Då du delvis arbetar och är delvis arbetslös betalas dagpenningen oftast som jämkad dagpenning. Jämkad dagpenning betyder att din löneinkomst beaktas i dagpenningsbeloppet. En del av lönen minskar dagpenningsbeloppet. Dagpenningen jämkas oftast under den period då löneinkomsten betalas och inte då arbetet genomförs.

Om ett deltidsarbete utgår från något annat än arbetslöshet eller permittering kan jämkad dagpenning inte betalas. Sådana situationer kan vara partiell vårdledighet eller arbetsoförmåga.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas som jämkad om

  • du sysselsätter dig och får inkomst i ett deltidsanställningsförhållande eller i ett heltidsanställningsförhållande som varar i högst två veckor
  • du har förkortad arbetsdag på grund av permittering
  • du har inkomster från företagsverksamhet som bisyssla (även s.k. lättföretagare) eller från eget arbete som inte utgår från ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen.

Under ett heltidsarbete som varar i över två veckor är du inte berättigad till inkomstrelaterad dagpenning och löneinkomster som tjänats in för ett sådant anställningsförhållande jämkas inte heller under en löneutbetalningsperiod.

Belopp för jämkad dagpenning och löneinkomstens skyddade belopp

Enligt huvudregeln dras av full inkomstrelaterad dagpenning hälften från den arbetsinkomst som under en månad överskrider det skyddade beloppet på 300 euro. Under en jämkad period på fyra veckor är det skyddade beloppet 279 euro. Dagpenningen och lönen kan emellertid uppgå tillsammans till högst den löneinkomst som utgör grunden för dagpenningen. Inkomstrelaterad dagpenning betalas alltid åtminstone till det belopp som du skulle ha rätt att få som (jämkad) grunddagpenning inklusive barnförhöjning

På grund av coronaepidemin har lönens skyddade belopp höjts till 500 euro per månad och 465 euro för en fyra veckors period fram till ansökningsperioder som börjar senast 30.9.2021.

Jämkad dagpenning betalas under hela den jämkade perioden till samma belopp såväl för arbetsdagar som arbetslösa dagar och löneutbetalningsdagar, om det inte föreligger något hinder för betalning.

Arbetstidsgranskning

Utbetalning av jämkad dagpenning under deltidsarbete, heltidsarbete som varar i högst två veckor och permittering förutsätter att den arbetstid som beaktas i jämkningen inte överskrider 80 procent av branschens maximiarbetstid under granskningsperioden.

Om du har ett deltidsarbete eller sysselsätter dig i ett heltidsarbete som varar i högst två veckor granskas arbetstiden under en granskningsperiod på fyra kalenderveckor eller en månad utifrån för hur många timmar du har fått lön. Även arbetstiden beaktas under löneutbetalningsperioden, inte vid den tidpunkt då arbetet genomförs. Om perioden för utbetalning av dagpenning är kortare än en månad granskas arbetstiden under den period för vilken den jämkade dagpenningen betalas.

Om du är permitterad och arbetar för den arbetsgivare som har permitterat dig, granskas arbetstiden enligt kalendervecka. Då den arbetstid som beaktas i jämkningen överskrider 32 timmar i veckan kan dagpenning inte längre betalas. Om du är permitterad för en förkortad arbetsvecka och har även ett deltidsarbete eller sporadiska kortjobb granskas arbetstiden enligt kalendervecka vid den tidpunkt då arbetet genomförs. Likaså observeras löneinkomster enligt den tidpunkt då arbetet genomförs.

Jämkning vid inkomst av företagsverksamhet

Utbetalning av jämkad dagpenning under företagsverksamhet förutsätter att företagsverksamheten har konstaterats som bisyssla på TE-byrån och att företagsverksamheten varar i högst två veckor. Om du inleder företagsverksamhet som arbetslös kan du vara företagare i fyra månader utan att TE-byrån undersöker om företagsverksamheten sysselsätter dig som huvud- eller bisyssla. Under denna tid kan du ha rätt till jämkad dagpenning. Meddela kassan om företagsverksamhetens inkomster och utgifter per månad.

Förkortad arbetsvecka – ingen jämkning

Om permitteringen har genomförts som en förkortad arbetsvecka, dvs. genom att förkorta arbetsveckans antal fulla arbetsdagar, betalas dagpenningens fulla belopp för hela permitteringsdagar och den jämkas inte. Därmed kan du under en vecka arbeta för din arbetsgivare som har permitterat dig till exempel tre hela arbetsdagar och vara permitterad under två dagar, och då får du full arbetslöshetsdagpenning.

Om du dessutom har ett annat arbete eller får någon annan inkomst som ska jämkas, jämkas även löneinkomster från den arbetsgivare som har permitterat dig tillsammans med de inkomster som tjänas från det andra arbetet. Under en kalendervecka kan arbetstiden vara högst 80 procent av full arbetstid.

Tidpunkten för jämkning av dagpenning

Jämkning av dagpenning vid den tidpunkt då lön betalas

Jämkad dagpenning betalas åt personer som har ett deltidsarbete och gör kortjobb för den period då löneinkomsten betalas. I vissa fall betalas därmed jämkad dagpenning först under den period som följer arbetet, och för den ansökningsperiod som gäller den tidpunkt då arbetet genomförs betalas full dagpenning.

Jämkning som baseras på betalning tillämpas i situationer där mottagaren av dagpenning sysselsätter sig och får inkomster

  • från deltidsarbete
  • från heltidsarbete som tar högst två veckor
  • i situationer med förkortade arbetsdagar på grund av permittering.

Även löner för s.k. lättföretagare och personer som sysselsätter sig själva på något annat sätt och som inte är i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen jämkas enligt den tidpunkt då inkomsten betalas.

Exempel 1: jämkning av lön för deltidsarbete

Tommi börjar 15.4.2019 ett deltidsarbete som varar till 30.6.2019. Lön för arbetet betalas varje månad den 15 nästa månad. Tommis löneutbetalningsdagar är 15.5, 15.6 och 15.7.2019.

Kassan betalar åt Tommi full dagpenning för april även om han har arbetat.

I maj, juni och juli betalas åt Tommi jämkad dagpenning. Löneinkomsten beaktas i jämkningen enligt den dag då lönen betalas.

Då Tommis deltidsarbete slutar i juni och löner och semesterersättningar för juni betalas i juli, betalar man fortfarande jämkad dagpenning åt honom, även om han är helt arbetslös i juli. Han får både lönen för juni och den jämkade dagpenningen för juli i juli.

Exempel 2: sporadiskt kortjobb har slutat, löneinkomsten jämkas även om arbetet har upphört redan tidigare

Rauno har gjort sporadiska kortjobb för flera arbetsgivare i olika långa anställningsförhållanden under tiden 10.6–4.8.2019 och han har inte ansökt om arbetslöshetsdagpenning för denna tid. Han anhängiggör sin jobbansökan i TE-byrån från och med 5.8.2019 och ansöker av kassan dagpenning för fyra veckor under tiden 5.8–1.9.2019. (Den självrisktid som Rauno har tagit tidigare är fortfarande i kraft och det nya arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls inte före 4.8.2019.)

Raunos senaste anställningsförhållande har varit ett heltidsarbete på högst två veckor under tiden 22.7–4.8.2019. Lönen för detta arbete betalas 9.8.2019.

Eftersom lönen utgår från ett heltidsarbete på högst två veckor och löneutbetalningsdagen 9.8.2019 sammanfaller med perioden för utbetalning av dagpenning, beaktas löneinkomsterna som inkomst som ska jämkas, då dagpenning betalas under tiden 5.8–1.9.2019

Med tanke på jämkning av inkomst har det ingen betydelse att Rauno inte har ansökt om dagpenning under anställningsförhållandet, utan dagen för utbetalning av lönen avgör.

Exempel 3: dagpenning betalas för den tid som arbetet pågår, men löneinkomsten jämkas inte

Hanna börjar ett sporadiskt heltidsarbete på Företag Ab. Arbetet pågår 2–8.9.2019 (dvs. mindre än två veckor). Löneutbetalningsdagen för detta arbete är 18.9.2019.

Hanna börjar 16.9.2019 ett annat heltidsarbete på Firma Kb. Detta anställningsförhållande varar i över två veckor och fortsätter till 31.12.2019.

Hanna låter sin jobbansökan vara i kraft på TE-byrån till 15.9.2019 och skickar till kassan en ansökan om dagpenning för fyra veckor för tiden 19.8–15.9.2019.

Hanna får full dagpenning för tiden 19.8–15.9, även om hin har arbetat heltid under tiden 2.9–8.9. Dagpenningen betalas i sin helhet eftersom löneutbetalningsdagen för ett heltidsarbete som tar högst två veckor jämkas enligt dagen för utbetalning av lön. I detta fall sammanfaller inte löneutbetalningsdagen 18.9.2019 vid jämkningsperioden för dagpenning.

Eftersom Hanna börjar 16.9 ett heltidsarbete som varar i över två veckor omfattas hon inte av utkomstskydd för arbetslösa. Därmed lämnas löneinkomster för arbete, som har genomförts under 2.9–8.9.2019, utanför jämkningen.

Jämkning av dagpenning vid den tidpunkt då arbete genomförs i en permitteringssituation

Dagpenning för förkortad arbetsvecka åt permitterade betalas i sin helhet för permitteringsdagar eller i jämkningssituationer jämkad för varje veckodag vid den tidpunkt då arbetet genomförs.

En förkortad arbetsvecka betyder att man under en kalendervecka arbetar fulla arbetsdagar för den arbetsgivare som har permitterat arbetstagaren och under samma vecka har man hela permitteringsdagar. Då betalas full inkomstrelaterad dagpenning för hela permitteringsdagar. I sådana situationer jämkas inte dagpenningen, om det inte finns någon anledning till utbetalning av jämkad dagpenning.

Om du dessutom har ett annat arbete, betalas dagpenningen jämkad för den vecka då arbetet har genomförts (så kallad jämkning enligt intjänandeprincipen). Som inkomster som jämkas beaktas även löneinkomster för fulla arbetsdagar som görs åt den arbetsgivare som har permitterat arbetstagaren. I detta fall har löneutbetalningsdagen ingen betydelse.

Utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning förutsätter att avlönad arbetstid under en kalendervecka är högst 80 procent av maximiarbetstiden i branschen.

Dagpenningskalkylator

 Du kan räkna ut beloppet på din jämkade dagpenning med dagpenningskalkylatorn.

Då jämkad dagpenning betalas dras av från full inkomstrelaterad dagpenning 50 procent för den del som överskrider löneinkomstens skyddade belopp av arbetsinkomst som tjänats under jämkningsperioden. Jämkningsperioden är en månad eller fyra veckor lång. Vilken period som används bestäms enligt löneutbetalningsperioden och ansökningsperioden.

Den totala summan av dagpenning och arbetsinkomst per månad kan vara högst så mycket som den löneinkomst som utgör grunden för dagpenningen.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas alltid åtminstone till det belopp som sökanden skulle ha rätt att få som (jämkad) grunddagpenning inklusive barnförhöjning.

Maximitid och intjäning av nytt arbetsvillkor

Dagar då jämkad inkomstrelaterad dagpenning betalas förbrukar maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning långsammare än arbetslöshetsdagpenning som betalas i sin helhet.  Dagar samlas i maximitidskalkylatorn för varje dagpenningsdag som betalas som jämkad i det förhållande hur stor den jämkade dagpenningen är jämfört med full dagpenning.

Eventuell förhöjd förtjänstdel för jämkad dagpenning förbrukar den förhöjda förtjänstdelens maximitidskalkylator (dvs. kalkylatorn för 200 dagar) för varje utbetald dag oberoende av storleken på den utbetalda förmånen.

Arbetsvillkoret intjänas även för den tid då jämkad dagpenning betalas, om lönearbete har gjorts sammanlagt minst 18 timmar under en kalendervecka.  Intjäningen av arbetsvillkoret granskas alltid enligt den tidpunkt då arbetet har genomförts.

Löneuppgifter i ansökan

Kassan får uppgifter om utbetalda löner från inkomstregistret efter att arbetsgivaren har gjort en lagenlig anmälan om inkomster. Ibland behövs för handläggning av ansökan exaktare uppgifter än de som fås från inkomstregistret. Då måste vi be om tilläggsutredningar angående dina löneinkomster.

Inkomsterna beaktas vid deltidsarbete samt heltidsarbete som varar i högst två veckor i en period enligt löneutbetalningsdagen, i övrigt enligt intjäningsperioden.

Bifoga till din första ansökan en kopia av arbetsavtalet eller om du inte har ingått ett skriftligt arbetsavtal (vilket kassan alltid rekommenderar) ett intyg över anställningsförhållandets centrala villkor.

Jobbansökan ska vara i kraft i TE-byrån för att kassan ska kunna betala dagpenning.