Dagar med väderhinder

Med väderhinder avses sådant hinder för utförande av arbete som omfattas av kollektivavtalen inom byggnads- och skogsbranscherna som enbart och direkt orsakas av köld och på grund av vilket arbetsgivaren inte
är skyldig att betala lön enligt arbetsavtalslagen. Hinder för utförande av arbete i andra branscher än byggnads- och skogsbranscherna betraktas inte som väderhinder även om det beror på köld.

För dagar med väderhinder betalas då full inkomstrelaterad dagpenning om de övriga förutsättningarna för dagpenningen uppfylls till exempel i fråga om självrisktiden.

Begränsningar

Om utförandet av ett arbete i byggbranschen förhindras till exempel på grund av regn eller storm uppkommer ingen rätt till full dagpenning för den tiden. Då jämställs hindret för att utföra arbetet med förkortad arbetstid på grund av permittering och dagpenningen betalas i jämkad form. Dessutom är en annan förutsättning att arbetstiden under veckan i fråga har minskat med minst 20 procent.

Anmälan hos arbets- och näringsbyrån

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån den första dagen med väderhinder enligt byråns anvisningar. I fråga om de följande dagarna med väderhinder ska arbets- och näringsbyråns anvisningar följas.

Ansökan om dagpenning

  • Ansökan för dagar med väderhinder görs för samma tidsintervall som avtalats för anmälan av dem.
  • Ansökan görs med en dagpenningsansökan som fylls i på vanligt sätt till alla delar. Ansökan ska fyllas i också för andra dagar än dagar med väderhinder (se mallen på baksidan av ansökan) och även för veckoslutet. Om du arbetar på veckoslutet föreskriver 3 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa att antalet arbets-, självrisk- och ersättningsdagar per kalendervecka inte får överstiga fem.
  • Löneintyget ska alltid lämnas in för tiden före dagarna med väderhinder för att arbetsvillkoret (26 veckor/28 kalendermånader) ska kunna följas upp. Dessutom ska lönespecifikationen för arbetsdagar under ansökningsperioden lämnas in.

Självrisktid

Om arbetsvillkoret uppfyllts före dagarna med väderhinder görs en lönebestämning, de tidigare ersättningsdagarna nollställs och en självrisktid på 7 dagar åläggs. Självrisktiden får dock endast åläggas en gång per år. Om självrisktiden intjänas under dagar med väderhinder ska fem dagar rymmas inom åtta kalenderveckor.

Så lämnar du in ansökan om dagpenning

Ansökningar om dagpenning postas till adressen

Byggbranschens arbetslöshetskassa PB 135, 70101 Kuopio

eller lämnas in till det närmaste regionkontoret.

Väderhinder enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa:

1 kap. 5 § 1 mom. 12 punkten

12) med väderhinder avses sådant hinder för utförande av arbete i anställningsförhållande inom byggnads- och skogsbranscherna som enbart och direkt orsakas av köld och på grund av vilket arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön i enlighet med 2 kap. 12 § 2 mom. i arbetsavtalslagen.

4 kap. 1 a §

Förkortad arbetsvecka och väderhinder

Om arbetstiden per vecka för en arbetssökande som arbetat heltid har förkortats med en eller flera dagar i veckan av en orsak som anges i 1 § 2 punkten eller om den förkortade arbetstiden per vecka beror på väderhinder, betalas den arbetssökande arbetslöshetsförmån för de dagar då han eller hon är helt och hållet arbetslös, utan att lönen för arbetade dagar beaktas. Om den arbetssökande under en förkortad arbetsvecka dock får inkomster från arbete som avses i 1 §, betalas till honom eller henne en jämkad arbetslöshetsförmån i vars belopp även inkomsten för fulla arbetsdagar under den förkortade arbetsveckan beaktas.

En förutsättning för att arbetslöshetsförmånen ska betalas är att arbetstagarens lön har minskats så att minskningen motsvarar förkortningen av arbetstiden.

Den köldgräns vid vilken väderhinder föreligger fastställs inom byggnadsbranschen särskilt för varje arbetsplats innan arbetet inleds, med beaktande av byggnadsskedet och de förhållanden som råder på arbetsplatsen i övrigt. Inom skogsbranschen kan på motsvarande sätt vid behov den köldgräns fastställas på förhand vid vilken väderhinder föreligger och det inte rimligen kan krävas att arbete utförs utomhus.