Anvisningar för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning när du är arbetslös eller permitterad

Anvisningar för ansökan om jämkad dagpenning

Dagpenning under deltagande i sysselsättningsfrämjande service

Anvisningar för ansökan om rörlighetsunderstöd

Anvisningar för ansökan om alterneringsersättning

 

 

Anvisningar för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning (när du är arbetslös eller permitterad)

1. Anmäl dig hos arbets- och näringsbyrån som arbetslös arbetssökande senast den första dagen du är arbetslös eller permitterad.

Du kan anmäla dig elektroniskt i TE-tjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster.

2. Fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Du ansöker om dagpenning i efterskott i perioder om fyra kalenderveckor. Din första ansökan kan du fylla i för en kortare period på två kalenderveckor. Ansökan ska alltid avslutas med en söndag. Ansökan om dagpenning kan du fylla i och skicka till arbetslöshetskassan elektroniskt tillsammans med alla bilagor via tjänsten eKommunikation. Du kan också fylla i ansökan i pappersform. En ansökningsblankett i pappersform får du från arbets- och näringsbyrån, regionkontoret eller arbetslöshetskassan. Du kan också skriva ut den här. Om du arbetar deltid med månadslön under ansökningsperioden ska du ansöka om dagpenning månadsvis. Fyra veckors intervall iakttas när du under arbetslösheten arbetar sporadiskt i korta snuttar som börjar och slutar under fyraveckorsperioden i fråga.

Du ska ansöka om arbetslöshetsdagpenning inom tre (3) månader från den dag då du vill att utbetalningen ska börja.

Fyll i ansökan om dagpenning med en förklaring för varje dag (även lördagar och söndagar). Ange för varje dag om du varit arbetslös, i arbete eller sjuk. Om ansökan omfattar arbetsdagar ska du anteckna hur många timmar du arbetat under dagarna i arbete. I övriga fall anges inte antalet timmar. Under perioder då du deltar i sysselsättningsfrämjande service ska du fylla i till exempel arbetskraftsutbildning, frivilliga studier eller jobbsökarträning i din ansökan de dagar du deltar. Semesterdagar är avlönad tid och ska uppges i ansökan! För dagar som är söckenhelger då arbetsgivaren betalar lön anges söckenhelg i ansökan.

3. Bifoga de bilagor som behövs till din ansökan om dagpenning.

Skicka löneintyg, uppsägningsmeddelande, arbetsavtal och arbetsintyg som bilaga till kassan. Om du blivit permitterad ska du lämna in arbetsavtal, löneintyg och permitteringsmeddelande. Om du får någon social förmån ska du också lämna in beslutet om förmånen till kassan. Beroende på din situation kan du också behöva bifoga andra dokument. I listan nedan kan du kontrollera vilka bilagor du behöver.

Bilagor:

Löneintyg från arbetsgivaren åtminstone för en tidsperiod som uppfyller arbetsvillkoret 26 veckor. Om din senaste anställning har varat kortare tid än 26 avlönade veckor ska du skicka kassan löneintyg över dina tidigare anställningar så att det sammanlagda antalet veckor är minst 26. Löneintyget ska innehålla semesterpenningens och semesterersättningens specificerade belopp, eventuell oavlönad frånvaro och orsaken till frånvaron, en specifikation av resultatpremier, vinstpremier, bonusar eller motsvarande inkomster samt namn och kontaktuppgifter för arbetsgivarens kontaktperson.

 • kopia av uppsägningsmeddelandet. Om en tillsvidareanställning upphör på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker ska en kopia av uppsägningsmeddelandet skickas till kassan
 • kopia av arbetsintyget
 • kopia av permitteringsmeddelandet eller permitteringsintyget
 • kopia av beslutet om du får någon annan social förmån (även från ett annat land), t.ex. hemvårdsstöd för barn.
 • skattekortet om du använder ett ändringsskattekort för förmånen eller ett graderat skattekort. I regel får kassan uppgifter för huvudsysslan direkt från skattemyndigheten (grund- och tilläggsprocent). Då är skatteprocenten dock minst 25%.
 • kopia av den senaste fastställda beskattningen om du bedriver företagsverksamhet som bisyssla eller om du äger en gårdsbruksenhet eller ett skogshemman.
 • kopia av arbetsavtalet om du arbetar deltid samt lönespecifikation för inkomsterna under ansökningsperioden

Om du inte har arbetat en enda vecka sedan 29.12.2013 ska löneintyg visas upp för 34 kalenderveckor. Intyget ska specificera all skattepliktig inkomst under tidsperioden (även t.ex. semesterpenning och semesterersättning). Högst 30 dagar får ligga mellan den sista löneperioden och början av arbetslösheten.

Om du är arbetslös och har fått dagpenning inom de föregående 26 veckorna ska löneintyget emellertid omfatta tiden efter arbetslösheten fram till början av den nya arbetslösheten. Om perioden på 26 veckor omfattar oavlönad frånvaro eller nedsatt lön ska den tid som löneintyget omfattar förlängas i motsvarande mån. Det lönar sig att begära löneintyget av löneräknaren så att det genast omfattar rätt tidsperiod och ingen separat tilläggsutredning behövs. Från löneintyget får kassan samtidigt löneräknarens kontaktuppgifter utifall att löneuppgifterna behöver kompletteras.

Barnförhöjning för barn under 18 år som ska försörjas söks genom att uppge barnets födelsedatum i ansökan. Vanligen behövs inga intyg om barnen eftersom kassan får uppgifter om dem från Befolkningsregistercentralen.

Eventuella biinkomster och sociala förmåner ska uppges i ansökan (även sådana som betalas från utlandet) och intyg över dessa ska bifogas. Om du är jordbruks- eller annan företagare i bisyssla ska du bifoga en kopia av det senaste fastställda beskattningsbeslutet.

Arbetslöshetskassan får uppgifter om medlemmarnas skatteprocent direkt från skattemyndigheten. Om du vill ändra den skatteprocent som direktöverförts till kassan kan du skicka kassan ett ändringsskattekort för förmånen.

Behandlingen av din ansökan fördröjs om de nödvändiga bilagorna saknas. Behandlingen går inte snabbare även om du skickar bilagorna före själva ansökan.

4. Skicka din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning med bilagor.

Efter ansökningsperiodens slut kan du skicka ansökan via eKommunikationen eller per post till adressen

Byggbranschens arbetslöshetskassa

PB 135

70101 KUOPIO

5. Beakta också:

Din första ansökan och självrisktiden

Dagpenningen betalas ut först efter självrisktiden. Självrisktidens längd är sju vardagar (mån-fre). Den åläggs när arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls och maximitiden för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning börjar från början. Självrisktiden åläggs i regel högst en gång per år. Självrisktiden ska uppfyllas under åtta på varandra följande kalenderveckor. För att självrisktiden ska kunna tillämpas ska arbetssökningen vara i kraft hos arbets- och näringsbyrån.

I självrisktiden beaktas inte eventuell karenstid eller periodisering av ekonomisk förmån, och om du arbetar deltid sådana perioder då arbetstiden under ansökningsperioden överstiger 80 % av arbetstiden för en heltidsanställd i branschen.

Undantag vid bestämmandet av dagpenning och åläggandet av självrisktid

Ingen självrisktid åläggs och grunden för dagpenningen beräknas inte på nytt om detta har gjorts under det senaste året, även om arbetsvillkoret skulle uppfyllas på nytt. I sådana situationer nollställs räknaren för den maximala tiden för dagpenning och dagpenningen utbetalas fortsättningsvis till samma belopp som tidigare.

Dagpenningen beräknas inte på nytt:

 • om den första dagen för vilken dagpenning utbetalas infaller inom ett år efter att den föregående maximitiden börjat och
 • om dagpenningen beräknats på nytt vid ingången av maximitiden för den föregående dagpenningsperioden.

Ingen självrisktid åläggs om den första dagen för vilken dagpenning betalas infaller inom ett år efter att den föregående maximitiden börjat.

Så lämnar du in en ansökan om fortsatt dagpenning

I fortsättningen söks dagpenning för perioder om fyra kalenderveckor (måndag till söndag) eller en kalendermånad (från den första till den sista dagen). Kom ihåg att bifoga en lönespecifikation för de arbetstimmar du arbetat.

OBS!

Om du under betalningsperioden tagit emot ett heltidsarbete som varar över två veckor och arbetet fortsätter över fyraveckorsperioden i fråga kan du avsluta din ansökan med dagen före arbetet inleds. Uppge dessutom i ansökan när ett över 2 veckor långt heltidsarbete börjat.

6. Anmälningsskyldighet

Kom ihåg att omedelbart meddela arbetslöshetskassan om din situation förändras. Om du låter bli att uppge arbetsinkomst eller sociala förmåner betraktas det som missbruk. Om arbetslöshetsförmånen betalats utan grund eller till ett för högt belopp återkrävs det överbetalda beloppet.

 

Anvisningar för ansökan om jämkad dagpenning

Du ansöker om jämkad dagpenning i perioder om fyra kalenderveckor eller en kalendermånad. Ansökningsperioden bestäms enligt avlöningsperioden.

I din ansökan ska du uppge vilka dagar du arbetat och hur många timmar du arbetat per dag. Arbetstimmarna i din ansökan ska motsvara arbetstimmarna enligt löneuppgifterna. Om ansökningsperioden omfattar arbete för fler än en arbetsgivare ska det arbete som utförts för en annan arbetsgivare specificeras i utredningarna för varje arbetsdag.

Bifoga ett löneintyg eller en lönespecifikation för inkomsten under ansökningsperioden. En ansökan utan löneuppgifter kan inte behandlas. Bifoga också en kopia av arbetsavtalet när ett deltidsarbete eller ett kortjobb börjar.

Löneuppgifterna ska lämnas in också när månadsinkomsterna understiger skyddsdelen på 300 euro. Arbetslöshetskassan följer upp intjänandet av veckor som uppfyller arbetsvillkoret.

Medlemsavgiften ska betalas också för inkomster från deltidsarbete eller heltidsarbete som varar i högst två veckor.

Arbetssökningen vid arbets- och näringsbyrån ska hållas i kraft också när du ansöker om jämkad dagpenning under deltidsarbete eller heltidsarbete som varar högst två veckor.

Anvisningar för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

 

Dagpenning under deltagande i sysselsättningsfrämjande service

Sysselsättningsfrämjande service ordnas enligt överenskommelse med arbets- och näringsbyrån (arbetskraftsutbildning, frivilliga studier, frivilliga studier för invandrare med stöd av integrationsstöd, jobbsökarträning, arbetsprövning, utbildningsprövning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och karriärträning). För den tid du deltar i servicen ansöker du om dagpenning i perioder om fyra kalenderveckor.

I utredningen över dagarna i fråga skriver du t.ex. utbildning eller arbetsprövning, beroende på vilken service du deltar i. För de dagar du deltagit behöver du inte ange något timantal i kolumnen arbetstimmar.

När du fyller i ansökan i e-tjänsten ska du välja punkten utbildning eller annan sysselsättningsfrämjande service i början av ansökningsblanketten. Då får du rätt utredning för din ansökan direkt från din utbildning. Ledigheter som ingår i utbildningen ska också uppges i de dagsspecifika utredningarna i ansökan.

Förhöjd förtjänstdel, kostnadsersättning och förhöjd kostnadsersättning betalas automatiskt under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service om du har rätt till det. Du behöver alltså inte ansöka om förhöjning eller kostnadsersättning separat.

Frånvaro måste anmälas till kassan i ansökan om dagpenning. Om frånvaron beror på en anställningsintervju, arbetsoförmåga eller ett under 10-årigt barns sjukdom ska orsaken till frånvaron anges i ansökan. Kassan får uppgifter om frånvaro också från den som ordnar servicen.

Anvisningar för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

 

Anvisningar för ansökan om rörlighetsunderstöd

Byggbranschens arbetslöshetskassa betalar från och med år 2017 den nya förmånen rörlighetsunderstöd. Kontrollera om du har rätt till rörlighetsunderstöd innan du börjar arbeta.

För att du ska kunna få rörlighetsunderstöd ska

 • du ha rätt till arbetslöshetsförmån omedelbart innan du börjar arbeta
 • arbetsresan när arbetet inleds överstiga tre timmar per dag vid heltidsarbete eller två timmar per dag vid deltidsarbete
 • arbetstiden vara minst 18 timmar i veckan
 • anställningens längd vara minst två månader
 • du ansöka om understödet före arbetet inleds.

Rörlighetsunderstödets belopp är lika stort som grunddagpenningens, cirka 700 euro i månaden, och understödet utgör skattepliktig inkomst. Om du har rätt till rörlighetsunderstöd ska du komma ihåg att ansöka innan arbetet inleds. När du börjat arbeta kan du inte längre ansöka om understödet. Ansökningsblanketten hittar du här.

I din ansökan ska du uppge

 • Uppgifterna om den kommande anställningen. Anställningens inledningsdag och eventuella avslutningsdag, den arbetstid du kommit överens om samt arbetsavtalet. Du kan också lämna in arbetsavtalet i efterhand när du har fått det. Om inget skriftligt arbetsavtal har gjorts upp kan du lämna in en annan utredning med uppgifter om anställningen.
 • Arbetsresans längd. Fyll i uppgifterna om arbetsresans genomsnittliga längd längs allmänna trafikleder under normala omständigheter och väderförhållanden. Om du inte har egen bil ska du reda ut resans längd med kollektivtrafik inklusive eventuella omstigningstider. Ange endast den tid du behöver för arbetsresan. Till exempel att föra barnen till dagvård ingår inte i arbetsresan.
 • Sociala förmåner. Uppge också andra sociala förmåner du fått på blanketten.

Fyll i, skriv ut och underteckna ansökningsblanketten och lämna in den till Byggbranschens arbetslöshetskassa antingen i e-tjänsten (välj dokumenttypen annan bilaga och döp bilagan till ansökan om rörlighetsunderstöd) eller per post. Kom ihåg att lämna in din ansökan innan du börjar arbeta!

Meddela arbetslöshetskassan om alla förändringar med ansökningsblanketten för rörlighetsunderstöd. Uppge till exempel om anställningens avslutningsdag ändras eller om arbetet avbryts. Om anställningen förlängs eller ändras till en tillsvidareanställning förlängs inte utbetalningsperioden.

Rörlighetsunderstöd betalas för hela understödsperioden på grundval av en och samma ansökan. Du behöver alltså inte fylla i någon ny ansökningsblankett för fortsatta betalningar.

Anvisningar för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

 

Anvisningar för ansökan om alterneringsersättning

Alterneringsersättning söks från Byggbranschens arbetslöshetskassa efter att ledigheten börjat. Till ansökan ska du bifoga åtminstone en kopia av alterneringsavtalet och ett löneintyg. Du kan skriva ut ansökningsblanketten under rubriken Blanketter.

Arbetsgivaren ska skicka arbets- och näringsbyrån det alterneringsavtal som ingåtts med arbetstagaren samt en tillförlitlig utredning (t.ex. arbetsavtal) över anställningen av en arbetslös för alterneringsledigheten innan den inleds.

Den arbetstagare som blir ledig ska lämna in en separat utredning till arbets- och näringsbyrån över oavlönad frånvaro under de 13 månader som omedelbart föregår ledigheten (t.ex. ett löneintyg för 13 månader eller en annan motsvarande utredning av arbetsgivaren).

Det finns ingen självrisktid i anslutning till alterneringsersättningen. Efter den första ansökan behöver du inte längre skicka några fortsatta ansökningar som när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning, men du ska omedelbart meddela kassan om ändringar som påverkar alterneringsersättningen (t.ex. om du får ett jobb).

Läs mer på tyj.fi

Tillbaka till toppen