Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp

Du kan bedöma beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning med hjälp av dagpenningskalkylatorn.

Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek räknas för etablerad lön för en tid som infaller före arbetslösheten och som åtminstone uppfyller arbetsvillkoret. Vid beräkning av inkomstrelaterad dagpenning beaktas löner för sådana kalenderveckor för vilka arbetsvillkoret uppfylls.

Semesterpenning och semesterersättningar dras av från löneinkomsten. Förutom dessa avdrag görs ett avdrag som motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetsförsäkringsavgifter samt sjukförsäkringens dagpenningsavgift. Avdraget är 4,34 procent för arbetsvillkor som uppfylls 2021.

Vad inkomstrelaterad dagpenning består av

Inkomstrelaterad dagpenning består av en grunddel, förtjänstdel och barnförhöjning.

  • Grunddelens storlek motsvarar den grunddagpenning som fastställs årligen enligt folkpensionsindexet. Under 2021 är grunddagpenningen 33,78 €.
  • Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger brytpunkten (3.209,10 € under 2021), är förtjänstdelen för det överskjutande beloppet 20 procent.
  • Man kan få barnförhöjning för barn under 18 år som man har vårdnad om. Under 2021 är barnförhöjningen för ett barn 5,30 €, för två barn 7,78 € och för tre eller flera barn 10,03 €.

Den fulla inkomstrelaterade dagpenningen inklusive barnförhöjningar kan högst uppgå till storleken av den dagslön som utgör grunden för dagpenningen. Den inkomstrelaterade dagpenningen är emellertid minst lika stor som en grunddagpenning med barnförhöjning. Du får dagslönen genom att dividera månadslönen med talet 21,5.

Inkomstrelaterad dagpenning är en beskattningsbar inkomst, och den betalas för fem dagar i veckan. Läs mer om beskattning av inkomstrelaterad dagpenning.

Om du delvis arbetar och är delvis arbetslös betalas dagpenningen oftast som s.k. jämkad dagpenning. Läs mer om jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Den inkomstrelaterade dagpenningens längd

Maximilängden på inkomstrelaterad dagpenning beror på arbetshistorians längd och åldern enligt följande:

Arbetshistoria Ålder Maximitid för dagpenning
Högst tre år 17 år – 300 dagar
Över tre år 17 år – 400 dagar
Minst fem år Minst 58 år 500 dagar

Om inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar i veckan, uppfylls 400 dagar tidigast på cirka ett och ett halvt år.

Läs mer om rätten till tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning på sidan Tilläggsdagar.

Utgången av maximitiden

Om din arbetslöshet fortsätter efter utgången av maximitiden kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Nollställning av kalkylatorn

Du kan nollställa kalkylatorn för maximitid genom att på nytt uppfylla arbetsvillkoret. Alltid då arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor uppfylls börjar maximitiden om från början.

Ett nytt dagpenningsbelopp räknas ut även om det skulle finnas obetalda dagar för den föregående dagpenningsperioden. Vid beräkning av inkomstrelaterad dagpenning beaktas löner för sådana kalenderveckor för vilka arbetsvillkoret uppfylls.

Om din period för inkomstrelaterad dagpenning börjar om inom ett år från den tidigare första utbetalda dagpenningsdagen och om du har haft en självrisktid, får du ingen ny självrisktid och dagpenningen räknas inte på nytt.

Inverkan av arbetskraftsutbildning och frivilliga studier på nollställning av kalkylatorn

I regel kan du nollställa kalkylatorn för maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning genom att på nytt uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor. Om arbetsvillkoret uppfylls under en arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier nollställs kalkylatorn för maximitid först efter att utbildningen upphör. Även dagpenningen räknas om först efter att utbildningsperioden upphör. Medan utbildningen pågår kan man betala inkomstrelaterad dagpenning fram till utgången av maximitiden. Därefter övergår utbetalningen till FPA.

Säsongbetonat arbete

Vid fastställande av personer som har ett säsongbetonat arbete beaktas inkomsterna för 12 månader före arbetslösheten.

Arbetstidsbank

Avlönad fritid som tas från en arbetstidsbank beaktas vid beräkningen av dagpenning, men pengar som överförs till arbetstidsbanken eller betalningar som tas ut från den beaktas inte.