MEDLEMSUPPGIFTS- OCH BETALNINGSREGISTER

Kombinerad dataskyddsbeskrivning och informationsdokument enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679

1. Registrets namn

Medlems- och betalningsregister

2. Personuppgiftsansvarig

Byggbranschens arbetslöshetskassa

Broholmsgatan 4 / PB 308, 00531 HELSINGFORS
FO-nummer: 0572140-5
telefon: 020 690 250
www.rakennuskassa.fi/sv/

3. Kontaktpersoner i frågor som gäller registret

Ansvarig person för registret: kassadirektör Jan Peltonen

Kontaktperson: utvecklingschef Jere Ketola, jere.ketola@rakennuskassa.fi

Dataskyddsombud: Marjukka Hilbert, marjukka.hilbert@rakennuskassa.fi

4. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Allmänt om behandlingen av personuppgifter

Till den del som Personregistret innehåller personuppgifter iakttas vid behandlingen av dem dataskyddslagen och andra gällande lagar, förordningar, bestämmelser och myndighetsanvisningar som gäller behandlingen av personuppgifter. Med personuppgift avses en uppgift som kan kopplas till en viss person. I detta dokument beskrivs närmare förfaranden som gäller insamling, behandling och överlämnande av personuppgifter samt kunden, dvs. den registrerades rättigheter.

Behandling av personuppgifter i Byggbranschens arbetslöshetskassa

Behandlingen av personuppgifter utgår från berättigat intresse, dvs. medlemskap i kassan samt en lagstadgad skyldighet.

5. Syftet med behandlingen av personuppgifter / varför samlar vi in era uppgifter?

Byggbranschens arbetslöshetskassa har som uppgift att ordna förmåner som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om alterneringsledighet åt kassans medlemmar. För att sköta denna uppgift antecknas i Byggbranschens arbetslöshetskassas medlems- och betalningsregister personuppgifter om kassans medlemmar. Uppgifterna används vid lagstadgad behandling av medlemskaps- och förmånsärenden. Dessutom används uppgifterna för att redogöra för förmånsuppgifter för skattemyndigheten, Pensionsskyddscentralen, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finansinspektionen samt andra instanser som har en rätt att få uppgifter som utgår från lagen.

6. Registrets datainnehåll / vilka uppgifter samlar vi in?

I Byggbranschens arbetslöshetskassas utbetalningssystem sparas om kassans medlemmar följande uppgifter, vars förvaringstider bestäms enligt arkivbildningsplanen

 • personbeteckning och namn
 • kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, e-postadress
 • språkkod
 • medlemsuppgifter: för dem som försäkras via förbundet datum då medlemskapet har börjat och eventuellt upphört samt orsaken till utträdet samt för direktmedlemmar datum då medlemskapet har börjat och eventuellt upphört samt orsaken till utträdet, medlemsavgiftsuppgifter, eventuell medlemstid i en föregående arbetslöshetskassa och orsaken till utträdet
 • födelsedatum för försörjda barn under 18 år
 • uppgifter som gäller medlemsansökan och behandling av den
 • eventuella uppgifter som gäller behandling av besvärsärenden, återkrav eller missbruk

7. Normala källor / varifrån samlas uppgifter in?

Personuppgifter samlas in från kassans medlemmar, Byggnadsförbundet samt i samband med behandling av ansökan från arbetsgivare samt sådana myndigheter och myndighetsregister som Byggbranschens arbetslöshetskassa har en laglig rätt att använda. Personuppgifter samlas endast in för genomförande av lagstadgade uppgifter och endast i den omfattning som det är nödvändigt.

Normala källor

 • person- och kontaktuppgifter, grundläggande uppgifter som gäller medlemskapet och uppgifter om anställningsförhållande utifrån uppgifter som getts i medlemsansökan och försäkrarorganisationernas månatliga uppdateringar av registeruppgifter
 • medlemsavgiftsuppgifter från Byggnadsförbundets medlemsavgiftsregister
 • barn- och adressuppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • förskottsinnehållningsuppgifter från skatteförvaltningen
 • arbetskraftspolitiska utlåtanden från arbetskraftsmyndigheter
 • för beräkning av arbetshistoria uppgifter från Pensionsskyddscentralens registerutdrag
 • företagsverksamhetsuppgifter från Suomen Asiakastieto Oy:s register
 • uppgifter om utbetalning av andra förmåner från Folkpensionsanstalten, pensionsanstalter eller andra arbetslöshetskassor
 • utbetalnings- och förmånsuppgifter om förmånsansökningar och förmånsbehandling
 • löneuppgifter från det nationella inkomstregistret

Personuppgifter kan även samlas in från andra myndighetsregister.

8. Normala utlämnanden av personuppgifter / vart kan uppgifter utlämnas?

Den personuppgiftsansvarige kan utlämna personuppgifter inom gränser för vad gällande lagstiftning tillåter och förpliktar till samt då en ändamålsenlig och lagenlig förbindelse uppfylls.

Uppgifter från medlemsregistret utlämnas endast till medlemmen själv samt med partens eller dennes lagliga företrädares uttryckliga samtycke eller utifrån lagstiftning som berättigar till utlämnande av dennes uppgifter.

Normala utlämnanden av personuppgifter

 • kassans medlemsavgifter samt uppgifter som gäller utbetalning och återkrav av förmåner åt skattemyndigheten
 • lagstadgade uppgifter som gäller utbetalning av förmåner till Finansinspektionen, Pensionsskyddscentralen, Sysselsättningsfonden, arbets- och näringsministeriet, FPA och skattemyndigheten.
 • på begäran utlämnas uppgifter till en annan arbetslöshetskassa i samband med överföring av medlemskap, till arbets- och näringsbyrån, utkomstskyddsombudet, FPA, social- och hälsovårdsministeriet, försäkrings- och pensionsinstitut, skattemyndigheten, socialbyrån, utsökningsmyndigheter, läroanstalter, myndigheter som genomför förundersökning och domstolar och andra myndigheter som har en lagstadgad rätt att får information
 • vi kan även utlämna uppgifter till EESSI-systemet för elektroniskt informationsutbyte mellan EU-länderna

Uppgifter kan även utlämnas till andra myndigheter i sådana fall som lagstiftningen förutsätter samt i forskningssyften (dataskyddslagen 2 kap. 4 och 6 §).

Byggbranschens arbetslöshetskassa kan i sin verksamhet använda underleverantörer, åt vilka uppgifter utlämnas för genomförande av ett uppdrag. Av underleverantörer förutsätts ett åtagande om tystnadsplikt. Uppgifter utlämnas inte till andra instanser utanför organisationen och används inte till direktmarknadsföring.

9. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10. Lagringstider för personuppgifter

Uppgifter som samlats in i registret lagras enligt lagen och endast så länge och i den omfattning som det är nödvändigt samt enligt branschens interna uppförandekoder.

Personuppgifter kan även lagras under en längre tid om den lagstiftning som tillämpas eller förbundets avtalsenliga skyldigheter mot tredje parter förutsätter en längre lagringstid samt utifrån berättigat intresse på grund av försvar av eventuella rättsliga anspråk (HD 2017:15).

11. Principer för skydd av registret

Manuellt material:

Förvaras i Byggbranschens arbetslöshetskassas arkiv, dit personer som enligt sina arbetsuppgifter har rätt att behandla personuppgifter har tillträde. Byggnadsförbundet lagrar enligt serviceavtalet uppgifter som gäller medlemskap och grundläggande uppgifter.

Elektroniskt material:

Registeruppgifter lagras i en databas som bestäms av Byggbranschens arbetslöshetskassa och som drivs av Futunio Oy enligt ett separat avtal, och
som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. För att komma in i databasen behövs ett personligt användarnamn och lösenord. En uppdaterad kopia av registret förvaras i en låst och verifierad lokal hos Futunio Oy. Behandlingen av uppgifter har begränsats så att uppgifter enligt denna registerbeskrivning endast får behandlas av sådana personer som är anställda av Byggbranschens arbetslöshetskassa och för vilkas arbetsuppgifter de är väsentliga samt personer som separat bestämts vid Futunio Oy.

I fråga om registeruppgifter omfattas kassans funktionärer av tystnadsplikt som fortsätter ännu efter att anställningsförhållandet upphör.

12. Den registrerades rättigheter

Utgångspunkten är att den registrerade när som helst enligt tillämplig lagstiftning har:

Rätt att få information om behandlingen av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att lämna information om behandling av personuppgifter, då personuppgifter samlas in av den registrerade eller någon annanstans

Rätt att granska, ta emot och överföra uppgifter

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i personregistret. Den personuppgiftsansvarige sänder ovan nämnda uppgifter till medlemmen inom 30 dagar efter att en begäran om granskning har framställts.

Rätt till rättelse av felaktig uppgift

Den registrerade har rätt till rättelse av uppgifter som gäller honom eller henne och som lagrats i personregistret i den mån som de är felaktiga.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få kunduppgifter som gäller honom eller henne och som han eller hon själv har lämnat in överförda till en tredje part på ett strukturerat och i ett allmänt använt maskinläsbart format. Den personuppgiftsansvarige förvarar emellertid de överförda uppgifterna enligt denna dataskyddsbeskrivning.

Rätt till radering av uppgifter

Den registrerade har rätt att få den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter om den registrerade utan onödigt dröjsmål, och den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om en av de sex orsakerna som anges i artikeln uppfylls. Raderingsrätten tillämpas emellertid inte
om behandlingen är nödvändig för att iaktta en lagstadgad skyldighet eller för att genomföra en uppgift som gäller allmänt intresse.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne i den mån som grunden för behandling av personuppgifter är ett berättigat intresse. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Varje registrerade har rätt att lämna in klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten, dvs. dataskyddsombudets kontor, eller den tillsynsmyndighet i Europeiska unionens medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats, om den registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte har behandlats enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

13. Förfarande för utövande av rättigheter

Begäranden som gäller tillämpandet av den registrerades rättigheter sänds skriftligen till Byggbranschens arbetslöshetskassas dataskyddsombud på adressen: Byggbranschens arbetslöshetskassa, PB 308, 00531 Helsingfors eller per e-post: marjukka.hilbert@rakennuskassa.fi. Den personuppgiftsansvarige sänder ovan nämnda uppgifter till medlemmen inom 30 dagar efter att en begäran om granskning har framställts.

Byggbranschens arbetslöshetskassa kan begära att den registrerade preciserar sin begäran och verifierar sin identitet innan begäran behandlas. Kassan kan
neka att tillmötesgå begäran utifrån en grund i tillämplig lag.

Personuppgifter kan även granskas och uppdateras i eTjänsten. Länken till tjänsten finns på kassans webbplats www.rakennuskassa.fi/sv/

14. Profilering och automatiskt beslutsfattande

Den personuppgiftsansvarige genomför utifrån personuppgifterna ingen profilering som gäller den registrerade och använder inte automatiskt beslutsfattande.

15. Ändringar av denna dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras emellanåt till exempel om lagstiftningen ändras. Denna dataskyddsbeskrivning har senast uppdaterats 27.8.2020.