Arbetslöshetskassans rätt att få uppgifter

För behandlingen av ansökningar behöver arbetslöshetskassan uppgifter om den sökandes anställning och löner. Bestämmelser om rätten att erhålla uppgifter finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Rätten att få uppgifter grundar sig på 13 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Folkpensionsanstalten, arbets- och näringsbyråerna, arbetslöshetskassorna och besvärsinstanser enligt denna lag har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga för att avgöra ett ärende som behandlas eller annars för att verkställa uppdrag enligt denna lag eller en för Finland bindande överenskommelse om social trygghet eller annan internationell rättsakt som gäller social trygghet 1) av statliga och kommunala myndigheter och andra offentligrättsliga samfund.

Länkar till blanketterna finns här.