Med väderhinder avses endast sådant hinder för utförande av arbete i anställningsförhållande inom byggnads- och skogsbranscherna som omfattas av kollektivavtal och som enbart och direkt orsakas av köld och under vilket arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön. Enligt lagen anses inte ett hinder för utförande av arbete inom andra branscher än byggnads- och skogsbranscherna vara ett väderhinder, även om det skulle bero på köld.

För väderhinderdagar betalas full arbetslöshetsdagpenning, om förutsättningarna för erhållande av dagpenning uppfylls i övrigt till exempel vad gäller självrisktiden. Under självrisktiden betalas exceptionellt dagpenning, då självrisktidens första dag infaller under tiden 15.3–31.12.2020. Om arbetsgivaren har varit skyldig att betala lön under tiden för väderhindret för en del av arbetsdagens timmar (till exempel timmar för väntetid), kan arbetslöshetsförmån inte alls betalas för dagen i fråga.

Begränsningar

Om det förekommer hinder för utförande av arbete till exempel på grund av regn eller storm, är det inte fråga om en väderhinderdag enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, utan en anledning som jämställs med permittering. Då jämställs hindret för utförande av arbete på grund av permittering med förkortad arbetstid och dagpenning betalas på samma sätt som man betalar åt en permitterad person i en likadan permitteringssituation. Förutsättningen för rätt till dagpenning är bland annat att arbetstiden under veckan i fråga har minskat med minst 20 procent.

Anmälan till TE-byrån

Man ska anmäla sig som arbetssökande hos TE-byrån den första kölddagen enligt TE-byråns instruktioner. I fråga om de följande kölddagarna handlar man enligt vad TE-byrån ålägger.

Ansökan om dagpenning

  • I fråga om kölddagar ifylls ansökan om dagpenning alltid för hela kalenderveckan från måndag till söndag. För arbetsdagarna anges de arbetstimmar för vilka arbetsgivaren har betalat lön. Dessutom ska man lämna in en lönespecifikation över arbetsdagarna under ansökningsperioden samt arbetsgivarens intyg över väderhinderdagar.
  • Ansökan fylls i med ansökan om dagpenning i eTjäst (eAsiointi) eller med dagpenningsansökan för förtjänstskydd, och alla delar av ansökan fylls i som vanligt.
  • Ansökan ska fyllas i övrigt, inte bara vad gäller kölddagar (se mall på baksidan av ansökan), också för veckoslut. Enligt 3 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan det sammanlagda antalet arbetslöshetsförmånsdagar och arbets-, självrisk- och ersättningsdagar under varje kalendervecka får vara högst fem. Arbete som utförs under veckoslut minskar antalet arbetslöshetsdagar som betalas samma vecka då när man ersätter fulla dagar.
  • Löneintyg ska lämnas in för tiden före kölddagarna på grund av uppföljningen av arbetsvillkoret (26 arbetsveckor under en granskningsperiod på 28 kalendermånader).

Självrisktid

Om arbetsvillkoret har blivit uppfyllt före kölddagarna, definieras den löneinkomst som utgör grunden för dagpenningen, de tidigare ersättningsdagarna nollställs och man tar en självrisktid på fem dagar. Man kan emellertid ta en självrisktid högt en gång om året.  Hela självrisktiden (fem dagar) ska tjänas in under åtta på varandra följande kalenderveckor.

Under självrisktiden betalas exceptionellt dagpenning, då självrisktidens första dag infaller under tiden 15.3–31.12.2020.

Inlämning av ansökan om dagpenning till arbetslöshetskassan

Skicka ansökan om dagpenning elektroniskt till kassan via eTjäst (eAsiointi) eller till adressen

Byggbranschens arbetslöshetskassa, PB 135, 70101 Kuopio

eller lämna in ansökan på den närmaste regionbyrån.