Om du är delvis sysselsatt betalas jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Detta innebär att hälften av den arbetsinkomst som överstiger skyddsdelen på 300 euro dras av från den fulla inkomstrelaterade dagpenningen.

Betalningen av jämkad dagpenning under perioder av deltidsarbete, heltidsarbete under kortare tid än två veckor och under permittering förutsätter att arbete utförs under högst 80 % av maximiarbetstiden i branschen. Om du är permitterad granskas arbetstiden per kalendervecka. Om du arbetar deltid eller har heltidsarbete under högst två veckor granskas arbetstiden antingen med fyra kalenderveckors eller en månads intervall.

Betalning av jämkad dagpenning när företagsverksamhet bedrivs kräver att arbets- och näringsbyrån har fastställt att företagsverksamheten är en bisyssla, eller att företagsverksamheten varar i högst två veckor. Ingen inkomstrelaterad dagpenning betalas när ett heltidsarbete varar i över två veckor. Då betalas full inkomstrelaterad dagpenning för arbetslöshetsdagar under betalningsperioden om inga andra hinder finns för utbetalningen.

Beloppet på den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen

Jämkad inkomstrelaterade dagpenning innebär att 50 procent av den arbetsinkomst som har intjänats under jämkningsperioden och som överstiger skyddsdelen dras av den fulla inkomstrelaterade dagpenningen. Jämkningsperioden är en månad eller fyra veckor. Avlöningsperioden eller ansökningsperioden avgör vilket intervall som tillämpas.

Om jämkningsperioden är en månad är skyddsdelen 300 euro. Om jämkningsperioden är fyra veckor är skyddsdelen 279 euro.

Jämkningsperiod en månad: Full dagpenning – (0,5 x [lönen-300] / 21,5) = dagpenningen för 1 dag.

Jämkningsperiod fyra veckor: Full dagpenning – (0,5 x [lönen-279] / 20) = dagpenningen för 1 dag.

Exempel på arbetsinkomstens inverkan när jämkningsperioden är en månad:

Den sökandes fulla inkomstrelaterade dagpenning är 70 €/dag. Hen arbetar i en vecka och lönen är 730 €. Skyddsdelen 300 € dras av lönen. Av den återstående lönen (430 €) har hälften (215 €) en minskande inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen. 215 € fördelas på arbetsdagarna under jämkningsperioden (21,5). Denna summa (10 €) dras av den inkomstrelaterade dagpenningen. Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen är nu 60 €/dag.

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning betalas varje dag under jämkningsperioden (5 dagar/kalendervecka), om det inte finns några andra hinder för utbetalningen.

Den totala summan av dagpenningen och arbetsinkomsten får inte överstiga den lön som utgör grunden för dagpenningen. Om arbetsinkomsten underskrider skyddsdelen beaktas den emellertid inte i det maximala beloppet.

Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas alltid åtminstone till det belopp som den grunddagpenning personen skulle ha rätt till.

Maximitid och ackumulering av nytt arbetsvillkor

Dagar med jämkad inkomstrelaterad dagpenning förbrukar maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning långsammare än normalt.

Exempel på förbrukad maximitid vid jämkning:

Om den inkomstrelaterade dagpenningen för en helt arbetslös person är 50 euro per dag och hen får 200 euro per månad i jämkad inkomstrelaterad dagpenning förbrukas under den månaden 4 dagar av maximitiden på 400 dagar (200:50=4).

Förhöjd förtjänstdel som betalas i jämkad form förbrukar den maximala tiden för betalning av förhöjd förtjänstdel för varje betald dag oberoende av beloppet på den utbetalda förmånen.

Arbetsvillkoret ackumuleras normalt även under perioder med jämkad dagpenning.

Betalning av dagpenning för personer med förkortad arbetsvecka

Förkortad arbetsvecka innebär att en vecka innehåller en eller flera hela permitteringsdagar. Då betalas full inkomstrelaterad dagpenning för de hela permitteringsdagarna. Utbetalning av den inkomstrelaterade dagpenningen förutsätter att det arbete som utförs under en kalendervecka uppgår till högst 80 % av maximiarbetstiden i branschen.

Inkomster som beaktas

Förvärvsinkomster från arbete som beaktas vid jämkningen är

 • grundlön för arbete och därtill hörande tillägg och ersättningar
 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning
 • semesterlön som intjänats i deltidsarbete
 • lön för uppsägningstiden, till den del personens ansökan om arbetslöshetsförmån inte avslås på grundval av rätten till lön för uppsägningstid
 • resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem
 • av arbetsgivaren betald försäkringspremie för sparlivförsäkring
 • av arbetsgivaren betald försäkringspremie för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattepliktig
 • penningersättning som har sparats i och tagits ut från en arbetstidsbank
 • av arbetsgivaren betalda stipendier och understöd till den del de är skattepliktiga
 • ersättning för immaterialrätter såsom royalty, bruksavgift, ersättning för upphovsrätt och ersättning för arbetstagares uppfinning
 • arvode som betalats för skötsel av förtroendemans och arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter samt arvode som betalats på grundval av samarbete enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 • med lön jämförbart arvode
 • lön som betalats enligt lönegarantin, till den del den om den betalades av arbetsgivaren skulle betraktas som sådan förvärvsinkomst som ska jämkas
 • betjäningsavgift
 • förvärvsinkomst av affärsverksamhet med undantag av sådan nettoinkomst av skogsbruk som beräknas med stöd av inkomstskattelagen för gårdsbruk
 • dividendinkomst till den del den utgör förvärvsinkomst
 • förtäckt dividend till den del den utgör förvärvsinkomst
 • övriga förvärvsinkomster som är jämförbara med ovan nämnda inkomster.

Inkomster som inte beaktas vid jämkningen är

 • en ekonomisk förmån från arbetsgivaren som periodiseras
 • semesterpremie och semesterersättning för arbete som varar över 2 veckor
 • semesterlön som intjänats i heltidsarbete
 • sedvanlig skattefri naturaförmån eller personalförmån
 • försäkringspremie för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattefri
 • lön för väntetid
 • skadestånd
 • penninggåva
 • stipendier och understöd, till den del de är skattefria
 • ränteförmån i samband med anställningslån
 • tilläggsförmåner från arbetsplatsens sjukkassa
 • inkomst från en personalfond
 • en vinstutdelningspost
 • lön som betalats enligt lönegarantin, till den del den inte om den betalades av arbetsgivaren skulle betraktas som sådan inkomst som ska jämkas
 • aktieemission på grundval av arbetsförhållande
 • aktieoptioner
 • dividendinkomst till den del den utgör kapitalinkomst
 • förtäckt dividend till den del den utgör kapitalinkomst
 • arvode som betalts för ett förtroendeuppdrag
 • väderhinder på grund av köld i bygg- och skogsbranschen – för dagarna i fråga betalas full arbetslöshetsdagpenning
 • annan inkomst som är jämförbar med ovan nämnda inkomster.

Bifoga löneuppgifterna till din ansökan

Skicka ansökan med bifogade löneuppgifter för den period som ansökan gäller. Inkomsterna beaktas enligt intjäningsperioden. Bifoga till din första ansökan en kopia av anställningsavtalet där de viktigaste anställningsvillkoren framgår. Håll jobbsökningen vid arbets- och näringsbyrån i kraft om du arbetar deltid eller får ett kortvarigt heltidsarbete.