Arbetslöshetskassans rätt att erhålla uppgifter

Arbetslöshetskassan behöver uppgifter om sökandens anställningsförhållande och löner för handläggningen av ansökningar. Rätten att erhålla uppgifter definieras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Kassan får uppgifter om betalda löner från inkomstregistret i den omfattning som lönebetalaren har specificerat uppgifterna i registret. I vissa fal behövs förutom uppgifter i inkomstregistret även andra redogörelser för lönen och anställningsförhållandet, till exempel för dem som permitterats uppgifter om intjänad och uttagen semester samt för hur många timmar och för vilken tid lön har utbetalats.

Rätten att erhålla uppgifter utgår från 13 kap 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Folkpensionsanstalten, arbets- och näringsbyråerna, arbetslöshetskassorna, utkomstskyddsombudet och besvärsinstanser enligt denna lag har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga för att avgöra ett ärende som behandlas eller annars för att verkställa uppdrag enligt denna lag eller en för Finland bindande överenskommelse om social trygghet eller annan internationell rättsakt som gäller social trygghet av statliga och kommunala myndigheter och andra offentligrättsliga samfund.

Blanketter

Du hittar länkar till blanketter här.

Det lönar sig att skicka krypterad e-post till adressen rakennuskassa@rakennuskassa.fi.

Du kan också använda vår skyddade kontaktblankett.

TYJ:s anvisningar till löneräknare