigheter;
 8. sköta alla övriga uppgifter som styrelsen anvisar honom eller henne.

18 §
Tecknande av kassans namn

Berättigade att teckna kassans namn är styrelsens ordförande eller kassadirektören eller någon annan person som styrelsen har befullmäktigat till det.

För skuldförbindelser krävs emellertid styrelseordförandens eller vice ordförandens och kassadirektörens namn tillsammans.

När ett beslut om arbetslöshetsdagpenning eller en annan förmån som kassan utbetalar ges genom automatisk databehandling, kan underskriften göras maskinellt.

19 §
Möteskallelser och meddelanden till medlemmarna

Möteskallelser till kassamöten och till medlemmar avsedda meddelanden angående kassan publiceras i en eller flera tidningar som sprids till medlemmarna eller delges medlemmarna på ett av styrelsen bestämt sätt.

20 §
Låntagning

Kassans styrelse har rätt att uppta lån endast för utbetalning av förmåner när medel för dem inte står till förfogande.

21 §
Räkenskapsperiod

Kassans räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet, som består av resultaträkning, balansräkning, noter till bokslutet och verksamhetsberättelse, ska vara klart före den 31 mars. 

22 §
Utjämningsfond

Arbetslöshetskassan har en utjämningsfond till vilken det årliga överskottet överförs.

23 §
Täckande av underskott

Om arbetslöshetskassans bokslut uppvisar ett underskott, används högst 50 procent av utjämningsfondens medel till att täcka underskottet.

Om underskottet inte kan täckas på det sätt som nämns i moment 1 ska underskottet täckas med medel från arbetslöshetskassornas stödkassa och en tilläggsandel som beviljas kassan av statens medel.

Kapitel IV
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 24 §
Tillsynen över kassan

Kassans tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

25 §
Ändringar i lagen, förordningarna eller statsrådets beslut och ändring av stadgarna

Om lagen eller förordningen om utkomstskydd för arbetslösa eller lagen om arbetslöshetskassor eller annan lagstiftning, förordningar eller statsrådets beslut som rör kassans verksamhet ändras, har kassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa stadgar.

För att ändra dessa stadgar i annat än det i 1 mom. nämnda fallet, eller för att upplösa kassan krävs att kassamötet har avgjort ärendet med minst två tredjedelars röstmajoritet.

26 §
Överlämnande av medel vid kassans upplösning

Om det har beslutits att kassan ska upplösas eller läggas ned, så ska de kvarvarande medlen, efter att skulderna har betalats och de övriga förbindelserna fullgjorts, överlämnas enligt föreskrifterna från det kassamöte som fattat beslutet om upplösningen till en sammanslutning för att användas som understöd av ekonomi och yrkesutbildning för personer som tillhört kassans tidigare verksamhetskrets.

27 §
Övergångsbestämmelse

Byggbranschens arbetslöshetskassa, som har valts den 24 maj 2015, fortsätter sin mandatperiod fram till det första kassamötet som ska hållas senast den 31 augusti 2019. Vid det första kassamötet väljs styrelsens ordförande, vice ordförande och medlemmar för den kommande mandatperioden.