Byggbranschens arbetslöshetskassa som startades 1924 är en egen arbetslöshetskassa för personer som arbetar inom byggbranschen. Den erbjuder sina medlemmar bra service och tillförlitlig utbetalning av förmåner.

Arbetslöshetskassan betalar åt sina medlemmar utkomstskydd under arbetslöshet. Arbetslöshetskassan sköter en lagstadgad uppgift och förutsättningarna för att få alla förmåner definieras i lagen. Arbetslöshetskassornas verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Förmåner som betalas av arbetslöshetskassan finansieras med en statsandel, arbetslöshetsförsäkringsavgifter, arbetsgivarnas självriskpremier samt kassornas medlemsavgifter.

Verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa leds, styrs och utvecklas av social- och hälsovårdsministeriet såsom högsta myndighet i ärenden som gäller utkomstskyddet samt av arbets- och näringsministeriet såsom högsta myndighet i arbetskraftspolitiska ärenden. Social- och hälsovårdsministeriet ger åt arbetslöshetskassorna tillämpningsföreskrifter som styr verkställigheten av förmåner.

Finansinspektionen övervakar verkställigheten av förmåner i arbetslöshetskassorna.

Finansinspektionen övervakar och kontrollerar att arbetslöshetskassorna följer lagen och god försäkringssed och använder ändamålsenliga tillvägagångssätt i sin verksamhet. Finansinspektionen följer upp och övervakar sina tillsynsobjekts ekonomiska situation, lednings-, övervaknings- och riskhanteringssystem, verksamhetsförutsättningar samt ändringar av verksamhetsmiljön.