Så här ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning

Jämkad dagpenning

Dagpenning under tiden för tjänster som främjar sysselsättningen

Hur ansöker jag om dagpenning efter att maximitiden för FPA:s sjukdagpenning har gått ut


Så här ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning

Det är enkelt att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i Byggkassans eTjänst (eAsiointi). Om du blir arbetslös eller permitterad, gör så här:

 1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån senast den första arbetslöshetsdagen.
 2. Skicka ansökan om inkomstrelaterad dagpenning inklusive bilagor till Byggkassan när du har varit arbetslös i två fulla kalenderveckor.
 3. Ansök i fortsättningen om dagpenning i perioder om fyra kalenderveckor (från måndag till söndag) eller en kalendermånad (från den första till sista dagen).

Anmäl dig hos TE-byrån

Anmäl dig hos arbets- och näringsbyrån som arbetslös arbetssökande senast den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen. Du kan anmäla dig elektroniskt i TE-tjänsternas Mina e-tjänster. Kom ihåg att göra alla uppgifter som TE-tjänsterna ger så att din arbetsansökan hålls i kraft. Du kan endast få inkomstrelaterad dagpenning om din arbetsansökan är i kraft.

Fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Skicka den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till Byggkassan när du har varit arbetslös minst i två fulla kalenderveckor. I fortsättningen ansöks om dagpenning i perioder om fyra kalenderveckor i efterhand. Ansökan ska alltid upphöra en söndag.

Fyll i och skicka en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och dess bilagor till arbetslöshetskassan elektroniskt via eTjänsten (eAsiointi). Då du ansöker om dagpenning elektroniskt anländer din ansökan snabbare för behandling och du får även pengarna snabbare på ditt konto. Vid behov är det också möjligt att fylla i ansökan om dagpenning i pappersformat. Du får ansökningsblanketten i pappersformat från TE-byrån, regionbyrån, arbetslöshetskassan eller du kan skriva ut den via sidan blanketter.

Om det under ansökningsperioden förekommer deltidsarbete med månadslön, ansöka om dagpenning enligt kalendermånad. Följ rytmen med fyra veckor om du som arbetslös gör sporadiska korta arbetsperioder som börjar och slutar under fyra veckors perioden i fråga.

Arbetslöshetsdagpenning ska ansökas inom tre (3) månader från och med den dag som man vill att den ska betalas.

Fyll i ansökan om dagpenning så att du ger en redogörelse för varje dag (även lördag och söndag). Skriv vid varje dag arbetslös, i arbete eller sjuk. Om det ingår arbetsdagar i ansökan, skriv vid de arbetade dagarna genomförda arbetstimmar enligt vad för hur många timmar man betalar lön åt dig. För arbetslösa dagar anges inga arbetstimmar.

För den tid som du har deltagit i en sysselsättningsfrämjande tjänst skriv i ansökan enligt din situation till exempel arbetskraftsutbildning, frivilliga studier eller jobbsökarträning vid deltagandedagarna. Semestertid är betald tid och detta ska anges i ansökan. För söckenhelger som arbetsgivaren betalar lön för antecknas i ansökan söckenhelg.

Lägg till bilagor som behövs för ansökan om dagpenning

Ansökan behandlas långsammare om nödvändiga bilagor fattas. Sändning av bilagor före ansökan påskyndar inte behandlingen.

 • Om du är arbetslös, skicka till kassan uppsägningsmeddelandet, arbetsavtalet och arbetsintyget som bilagor. Utöver dessa behöver vi löneuppgifter för beräkning av dagpenning.
 • Om du är permitterad, skicka till kassan som bilaga arbetsavtal, löneintyg och anmälan om permittering.
 • Om du får någon social förmån, skicka till kassan även beslutet om detta. Beroende på din situation kan du också behöva andra dokument som bilagor.

Kontrollera vilka bilagor du behöver i listan nedan.

Bilagor:

Löneuppgifter

Kassan får löneuppgifter om utbetalda löner från inkomstregistret. Ibland behövs för handläggning av ansökan exaktare uppgifter än de som fås från inkomstregistret. Då måste vi be om tilläggsutredningar angående löneinkomsterna.

Du kan också skicka löneintyg till kassan.

 • Löneuppgifterna behövs för en tid som  uppfyller arbetsvillkoret på minst 26 veckor. Om det senaste anställningsförhållandet har varat kortare än 26 avlönade veckor, behöver vi löneuppgifter för tidigare anställningsförhållanden så att det sammanräknade antalet veckor uppgår till minst 26 veckor.
 • Av löneuppgifterna ska framgå
  • beloppen på semesterpenning och semesterersättning specificerade
  • eventuell oavlönad frånvaro och orsaken till det
  • resultatpremier, vinstutdelningar eller andra motsvarande inkomster specificerade
  • gärna namn på arbetsgivarens kontaktperson och kontaktuppgifter för begäran av tilläggsuppgifter.
 • Om det i perioden på 26 veckor ingår oavlönad frånvaro eller lön som betalats reducerat, behöver vi löneuppgifter för en motsvarande längre tid.
Uppsägnings- eller permitteringsmeddelande och arbetsintyg
 • Om du har blivit uppsagd, bifoga en kopia av uppsägningsmeddelandet och arbetsintyget.
 • Om en tillsvidareanställning har upphört på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, bifoga en kopia av uppsägningsmeddelandet.
 • Om du är permitterad, bifoga en kopia av permitteringsmeddelandet eller -intyget
Beslut om en social förmån
 • Bifoga en kopia av beslutet om du får någon annan social förmån (också från utlandet), till exempel stöd för hemvård av barn eller pension.
Andra bilagor
 • Bifoga en kopia av ditt senast fastställda beskattningsbeslut, om du har företagsverksamhet som bisyssla eller äger en jord- eller skogsbruksfastighet.
 • Bifoga en kopia av ditt arbetsavtal om du arbetar deltid.
 • Vi behöver även löneuppgifter för resultat som gäller ansökningstiden.
 • Barnförhöjning för försörjda barn under 18 år ansöks genom att ange barnets födelsetid i ansökan. Vanligen behövs inga intyg för barn, eftersom kassan får uppgifter om barnen via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Skicka ansökan om inkomstrelaterad dagpenning inklusive bilagor

Skicka din ansökan när ansökningsperioden upphör via eTjäst (eAsiointi). Vid behov kan du även skicka ansökan per post till adressen

Byggbranschens arbetslöshetskassa
PB 135
70101 KUOPIO

eller lämna in den på Byggnadsförbundets närmaste regionkontor.

Observera även

Första ansökan och självrisktid

Dagpenning betalas först efter en självrisktid. Självrisktiden motsvarar fem helt arbetslösa vardagar (mån–fre). En självrisktid fastställs då arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls och maximitiden för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning börjar om. I regel tas självrisktid högst en gång om året. Självrisktiden ska uppfyllas under åtta (8) kalenderveckor i rad. För att man ska kunna ta en självrisktid ska jobbansökan vara i kraft på TE-byrån.

I självrisktiden beaktas inte en eventuell karenstid eller periodiseringstid för en ekonomisk förmån. Om du har arbetat under intjäningen av självrisktid, dras genomförda arbetstimmar av och den återstående arbetslösa tiden beaktas i självrisktiden. Om full arbetstid i branschen under fem dagar är 40 timmar (åtta timmar per dag), ska man även intjäna 40 timmar arbetslös tid för att självrisktiden ska uppfyllas.

Undantag i fråga om definition av dagpenning och fastställande av självrisktid

Dagpenningen omdefinieras inte och en ny självrisktid tas inte:

 • om den första dagen som ska betalas är inom ett år från att den föregående maximitiden har börjat och
 • om dagpenningen har omräknats då maximitiden för den föregående dagpenningsperioden har börjat.

I en sådan situation nollställs kalkylatorerna för dagpenningens maximitid och utbetalningen av dagpenning fortsätter enligt den lön som räknats ut tidigare.

Sändning av fortsatt ansökning

I fortsättningen ansöks om dagpenning i perioder om fyra kalenderveckor (från måndag till söndag) eller en kalendermånad (från den första till sista dagen). Du kan bifoga till ansökan en lönespecifikation över genomförda arbetstimmar eller meddela utbetalningsdagen för lön i tilläggsuppgifterna i ansökan, om lön inte ännu har betalats. Vi får uppgifter om utbetalad löner från inkomstregistret, men ibland måste man be att dessa ska kompletteras.

OBS!

Om ett heltidsarbete som har börjat under ansökningsperioden och som varar i över två veckor fortsätter under en längre tid än fyra veckors perioden i fråga, kan du avsluta din ansökan för dagen innan arbetet börjar. Ange dessutom i ansökan när ett heltidsarbete som varar i över två veckor har börjat och skicka till kassan en kopia av ditt arbetsavtal.

Anmälningsskyldighet

Kom ihåg att omedelbart meddela arbetslöshetskassan om din situation förändras. Att inte anmäla arbetsinkomster eller sociala förmåner anses vara missbruk som kan leda till uteslutning ur kassan och rättsliga påföljder. Om arbetslöshetsförmån har utbetalats utan anledning eller i för stort belopp, återkrävs överbetald förmån.


Jämkad dagpenning

Du kan få jämkad inkomstrelaterad dagpenning då du delvis arbetar och är delvis arbetslös.

I regel beaktas löneinkomster och arbetstid i jämkningen på den period för utbetalning då du får lön. Om du har en förkortad arbetsvecka betalas i regel det fulla beloppet av dagpenningen för permitteringsdagar och den jämkas inte.

Läs mer om jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Jämkad dagpenning ansöks antingen för perioder av fyra kalenderveckor eller för en kalendermånad. Ansökningsperioden bestäms utifrån löneutbetalningsperioden. Fyll i ansökan för samma fyra veckor eller den månad som man betalar lön åt dig.

Ange i ansökan om dagpenning genomförda arbetsdagar och arbetstimmar för varje arbetsdag. De arbetstimmar som anges i ansökan ska motsvara de arbetstimmar som antecknats i löneuppgifterna, dvs. arbetstimmarna anges i ansökan enligt för hur många timmar arbetsgivaren betalar lön. Om det i tiden som ansökan gäller ingår mer arbete än vad som görs för en arbetsgivare, ska arbete som utförts för olika arbetsgivare specificeras i dagsspecifika utredningar.

Kassan får löneuppgifter från inkomstregistret efter att arbetsgivaren har gjort en lagenlig anmälan om inkomster. Ibland behövs för handläggning av ansökan exaktare uppgifter än de som fås från inkomstregistret och då måste vi begära tilläggsredogörelser. Du kan också bifoga lönespecifikation eller löneintyg om inkomster under ansökningsperioden till din ansökan. Utan löneuppgifter kan din ansökan inte handläggas.

Löneuppgifter ska även lämnas in då månadsinkomsterna för arbete är lägre än det skyddade beloppet 300 euro eller inkomster för fyra veckor lägre än det skyddade beloppet 279 euro. Arbetslöshetskassan följer upp intjäningen av veckor som uppfyller arbetsvillkoret.

En kopia av arbetsavtal ska bifogas till ansökan när ett deltidsarbete eller kortjobb börjar.

Medlemsavgift ska även betalas för inkomster från deltidsarbete eller ett heltidsarbete som tar högst två veckor.

Jobbansökan ska vara i kraft i TE-byrån för att kassan ska kunna betala dagpenning.


Dagpenning under tiden för tjänster som främjar sysselsättningen

Om tjänster som främjar sysselsättningen avtalas med TE-byrån. Sådana tjänster är arbetskraftsutbildning, frivilliga studier, invandrares frivilliga studier som stöds med integrationsstöd, jobbsökarträning, arbets- och utbildningsprövning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och karriärträning. Man ansöker om dagpenning för den tid då tjänsterna pågår i perioder om fyra kalenderveckor.

Välj i eTjäst (eAsiointi) i den dagspecifika redogörelsen för ansökan om dagpenning namnet på den tjänst som du deltar i. För deltagandedagarna anges inga timuppgifter, om det inte dessutom är fråga om en avlönad arbetsdag. Semestertider som ingår i utbildningen ska anges separat i ansökan.

Förhöjd förtjänstdel, kostnadsersättning och förhöjd kostnadsersättning som betalas för den tid då man deltar i tjänster som främjar sysselsättningen betalas automatiskt om du har rätt till dem. Därmed behöver man inte ansöka separat om förhöjning eller kostnadsersättning.

Kassan ska meddelas om frånvaro i ansökan om dagpenning. Om frånvaron beror på en arbetsintervju, din arbetsoförmåga eller ett barn under 10 år som insjuknat, ska orsaken till frånvaro anges i ansökan. Kassan får information om frånvaro också av tjänsteanordnaren.


Hur ansöker jag om dagpenning efter att maximitiden för FPA:s sjukdagpenning har gått ut

Kom ihåg att anmäla dig senast den första dagen efter att FPA har utbetalat sjukdagpenning till TE-byrån som arbetslös arbetssökande. Du kan anhängiggöra jobbansökan i TE-byråns tjänst Mina e-tjänster. TE-byrån skickar direkt till kassan ett utlåtande om att jobbansökan är i kraft.

Anhängiggör ansökan om sjukpension hos ditt eget pensionsförsäkringsbolag eller FPA, om du inte redan har ansökt om pension.

Du kan skicka din första ansökan inklusive bilagor om arbetslöshetsdagpenning till kassan när du har varit arbetssökande i minst två hela kalenderveckor. Fyll i ansökan fram till och med söndag. Du kan fylla i ansökan i kassans eTjäst (eAsiointi). Dagpenning ansöks alltid i efterskott.

Bilagor som behövs för ansökan:

1. Löneintyget ska gälla minst 26 veckor innan den oavlönade sjukledigheten börjar (se närmare instruktioner i instruktioner för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning). Om du inte har något gällande anställningsförhållande skicka till kassan även kopior av arbetsintyg för samma tid.

2. Om du har ett gällande anställningsförhållande, be av arbetsgivaren ett fritt formulerat intyg över att arbetsgivaren inte kan erbjuda dig arbete som motsvarar din arbetsförmåga.

3. Kopia av försäkringsbolagets pensionsbeslut, om du redan har fått ett avslag på din ansökan om sjukpension. I annat fall behövs en redogörelse för i vilket försäkringsbolag din ansökan om sjukpension är anhängig och från och med vilket datum.

4. Kopia av ett läkarintyg eller -utlåtande som gäller under tiden för ansökan om dagpenning.

Om det behövs andra redogörelser för handläggningen av din ansökan begärs dessa separat.


Gå till början