Sökande av ändring

När din första ansökan behandlats skickar arbetslöshetskassan ett beslut om betalningsgrunderna, ett meddelande om utbetalning och en blankett för ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning.

Du kan söka ändring i arbetslöshetskassans beslut genom att skriftligen anföra besvär hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Besväret skickas till arbetslöshetskassan.

Om kassan inte kan rätta beslutet enligt de yrkanden som framställs i besväret skickas besvärsskriften till besvärsnämnden. Om du är missnöjd med besvärsnämndens beslut får du söka ändring hos försäkringsdomstolen. Ett besvär riktat till försäkringsdomstolen skickas också till arbetslöshetskassan. Försäkringsdomstolens beslut får inte överklagas.

Besväret ska skickas till arbetslöshetskassan inom 30 dagar från det att du tagit del av beslutet. En medlem anses ha tagit del av beslutet när sju dagar har gått sedan det postades.

Besväret ska anföras skriftligen och besvärsskriften ska innehålla beslutets nummer samt grunderna för besväret.

Besväret ska undertecknas av ändringssökanden. Om ändringssökanden anlitar en laglig företrädare eller ett ombud ska den personen underteckna besväret. Om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde ska en fullmakt som du undertecknat bifogas.