Ange din sjukdomstid i dagpenningsansökan

Skriv ”sjuk” vid sjukdagarna i ansökan om dagpenning. Om du får lön under din sjukdomstid, ange även antalet timmar för vilka lön för sjukdomstid betalas.

Vi kan även behöva en kopia av ditt läkarintyg. Om din arbetsoförmåga beror på en olycka, meddela oss detta. I de flesta olyckssituationer betalas ersättningen av FPA eller försäkringsbolaget, inte arbetslöshetskassan.

Den obligatoriska sjukdomstiden tjänar in arbetsvillkoret, om den avlönade tiden per vecka är minst 18 timmar.

Meddela även TE-byrån om din sjukdomstid om din sjukledighet är längre än FPA:s självrisktid (två veckor).

Meddela förbundets medlemsregister om din oavlönade sjukdomstid så får du befrielse från medlemsavgifterna. Befrielsen kan gälla i högst fyra år.

FPA:s sjukdagpenning

FPA betalar sjukdagpenning efter en självrisktid. Självrisktiden är en eller tio vardagar. En separat ansökan om sjukdagpenning ska lämnas in hos FPA. Om du är i ett anställningsförhållande är det ofta arbetsgivaren som lämnar in en ansökan.

Under sjukdagpenningens självrisktid kan du har rätt till antingen en full eller jämkad arbetslöshetsförmån. Arbetslöshetsdagpenning kan inte betalas under en tid då du får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning. Arbetslöshetskassan får besked om beviljad sjukdagpenning direkt från FPA.

Läs mer om FPA:s sjukdagpenning på FPA:s webbplats.

FPA:s 300 sjukdomsdagar har löpt ut

FPA kan betala sjukdagpenning för den tid då du är arbetsoförmögen under högst 300 dagar, dvs. i cirka ett år. Om din arbetsoförmåga fortsätter efter utgången av FPA:s maximitid, kan du ansöka om kassans inkomstrelaterade dagpenning.

Du måste även ansöka om invalidpension hos ditt eget arbetspensionsförsäkringsbolag eller FPA.

Kom också ihåg att anmäla dig till TE-byrån om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning hos kassan.

Du behöver som bilaga till ansökan om dagpenning

  • en kopia av ett gällande intyg över din tid för arbetsoförmåga (läkarutlåtande eller -intyg)
  • en redogörelse för en anhängig eller avslagen ansökan om invalidpension (intyg från FPA eller försäkringsbolaget)
  • ett intyg från din arbetsgivare om att arbetsgivaren inte kan erbjuda ett arbete som passar din arbetsförmåga, om ditt anställningsförhållande är i kraft.

Läs mer om FPA:s sjukdagpenning på FPA:s webbplats.

Rehabiliteringsförmåner och invalidpension

Försäkringsbolaget eller FPA kan bevilja full invalidpension eller delinvalidpension som gäller tills vidare.

Utöver dessa kan rehabiliteringsstöd som beviljats för en viss tid beviljas utifrån full eller partiell arbetsoförmåga.

Om pension eller rehabiliteringsstöd har beviljats utifrån full arbetsoförmåga, har man inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för denna tid. Förmånsbeloppet har ingen betydelse.

En pension eller ett rehabiliteringsstöd som utgår från partiell arbetsoförmåga utgör inte ett hinder för erhållande av arbetslöshetsdagpenning. I sådana situationer dras pensionen eller rehabiliteringsstödet av från den inkomstrelaterade dagpenning som betalas.

Rehabiliteringspenning som betalas under rehabilitering utgör ett hinder för erhållande av arbetslöshetsdagpenning.

Mer information på FPA:s webbplats:
Invalidpension och rehabiliteringsstöd
Rehabiliteringspenning