Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajansa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että:

  • olet tehnyt kokoaikatyötä (yli 75 % alan enimmäistyöajasta)
  • olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle siirtymisestä
  • työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön
  • työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista ja
  • sinulla on ennen vuorotteluvapaan alkamista kertynyt vähintään 20 vuoden työhistoria.

13 kuukauden työssäoloedellytykseen voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivää palkatonta poissaoloa. Tämän työssäoloedellytyksen kohdalla työhön voidaan rinnastaa vain sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo.

Voit päästä vuorotteluvapaalle uudelleen, kun olet välillä ollut töissä vähintään viisi vuotta.

Jos olet epävarma työhistoriaedellytyksen täyttymisestä, ota yhteyttä työttömyyskassaan. Muiden vuorotteluvapaan edellytysten osalta sinua neuvoo TE-toimisto.

Vuorotteluvapaan kesto

Vuorotteluvapaa voi kestää 100–180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa tulee pitää yhdessä jaksossa.

Vuorottelukorvauksen suuruus

Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Vuorottelukorvaukseen ei sisälly eikä sen suuruutta laskettaessa oteta huomioon lapsikorotuksia tai ansiopäivärahaan liittyviä korotusosia. Vuorottelukorvauksen perusteena olevaa ansiopäivärahaa laskettaessa palkkatulot otetaan huomioon vuorotteluvapaata edeltäneen vähintään 52 viikon ajalta.

Vuorotteluvapaan aikana omalta työnantajalta saadut tulot estävät vuorottelukorvauksen maksamisen. Muut tulot vaikuttavat siten, että vuorottelukorvauksen suuruus lasketaan sovitellusta ansiopäivärahasta. Vuorottelukorvauksessa ei kuitenkaan ole 300 euron suojaosaa työtuloille, kuten ansiopäivärahassa.

Yli kahden viikon kokoaikatyön ajalta ei ole oikeutta vuorottelukorvaukseen.

Sosiaalietuudet vaikuttavat vuorottelukorvaukseen samalla tavalla kuin ansiopäivärahaan.

Vuorottelukorvauksen hakeminen

Vuorottelukorvausta haetaan työttömyyskassasta. Hakemuksen liitteenä tulee olla ainakin vuorottelusopimuksen kopio sekä palkkatodistus.

Vuorottelukorvaushakemuksia saa TE-toimistoista tai Rakennusalan työttömyyskassasta.

 

KESKEISET LAIT JA ASETUKSET

Ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen saamisedellytykset on määritelty laissa. Keskeisimmät lait ja asetukset ovat:

Työttömyysturvalaki 1290/2002

Vuorotteluvapaalaki 1305/2002

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012

Työttömyyskassalaki 603/1984

Asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012

Asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta 1332/2002

Työttömyysturvaa koskevat lait ja asetukset ovat luettavissa valtion säädöstietopankin verkkopalvelussa osoitteessa www.finlex.fi.

Lue lisää vuorottelukorvauksesta TYJ:n sivuilta vuorotteluvapaa ja -korvaus.

 

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.