Zadaniem kasy bezrobotnych jest wypłacanie swoim członkom w okresie bezrobocia diety zależnej od zarobków. Prawo do diety zostało określone w Ustawie o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia [Työttömyysturvalaki].

W przypadku, gdy członkiem jest osoba pochodzenia zagranicznego, podstawę tego, czy jest ona objęta zabezpieczeniem socjalnym i czy przysługuje jej prawo do uzyskania diety sprawdza się, jeżeli osoba ta zostanie bezrobotną i złoży wniosek o dietę z tytułu bezrobocia. Dieta z tytułu bezrobocia może ci przysługiwać, jeżeli oprócz stosunku zatrudnienia wykażesz jeszcze inne przesłanki, wskazujące na to, że mieszkasz w Finlandii (mieszkanie, rodzina). Skontaktuj się ze związkiem zawodowym, żeby upewnić się co do twojej sytuacji.

Zabezpieczenie socjalne w skrócie

Możesz otrzymać z kasy bezrobotnych dietę zależną od zarobków, jeżeli:

 • jesteś całkowicie lub częściowo bezrobotny;
 • starasz się o pracę w pełnym wymiarze godzin i zgłosiłeś się jako bezrobotny poszukujący pracy w Biurze pracy i przedsiębiorczości (Biuro TE) [Työ- ja elinkeinotoimisto, TE toimisto];
 • jesteś członkiem kasy bezrobotnych;
 • spełniłeś warunek zatrudnienia podczas trwania członkostwa w kasie bezrobotnych;
 • jesteś w wieku 17-64 lat (w sytuacji przymusowego urlopowania 17-67 lat).

Warunek członkostwa

Członkostwo w kasie bezrobotnych rozpoczyna się od dnia wpłynięcia aplikacji członkowskiej. Do kasy można przystąpić jedynie będąc w stosunku zatrudnienia. Kasa bezrobotnych może wypłacać świadczenia wyłącznie członkom spełniającym warunek członkostwa i warunek zatrudnienia. Składki członkowskie muszą być opłacone przed nastaniem bezrobocia.
Członkostwo musi trwać co najmniej 26 tygodni poprzedzających początek okresu bezrobocia.

Okres wcześniejszego członkostwa w innej kasie bezrobotnych wlicza się do stażu członkowskiego, jeżeli zmiana kasy bezrobotnych nastąpiła w ciągu jednego miesiąca od chwili wygaśnięcia członkostwa we wcześniejszej kasie bezrobotnych.

Warunek zatrudnienia

Żeby móc otrzymać dietę z tytułu bezrobocia, musisz spełnić warunek zatrudnienia. Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli w okresie członkostwa w kasie wykonywałeś pracę zarobkową przez co najmniej 26 tygodni kalendarzowych tak, że w każdym tygodniu kalendarzowym czas pracy wynosił co najmniej 18 godzin. Okres zatrudnienia nie musi być ciągły. Do spełnienia warunku zatrudnienia można zbierać okresy pracy w ciągu 28 miesięcy przed nastaniem okresu bezrobocia. Wynagrodzenie musi być zgodne z układem zbiorowym warunków zatrudnienia. Jeżeli w danej branży nie ma układu zbiorowego, wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze godzin musi w 2017 roku wynosić co najmniej 1 187 euro miesięcznie.

Monitoring zatrudnienia

Dla potrzeb monitoringu spełnienia warunku zatrudnienia do kasy bezrobotnych należy zgłaszać również te okresy czasu, za które nie ubiegasz się o dietę z tytułu bezrobocia (np. okres choroby, praca trwająca ponad dwa tygodnie). Kasa nie może wypłacić diety, jeżeli pomiędzy okresami wyjaśnionymi będą okresy niewyjaśnione.

Jest ważne, aby poprosić pracodawcę o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu natychmiast po zakończeniu stosunku zatrudnienia. Kasa bezrobotnych może potrzebować tych zaświadczeń nawet za długi okres czasu do celów monitoringu spełnienia warunku zatrudnienia.

Okres przysługiwania diety z tytułu bezrobocia zależy od długości stażu pracy i wieku (300, 400 lub 500 dni). Dieta wypłacana jest za 5 dni w tygodniu. Po wyczerpaniu się maksymalnego okresu przysługiwania diety możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych z Fińskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [Kela].

Możesz wyzerować wyczerpany okres pobierania diety z tytułu bezrobocia poprzez ponowne spełnienie warunku zatrudnienia. Zawsze, gdy spełniony zostanie warunek zatrudnienia przez 26 tygodni kalendarzowych, zaczyna się od nowa maksymalny okres przysługiwania diety.

Więcej informacji na temat zabezpieczenia socjalnego znajdziesz w języku angielskim pod adresem http://www.tyj.fi/eng/home/ .

Sposób ubiegania się o dietę z tytułu bezrobocia

 • Zgłoś się jako poszukujący pracy w Biurze TE natychmiast po zostaniu bezrobotnym (http://www.te-palvelut.fi/te/fi/). Diety z tytułu bezrobocia mogą być wypłacane tylko za ten okres, w którym pozostajesz zarejestrowany jako poszukujący pracy. Pamiętaj, aby podtrzymywać ważność swej rejestracji jako poszukujący pracy i odpowiadać na oferty pracy z Biura TE.
 • Upewnij się, że zapłaciłeś wszystkie składki członkowskie przed nastaniem bezrobocia. Tylko członek może otrzymywać dietę z tytułu bezrobocia.
 • O dietę z tytułu bezrobocia należy ubiegać się na stronie internetowej kasy bezrobotnych za pośrednictwem usługi elektronicznego załatwiania spraw e-Asiointi (https://rakennuskassa.fi/palvelut/easiointi/) lub na papierowym formularzu wniosku. Niezbędne załączniki można wysłać również za pośrednictwem usługi e-Asiointi.
 • Papierowe formularze wniosku można uzyskać w biurze regionalnym związku zawodowego oraz na stronie internetowej kasy bezrobotnych pod punktem ”Lomakkeet” (”Formularze”, https://rakennuskassa.fi/ansioturva-ja-lomakkeet-2/lomakkeet/). Wraz z zawiadomieniem o płatnościach wysyłany jest zawsze formularz wniosku o przedłużenie świadczenia.
 • O dietę z tytułu bezrobocia można ubiegać się po czasie, tj. z dołu, w okresach długości czterech tygodni kalendarzowych (od poniedziałku do niedzieli) albo jednego miesiąca. Pierwszy wniosek może dotyczyć okresu krótszego – długości dwóch tygodni kalendarzowych.
 • Szczególnie w przypadkach przymusowego urlopowania należy uwzględnić wymóg, aby siedem dni odpowiedzialności własnej było rozłożonych na okres ośmiu kolejno następujących po sobie tygodni kalendarzowych.
 • Miej na uwadze to, że o dietę z tytułu bezrobocia należy ubiegać się przed upływem trzech (3) miesięcy od tego dnia, od którego chcesz, aby dieta była ci wypłacana.

Do wniosku należy załączyć:

 • Zaświadczenie o wynagrodzeniu za okres co najmniej 26 tygodni płatnego zatrudnienia przed nastaniem okresu bezrobocia (z wyszczególnieniem dodatków i zwrotów za urlop oraz innych składników szczególnych). Ponadto w zaświadczeniu o wynagrodzeniu należy podać ewentualne okresy niepłatnego zatrudnienia oraz ich powód.
 • Kopię zawiadomienia o wypowiedzeniu zatrudnienia i zaświadczenia o zatrudnieniu, jeżeli jesteś całkowicie bezrobotny.
 • Kopię zawiadomienia o przymusowym urlopowaniu i umowy o pracę, jeżeli zostałeś przymusowo urlopowany.

W razie potrzeby załącz również:

 • Decyzję, jeżeli pobierasz np. rentę, zasiłek chorobowy, macierzyński, ojcowski lub rodzicielski, lub zasiłek na opiekę nad dzieckiem w domu (również odnośnie świadczenia pobieranego przez współmałżonka). Zgłoś również świadczenia, które otrzymujesz zagranicą.
 • Kartę podatkową, jeżeli uzyskałeś nową skorygowaną kartę podatkową w celu ubiegania się o świadczenie.
 • Zaświadczenie o wynagrodzeniu, jeżeli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin lub zostałeś przymusowo urlopowany, albo wyjaśnienie o dochodach, jeżeli prowadzisz dodatkową działalność gospodarczą.
 • Umowę o pracę, jeżeli podejmujesz pracę w niepełnym wymiarze godzin.
 • Ostatnio otrzymaną decyzję o opodatkowaniu, jeżeli miałeś dochody z gospodarki rolnej / leśnej lub dodatkowej działalności gospodarczej.

Jeżeli pracujesz będąc bezrobotnym:

 • Jeżeli wykonujesz pracę w niepełnym wymiarze godzin lub dorywczo, załącz do wniosku zaświadczenie o wynagrodzeniu i umowę o pracę.