Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan om:

  • du är helt eller delvis arbetslös utan att deltidsarbetet utgår från din egen vilja (t.ex. partiell vårdledighet) eller
  • du är permitterad på heltid, med en förkortad arbetsvecka eller arbetsdag
  • du söker ett heltidsarbete och har anmält dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)
  • du är medlem i arbetslöshetskassan
  • du har uppfyllt arbetsvillkoret under din tid som medlem i kassan och
  • du är mellan 17 och 64 år (17 och 67 år i permitteringssituationer)

Dagpenning betalas efter en självrisktid.

Anmälan hos TE-byrån

För att få inkomstrelaterad dagpenning ska du genast då du blir arbetslös (senast den första arbetslöshetsdagen) anmäla dig som arbetssökande vid TE-byrån. Anmälan kan inte göras retroaktivt.

TE-byrån ger åt arbetslöshetskassan ett bindande utlåtande om ifall de arbetskraftspolitiska förutsättningar som lagen fastställer för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning uppfylls för dig. En sådan förutsättning är till exempel att du är tillgänglig på arbetsmarknaden. Arbetslöshetskassan kan betala inkomstrelaterad dagpenning endast om det enligt TE-byråns utlåtande inte föreligger något hinder för utbetalning av dagpenning. Om du till exempel studerar på heltid eller arbetar som företagare på heltid (inte börjar som företagare) har du ingen rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Du får närmare information om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna och anmälan som arbetssökande från TE-byrån.

Efter att du har anmält dig som arbetssökande är det viktigt att följa TE-byråns instruktioner och datum samt att söka de platser som byrån erbjuder, så att din jobbansökan är i kraft och att det inte föreligger några hinder för utbetalning av dagpenning.

Arbetsvillkor

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan endast om arbetsvillkoret uppfylls under kassans medlemstid. Arbetsvillkoret för löntagare uppfylls om

  • du har varit i lönearbete i minst 26 veckor under granskningsperioden på 28 månader före arbetslösheten
  • du har arbetat minst 18 timmar i veckan
  • du har fått en lön enligt kollektivavtalet för arbetet.

Arbetet behöver inte vara kontinuerligt, men arbetsvillkoret ska uppfyllas under granskningsperioden på 28 månader. Granskningsperioden räknas bakåt från och med att man anmäler sig som arbetslös arbetssökande. Om branschen inte har något kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete under 2020 uppgå till minst 1 236 euro i månaden.

Om du har fyllt 60 år och omfattas av sysselsättningsskyldigheten, kan i arbetsvillkoret inkluderas sådan tid då du har deltagit i tjänster som främjar sysselsättning enligt sysselsättningsskyldigheten. Du får mer information om sysselsättningsskyldigheten från din egen TE-byrå.

Undantag i arbetsvillkoret efter 2.3.2020

Om rätten till dagpenning börjar så att minst en arbetsvecka som räknas in i arbetsvillkoret har gjorts efter 2.3.2020, kan arbetsvillkoret uppfyllas redan med arbete under 13 veckor. Villkoret är att maximitiden inte har börjat före detta.

Om maximitiden redan har börjat i FPA kan man övergå till kassans inkomstrelaterade dagpenning då man uppfyller arbetsvillkoret på 13 veckor och minst en arbetsvecka som ska räknas in i arbetsvillkoret har gjorts efter 1.7.2020.

Rätt till dagpenning ska börja före 1.1.2021 för att arbetsvillkoret på 13 veckor är möjligt.

Arbetsvillkor för en företagares familjemedlem

Företagarens familjemedlem med ArPL-försäkring som inte äger något av företaget och inte utövar bestämmande inflytande, kan också försäkra sig i en löntagarkassa mot arbetslöshet. Längden på arbetsvillkoret för en företagares familjemedlem är 52 veckor på en granskningsperiod på 28 månader. I övrigt är förutsättningarna för dagpenning desamma som för andra löntagare.

Med familjemedlem avses make eller maka samt ett barn eller en förälder som bor i samma hushåll.

Olika arbetsvillkor kan inte kombineras.

Längden på avvikande arbetsvillkor för en företagares familjemedlem är 26 veckor under tiden 2.3–31.12.2020.

Förlängning av granskningsperioden för arbetsvillkoret

Granskningsperioden på 28 månader förlängs om du av godtagbara orsaker är förhindrad att vara tillgänglig på arbetsmarknaden. Godtagbara orsaker är till exempel tid då du har fått stöd för hemvård av barn eller förmån som betalas på grund arbetsoförmåga eller om du har fullgjort värnplikt eller civiltjänst. Granskningsperioden förlängs med högst sju år.

Arbete med lönesubvention

Av arbete med lönesubvention räknas endast 75 procent in i arbetsvillkoret. För att uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor ska du därmed arbeta minst 35 veckor i ett lönesubventionerat arbete.

Om det lönesubventionerade arbetet har ordnats enligt den sysselsättningsskyldighet som gäller äldre personer, intjänas arbetsvillkoret till fullo under det lönesubventionerade arbetet.

Arbetsvillkorets giltighet

Arbetsvillkorets giltighet upphör om du är borta från arbetsmarknaden i över sex månader utan en godtagbar anledning eller om du arbetar som företagare på heltid under löntagarkassans medlemstid i över 18 månader. Då kan arbetslöshetskassan betala förmåner endast då arbetsvillkoret uppfyllts på nytt.

Deltidspension och delinvalidpension

Om du blir arbetslös efter att du har varit på deltidspension eller delinvalidpension och om arbets- och medlemskapsvillkoret har uppfyllts innan pensionen börjar, räknas dagpenningen utifrån inkomster som fåtts före pensionen.

Arbetskraftsutbildning och frivilliga studier

Om arbetsvillkoret uppfylls på nytt under arbetskraftsutbildningen eller frivilliga studier, börjar maximitiden för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning om från början först efter att utbildningsperioden slutar. Även dagpenningen räknas om först efter utbildningsperioden.

Uppföljning av arbete

På grund av uppföljning av arbetsvillkoret ska du även rapportera åt arbetslöshetskassan de perioder för vilka du inte ansöker om dagpenning, till exempel arbete som varar längre än i två veckor, sjukdomstid osv. Kassan kan inte betala dagpenning om det emellanåt finns outredda perioder.

Det är viktigt att be om löne- och arbetsintyg av arbetsgivaren omedelbart efter att anställningsförhållandet har upphört. Arbetslöshetskassan kan behöva dem för en rätt lång tid för uppföljning av arbetsvillkoret.

Självrisktid

Inkomstrelaterad dagpenning betalas efter en självrisktid. Självrisktiden är fem helt arbetslösa dagar eller en motsvarande tid om du har sysselsatt dig på deltid medan du har tjänat in självrisktiden. Självrisktiden måste uppfyllas helt under åtta på varandra följande kalenderveckor.

Under självrisktiden betalas exceptionellt dagpenning, då självrisktidens första dag infaller under tiden 16.3–31.12.2020.

Arbetslöshetsdagpenning betalas även för självrisktiden under en tjänst som främjar sysselsättning.

I en situation där maximitiden för dagpenning är oavslutad och ett nytt arbetsvillkor uppfylls, förekommer ingen ny självrisktid om rätten till dagpenning börjar om inom ett år från den tidigare första dagpenningsdagen.