Du kan uppskatta dagpenningens belopp med hjälp av dagpenningsräknaren.

Dagpenningens belopp räknas ut enligt lönen före arbetslösheten

Dagpenningens belopp räknas ut enligt den stabiliserade lönen under minst den tid före arbetslösheten som uppfyller arbetsvillkoret. Vid beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen beaktas löner för sådana kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret.

Semesterpenning och semesterersättning dras av löneinkomsten. Förutom dessa avdrag görs ett avdrag som motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt sjukförsäkringens dagpenningpremie. Avdraget är 4,64 procent när lönevillkoret uppfylls år 2017.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av grunddelen, den inkomstrelaterade delen och barnförhöjningarna

  • Grunddelen motsvarar den grunddagpenning som fastställs årligen enligt folkpensionsindexet. Grunddagpenningen är 32,40 € år 2017.
  • Den inkomstrelaterade delen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överskrider 3 078,00 € år 2017 sjunker den inkomstrelaterade delen till 20 % för det överskridande beloppet.
  • Barnförhöjning beviljas för den som försörjer ett barn under 18 år. År 2017 är barnförhöjningarna 5,23 € för ett barn, 7,68 € för två barn och 9,90 € för tre eller flera barn.

Den fulla inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjningar kan uppgå till högst 90 % av den dagslön dagpenningen grundar sig på. Den inkomstrelaterade dagpenningen är dock minst lika stor som grunddagpenningen med
eventuella barnförhöjningar.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är skattepliktig inkomst och betalas ut för fem dagar per vecka.

Hur länge dagpenningen maximalt betalas ut beror på hur länge du har arbetat och på din ålder:

Dagpenningens längd
Arbetshistoria Ålder Maximal längd
Högst tre år 300 dagar
Över tre år 400 dagar
Minst fem år Minst 58 år 500 dagar

Då den inkomstrelaterade dagpenningen betalas 5 dagar i veckan uppfylls 400 dagar tidigast efter cirka 1,5 år (400 dagar/5=80 veckor).

 

När den maximala utbetalningstiden uppnås

Om du fortfarande är arbetslös när den maximala utbetalningstiden löper ut kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från Folkpensionsanstalten. På FPA:s webbplats finns mer information om arbetsmarknadsstödet: Arbetsmarknadsstöd

Så nollställer du räknaren

Du kan nollställa räknaren för den maximala utbetalningstiden genom att fylla i arbetsvillkoret på nytt. Varje gång arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor uppfylls börjar maximitiden för utbetalning från början.

En ny nivå för dagpenningen beräknas även om det finns obetalda dagar från den tidigare dagpenningsperioden. Vid beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen beaktas löner för sådana kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret. Om din dagpenningsperiod har börjat för mindre än ett år sedan och du har ålagts en självrisktid, och om inkomstrelaterad dagpenning redan har betalats ut, åläggs ingen ny självrisktid.

 

Så påverkar arbetskraftsutbildning och frivilliga studier nollställningen av räknaren

Räknaren för den maximala utbetalningstiden kan i regel nollställas genom att fylla i arbetsvillkoret 26 veckor på nytt. Om arbetsvillkoret emellertid uppfylls under en arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier nollställs räknaren först när utbildningen avslutats. Också dagpenningen beräknas först efter utbildningen. Under utbildningen kan inkomstrelaterad dagpenning utbetalas tills maximitiden för utbetalning uppnås.

Säsongsbetonat arbete och arbetstidsbanker

För personer som utför säsongsbetonat arbete beaktas inkomsterna för de sista 12 månaderna före arbetslösheten. Avlönad ledighet som tas ut från en arbetstidsbank beaktas vid beräkningen av dagpenningen, däremot beaktas inte pengar som överförs till eller tas ut från arbetstidsbanken.