Rörlighetsunderstöd kan betalas om du som arbetslös tar emot ett arbete som ligger långt borta från din nuvarande bostadsort. Anställningsförhållandet kan vara på heltid eller deltid.

Rörlighetsunderstöd kan betalas redan innan arbetet börjar, om du inleder en utbildning på minst två månader i anknytning till ditt anställningsförhållande (t.ex. en rekryteringsutbildning som ordnas av arbetsplatsen och som är en förutsättning för att jobbet kan tas emot).

Beviljande av rörlighetsunderstöd förutsätter att:

 • den dagliga resan till och från arbetet tar i genomsnitt över tre timmar i heltidsarbete och över två timmar i deltidsarbete då arbetet börjar (i heltidsarbete som börjat senast 30.9.2021 resetiden över 2 timmar)
 • du har rätt till arbetslöshetsförmån innan arbetet börjar *)
 • arbetet utförs i ett anställningsförhållande
 • ditt arbete varar i minst två månader.

*) Berättigad till arbetslöshetsförmån anses även en person som inte har haft rätt till dagpenning

 • på grund av självrisktid
 • på grund av skyldighet att vara i arbete
 • på grund av tid utan ersättning, dvs. så kallad karens.

Dessutom är unga under 25 år som inte har rätt till arbetslöshetsförmån på grund av en begränsning som gäller yrkesutbildning rätt att få rörlighetsunderstöd om de övriga förutsättningarna uppfylls.

Rörlighetsunderstödets belopp och längd

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen. Under 2021 är grunddagpenningen 33,78 euro per dag, dvs. cirka 700 euro per månad. Om du har minderåriga försörjda barn har du också rätt till barnförhöjning, vars storlek är för ett barn 5,30 euro, för två barn 7,78, euro och för tre eller flera barn 10,03 euro per dag. Förskottsinnehållning verkställs på rörlighetsunderstöd.

Rörlighetsunderstöd kan betalas för högst fem dagar i veckan. Vid deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd endast för arbetsdagarna.

Man kan även få en separat förhöjningsdel för rörlighetsunderstöd om arbetsplatsen ligger över 200 kilometer från din bostadsort innan arbetet börjar. Under 2021 är storleken på förhöjningsdelen 4,80 euro per dag.

Om förhöjningsdelen har betalats på grund av utbildning som gäller arbetet, kan utbetalningen av förhöjningsdelen fortsätta då det egentliga anställningsförhållandet börjar endast om längden på den dagliga resan till arbetet är minst två timmar (deltidsarbete) eller tre timmar (heltidsarbete). I praktiken betyder detta att om du efter utbildningen redan innan det egentliga arbetsavtalet träder i kraft har flyttat till arbetsorten, har du inte längre rätt till förhöjningsdelen då arbetet börjar.

Längden på utbetalning av rörlighetsunderstöd beror på längden av det anställningsförhållande som ingås. Om anställningsförhållandet varar i minst två månader kan rörlighetsunderstöd betalas för en period på 30 kalenderdagar (kan betalas för högst fem dagar i veckan). Om anställningsförhållandet varar i minst tre månader kan rörlighetsunderstöd betalas för en betalningsperiod på 45 kalenderdagar och om anställningsförhållandet varar i fyra månader eller längre kan understödet betalas för en betalningsperiod på 60 kalenderdagar.

Att ansöka om rörlighetsunderstöd

Om du har rätt till rörlighetsunderstöd kan du ansöka om understöd antingen innan arbetet börjar eller senast inom tre månader efter att arbetet har börjat. Ansökningsblankett: Ansökan om rörlighetsunderstöd

Skriv i ansökan:

 • Uppgifter om det anställningsförhållande som börjar. Datum då anställningsförhållandet börjar och eventuellt slutar, arbetstid som du har avtalat om och arbetsavtal. Du kan lämna in arbetsavtalet också i efterskott när det har ingåtts. Om du inte har ett skriftligt arbetsavtal kan du också lämna in en annan redogörelse för anställningsförhållandets uppgifter.
 • Längden på resan till arbetet. Fyll i uppgifter om längden på resan till arbetet i genomsnitt längs allmänna trafikleder i normala väderförhållanden och andra förhållanden. Om du inte har en egen bil, ta reda på resans längd med allmänna transportmedel inklusive eventuella bytestider. Ange endast den tid som den faktiska resan till arbetet tas, att till exempel ta barn till en dagvårdsplats hör inte till resan till arbetet.
 •  Sociala förmåner. Ange på blanketten även andra sociala förmåner som du får.

Fyll i, skriv ut och underteckna ansökningsblanketten och lämna in den hos Byggbranschens arbetslöshetskassa

 • som bilaga via eTjänst (eAsiointi) Rakennuskassa.fi/sv/. Välj Annan bilaga som typ av dokument och ge bilagan namnet Rörlighetsunderstöd
 • eller per post: Byggbranschens arbetslöshetskassa, PB 135, 70101 KUOPIO.

Kom ihåg att lämna in ansökan hos kassan senast inom tre månader efter att arbetet har börjat.

Meddela arbetslöshetskassan om ändringar med ansökningsblanketten för rörlighetsunderstöd, till exempel om det datum då anställningsförhållandet slutar ändras eller om arbetet avbryts. En förlängning av anställningsförhållandet eller en ändring till tillsvidareanställning medan anställningsförhållandet är i kraft förlänger inte betalningsperiodens längd.

Rörlighetsunderstöd betalas under hela understödstiden utifrån en ansökan. Därmed behöver man inte fylla i en ny ansökan om rörlighetsunderstöd.