Information om kassan

Byggbranschens arbetslöshetskassa

Riksomfattande service snabbt, säkert och tillförlitligt sedan 1924.

Byggbranschens arbetslöshetskassa grundades 1924 och erbjuder sina medlemmar högklassig service och tillförlitlig utbetalning av förmåner.

Arbetslöshetskassan betalar medlemmarnas utkomstskydd när de är arbetslösa. Arbetslöshetskassan sköter en lagstadgad uppgift och villkoren för beviljandet av förmånerna fastställs i lag. Arbetslöshetskassornas verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

De förmåner som arbetslöshetskassan betalar finansieras med statsandelar, arbetslöshetsförsäkringsavgifter, arbetsgivarnas självriskavgifter och kassornas medlemsavgifter.

Verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa leds, styrs och utvecklas av social- och hälsovårdsministeriet som högsta myndighet i ärenden som gäller utkomstskyddet samt av arbets- och näringsministeriet som högsta myndighet i arbetskraftspolitiska ärenden. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar anvisningar som styr verkställigheten av förmånerna vid arbetslöshetskassorna.

Finansinspektionen övervakar verkställigheten av förmånerna vid arbetslöshetskassorna.

Finansinspektionen övervakar och inspekterar att arbetslöshetskassorna följer lag och god försäkringssed och tillämpar ändamålsenliga förfaringssätt i sin verksamhet. Finansinspektionen följer och utvärderar den ekonomiska ställningen, lednings-, övervaknings- och riskhanteringssystemen, verksamhetsförutsättningarna samt förändringar i verksamhetsmiljön när det gäller de aktörer den övervakar.