Medlemsvillkoret och arbetsvillkoret

Arbetsvillkoret för löntagare är 26 kalenderveckor. Som kortast kan arbetsvillkoret alltså uppfyllas på cirka sex månader. Varje arbetsvecka med minst 18 timmar arbete och lön enligt kollektivavtalet räknas in i arbetsvillkoret. Om branschen saknar kollektivavtal ska lönen i en heltidsanställning under 2017 vara minst 1 187 euro i månaden.

Arbetet behöver inte vara sammanhängande men arbetsvillkoret ska uppfyllas under granskningsperioden. Granskningsperioden är 28 månader och räknas bakåt från den dag då du anmält dig som arbetslös arbetssökande.

Inkomstrelaterad dagpenning kan bara betalas om arbetsvillkoret uppfylls under den tid du är medlem i kassan. Du ska alltså ha varit medlem i 26 veckor.

Om du fyllt 60 år och omfattas av sysselsättningsskyldigheten kan den tid du deltagit i sysselsättningsfrämjande åtgärder räknas in i arbetsvillkoret. Din arbets- och näringsbyrå ger dig mer information om sysselsättningsskyldigheten.

Förlängning av granskningsperioden för arbetsvillkoret

Granskningsperioden på 28 månader förlängs om du av en godtagbar orsak inte stått till arbetsmarknadens förfogande. Granskningsperioden förlängs med högst sju år.

Godtagbara skäl för en förlängning är i regel

 • deltagande i sysselsättningsfrämjande tjänster som arbets- och näringsbyrån anvisat
 • sjukdom
 • tid för vilken du fått partiell sjukdagpenning
 • institutionsvård
 • rehabilitering
 • värnplikt
 • civiltjänstgöring
 • heltidsstudier
 • alterneringsledighet
 • att du fått ett barn
 • vård av barn under 3 år
 • närståendevård eller familjevård, om inte vården varit begränsad
 • delinvalidpension eller deltidspension om du arbetat mindre än 18 timmar i veckan
 • fängelsestraff
 • lönesubventionstid som inte räknas in i arbetsvillkoret
 • tid med sammansatt stöd som inte räknas in i arbetsvillkoret
 • heltidsarbete som inte räknas in i arbetsvillkoret: arbete för FN eller dess specialorganisationer eller för andra internationella organisationer där Finland deltar
 • stipendieperioder – om stipendieperiodens längd inte framgår av stipendiebeslutet räknas den ut genom att dividera arbetsstipendiet med det månatliga beloppet för skattefritt stipendium under det år som stipendiet beviljades
 • någon annan jämförbar orsak.

Lönesubventionerat arbete

Endast 75 % av det lönesubventionerade arbetet räknas in i arbetsvillkoret. För att uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor måste du alltså arbeta minst 35 veckor om arbetet är lönesubventionerat.

Om det lönesubventionerade arbetet grundar sig på sysselsättningsskyldigheten för äldre räknas även lönesubventionerat arbete i sin helhet in i arbetsvillkoret.

Arbetsvillkorets giltighet

Om du varit borta från arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbar orsak eller om du arbetat som företagare på heltid i mer än 18 månader under den tid du är medlem i löntagarkassan måste du uppfylla arbetsvillkoret på nytt. Arbetslöshetskassan kan inte betala ut några förmåner förrän du uppfyllt arbetsvillkoret på nytt.

Deltidspension och delinvalidpension

Om du blir arbetslös när du får deltidspension eller delinvalidpension och har uppfyllt arbets- och medlemsvillkoret innan pensionen började utbetalas räknas dagpenningen ut enligt inkomsterna före pensionen.

Partiell sjukdagpenning och sänkt lön för sjukdomstid

I arbetsvillkoret inräknas inte perioder då du fått partiell sjukdagpenning eller sänkt lön för sjukdomstid med stöd av ett arbets- eller tjänstekollektivavtal. För sådana perioder förlängs granskningsperioden för arbetsvillkoret.

Arbetstidsbanker

Arbetstid som sparas i en arbetstidsbank räknas inte in i arbetsvillkoret. Däremot räknas den tid då du varit ledig på basis av tid som sparats i arbetstidsbanken och fått motsvarande lön.

Arbetskraftsutbildning och frivilliga studier

Om arbetsvillkoret uppfylls på nytt under en arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier börjar den maximala tiden för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning löpa först när utbildningsperioden tar slut. Också dagpenningen beräknas på nytt först efter utbildningen.

Uppföljning av arbetet

För att arbetsvillkoret ska kunna följas upp behöver arbetslöshetskassan en utredning också över perioder för vilka du inte ansöker om dagpenning, till exempel arbete som varar längre än två veckor, sjukdomsperioder osv. Kassan kan inte betala ut dagpenning om det finns perioder som inte har utretts.

Det är viktigt att be arbetsgivaren om löne- och arbetsintyg omedelbart när en anställning upphör. Arbetslöshetskassan kan behöva intyg från en mycket lång tidsperiod för uppföljning av arbetsvillkoret.