Efter att din första ansökan har behandlats skickar arbetslöshetskassan till dig ett beslut om grunderna för utbetalning av förmån. Du ser meddelandet om utbetalning i eTjänst (eAsiointi). Ett nytt dagpenningsbeslut ges alltid då dagpenningens storlek ändras på grund av något annat än en indexhöjning eller om dagpenning inte kan betalas för den tid som du har ansökt den för.

Man kan söka ändring på arbetslöshetskassans beslut genom ett skriftligt besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Besväret skickas till arbetslöshetskassan.

Om vi inte kan rätta beslutet enligt de krav som framförs i besväret, skickas besväret till besvärsnämnden. Om du är missnöjd med besvärsnämndens beslut kan du vidare överklaga det hos försäkringsdomstolen. Det besvär som riktas till försäkringsdomstolen sänds även till arbetslöshetskassan. Försäkringsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Besväret ska inlämnas till arbetslöshetskassan inom 30 dagar efter att du har fått beslutet. Du anses ha fått beslutet sju dagar efter att det har sänts per post.

Besväret ska lämnas in skriftligen och det ska innehålla beslutets nummer samt motivering till varför och på vilket sätt det utfärdade beslutet bör ändras.

Besväret ska innehålla ändringssökandens underskrift. Om du använder en laglig företrädare eller ett ombud, ska han eller hon underteckna besväret. Om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde, ska du bifoga en fullmakt som du har undertecknat.