Så påverkar sociala förmåner den inkomstrelaterade dagpenningen

Om du får övriga sociala förmåner medan du är arbetslös kan förmånerna påverka den inkomstrelaterade dagpenningen. En del av förmånerna utgör ett hinder för beviljandet av inkomstrelaterad dagpenning, en del minskar den inkomstrelaterade dagpenningen till fullt belopp och en del har ingen inverkan på de förmåner som kassan betalar.

Förmåner som förhindrar beviljandet av inkomstrelaterad dagpenning är bland annat flera olika former av pensioner, sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldradagpenning eller rehabiliteringspenning.

Förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen är bland annat delinvalidpension eller pensioner enligt lagen om statens pensioner, som baseras på en lägre pensionsålder än den normala.

Hemvårdsstöd för vård av barn under 3 år minskar dagpenningen och beaktas per familj. Det här innebär att också makens/makans hemvårdsstöd dras av den inkomstrelaterade dagpenningen om inte maken/makan själv vårdar barnet och därför är borta från arbetsmarknaden.

Följande förmåner minskar den inkomstrelaterade dagpenningen:

  • Delinvalidpension enligt arbetspensionslagarna
  • Deltidspension från den tidpunkt då deltidsarbetet upphör tills deltidspensionen upphör
  • Ålderspension som beviljats en person under 65 år och som inte grundar sig på fullt antal arbetsår. (Gäller pensioner som beviljats före år 2005. Efter pensionsreformen i början av år 2005 beviljas endast ålderspension som automatiskt utgör ett hinder för arbetslöshetsförmån även om ålderspensionen inte skulle vara baserad på fullt antal arbetsår.)
  • Pensioner som beviljats enligt 8 § 1 mom. i lagen om statens pensioner och som betalas för uppgifter med en lägre obligatorisk avgångsålder än den allmänna pensionsåldern
  • Tilläggspension ordnad av arbetsgivaren med bättre villkor än minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare
  • Hemvårdsstöd (vårdpenning/vårdtillägg). Hemvårdsstödet är en familjespecifik förmån: Om en förvärvsarbetande make/maka får hemvårdsstöd dras stödet av från den arbetslösa makens/makans arbetslöshetsförmån. Om båda makarna är arbetslösa dras stödet av från den av dessa som får hemvårdsstödet. Hemvårdsstöd till en make/maka dras inte av från den arbetslösa personens arbetslöshetsförmån om den arbetslösa personens make/maka själv vårdar barn och därför inte är tillgänglig på arbetsmarknaden. Kommunala tillägg dras inte av.
  • Avträdelsepension
  • Förmåner enligt trafikförsäkringslagen, med undantag av ersättningar för särskilda kostnader samt familjepensioner
  • Dagpenning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
  • Dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring och olycksfallspension
  • Förmån vid arbetsoförmåga från en annan stat
  • Ersättning för inkomstbortfall enligt brottsskadelagen
  • Ersättning för förlust av arbetsinkomst (pension) enligt patientskadelagen.

MER INFORMATION