Förmåner som utgör hinder för inkomstrelaterad dagpenning är bland annat flera pensioner, sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, rehabiliteringspenning samt ersättning för inkomstbortfall som utgår från olycksfalls- eller trafikförsäkring.

Bland annat delinvalidpension eller pensioner enligt lagen om statens pensioner som betalas utifrån en ålder som är lägre än den normala pensionsåldern är förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen.

Stöd för hemvård av barn för vård av barn under tre år är en minskande förmån som beaktas familjespecifikt. Detta betyder att stöd för hemvård av barn som betalas åt maken eller makan dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen, om inte maken eller makan själv tar hand om barnet och därmed inte är på arbetsmarknaden.

Mer information