Alterneringsledighet är ett arrangemang där en arbetstagare som har haft ett heltidsarbete övergår enligt ett avtal som ingås med arbetsgivaren till alterneringsledighet och arbetsgivaren anställer för samma tid en person som är arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Under tiden för din alterneringsledighet kan du ansöka om alterneringsersättning från kassan.

Att bli alterneringsledig förutsätter att:

  • du har arbetat heltid (över 75 procent av branschens maximiarbetstid)
  • du har ingått ett avtal om alterneringsledighet med arbetsgivaren
  • arbetsgivaren anställer för alterneringsledigheten en person som är arbetslös arbetssökande vid TE-byrån
  • ditt anställningsförhållande hos samma arbetsgivare har varat utan avbrott i minst 13 månader innan alterneringsledigheten börjar och
  • du har innan alterneringsledigheten börjar tjänat in en arbetshistoria på minst 20 år.

I arbetsförutsättning på 13 månader kan ingå totalt högst 30 dagar oavlönad frånvaro. Vid denna arbetsförutsättning kan endast frånvaro som beror på sjukdom eller olycka jämställas med arbete.

Du kan få alterneringsledighet på nytt om du däremellan arbetar i minst fem år.

Om du är osäker på om förutsättningen för arbetshistoria uppfylls, kontakta arbetslöshetskassan. I fråga om andra förutsättningar för alterneringsledighet får du råd från TE-byrån.

Alterneringsledighetens längd

Alterneringsledigheten kan vara i 100–180 kalenderdagar. Hela alterneringsledigheten ska tas ut på en gång, man kan inte ta ut den i perioder.

Alterneringsersättningens storlek

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den inkomstrelaterade dagpenning som du har rätt till som arbetslös. I alterneringsersättningens ingår inte och i beräkningen av den beaktas inte barnförhöjning eller andra förhöjningsdelar som gäller inkomstrelaterad dagpenning. Vid beräkning av inkomstrelaterad dagpenning som utgör grunden för alterneringsersättning beaktas löneinkomsterna under de 52 veckor som föregår alterneringsledigheten.

Under alterneringsledigheten hindrar inkomster som fås av den egna arbetsgivaren utbetalning av alterneringsersättning. Andra inkomster påverkar hur alterneringsersättningens belopp beräknas utifrån den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen. Alterneringsersättningen har emellertid inte ett skyddat belopp på 300 euro för arbetsinkomster såsom den inkomstrelaterade dagpenningen har.

En tid med heltidsarbete i över två veckor berättigar inte till inkomstrelaterad dagpenning.

Sociala förmåner påverkar alterneringsersättningen på samma sätt som den inkomstrelaterade dagpenningen.

Ansökan om alterneringsersättning

Alterneringsersättning ansöks från Byggbranschens arbetslöshetskassa efter att ledigheten har börjat. Som bilaga till ansökan ska man skicka åtminstone en kopia av alterneringsavtalet samt löneintyg. Du kan skriva ut blanketten för ansökan om alterneringsersättning här.

Arbetsgivaren ska innan alterneringsledigheten börjar lämna in till arbets- och näringsbyrån ett alterneringsavtal som ingåtts med arbetstagaren samt en tillförlitlig redogörelse (t.ex. arbetsavtal) för anställning av en arbetslös person under ledigheten.

En arbetstagare som inleder sin ledighet ska lämna in till arbets- och näringsbyrån arbetsgivarens separata redogörelse för oavlönad frånvaro under de 13 månaderna omedelbart före ledigheten (t.ex. ett löneintyg för 13 månader eller en annan redogörelse som ges av arbetsgivaren).

Alterneringsersättningen har ingen självrisktid. Alterneringsersättning betalas utifrån en ansökan för hela ledigheten. Meddela omedelbart om ändringar som påverkar utbetalningen av alterneringsersättning (till exempel om du eventuellt blir sysselsatt medan ledigheten pågår).

 

Läs mer om alterneringsersättning på TYJ:s sidor om alterneringsledighet.