Päivärahan hakuohjeet

Ansiopäivärahan hakuohjeet, kun olet työtön tai lomautettu

Sovitellun päivärahan hakuohjeet

Päiväraha työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Kuinka haen päivärahaa Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä

Vuorottelukorvauksen hakuohjeet

 

 

Ansiopäivärahan hakuohjeet (kun olet työtön tai lomautettu)

1. Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä/lomautuspäivänä

Voit ilmoittautua sähköisesti TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa.

2. Täytä ansiopäivärahahakemus

Päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. Ensimmäisen hakemuksen voi täyttää lyhemmältä jaksolta niin, että hakemukseen tulee kaksi täyttä kalenteriviikkoa ja hakemus päättyy sunnuntaihin.

Ansiopäivärahahakemuksen voit täyttää ja lähettää liitteineen työttömyyskassaan sähköisesti eAsiointi –palvelun kautta. Päivärahahakemus on mahdollista täyttää myös paperisena. Paperisen hakemuslomakkeen saa TE-toimistosta, aluetoimistosta, työttömyyskassasta tai tulostettua sivulta lomakkeet.

Jos hakujaksolle sisältyy osa-aikatyötä, josta maksetaan kuukausipalkkaa, hae päivärahaa kuukausittain palkanmaksujaksojen mukaan. Neljän viikon rytmiä noudatetaan, kun olet kokonaan työtön tai teet osa-aikatyötä tai lyhyitä keikkatöitä (enintään 14 päivää), joissa palkanmaksujakso on kaksi viikkoa. Jos olet tehnyt osa-aikaista tai keikkatyötä tai saanut näistä tuloa, täytä hakemus aina koko neljän viikon tai kuukauden hakujaksolta, vaikka työttömyytesi päättyisikin aiemmin.

Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi.

Täytä päivärahahakemus niin, että jokaiselle päivälle tulee selvitys (myös lauantai ja sunnuntai). Kirjoita jokaisen päivän kohdalle työtön, työssä + palkallinen työaika, sairas, koulutuksessa jne. Jos hakemukseen sisältyy työpäiviä, kirjoita työssäolopäivien kohdalle tehdyt työtunnit sen mukaan, kuinka monelta tunnilta sinulle maksetaan palkka. Työttömille päiville ei ilmoiteta työtunteja.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta täytä hakemukseen tilanteesi mukaan esimerkiksi työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu tai työnhakuvalmennus osallistumispäivien kohdalle. Vuosiloma-aika on palkallista aikaa ja se on merkittävä hakemukseen! Työnantajan maksamien arkipyhäpäivien ajalta hakemukseen merkitään arkipyhä.

3. Liitä päivärahahakemukseen tarvittavat liitteet

Lähetä kassalle liitteenä palkkatodistus, irtisanomisilmoitus, työsopimus ja työtodistus. Jos olet lomautettu, lähetä kassalle työsopimus, palkkatodistus ja lomautusilmoitus. Jos saat jotain sosiaalietuutta, toimita kassalle myös päätös tästä. Tilanteestasi riippuen saatat tarvita liitteeksi myös muita dokumentteja. Tarkista tarvitsemasi liitteet alla olevasta listasta.

Liitteet:

Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 viikon työssäoloehdon täyttävältä ajalta. Jos viimeisin työsuhde on kestänyt vähemmän kuin 26 palkallista viikkoa, on kassalle toimitettava palkkatodistukset aikaisempien työsuhteiden ajalta, jotta viikkojen yhteenlaskettu määrä on vähintään 26. Palkkatodistuksesta on käytävä ilmi lomarahan ja lomakorvauksen määrä eriteltynä, mahdolliset palkattomat poissaolot ja niiden syyt, tulospalkkiot, voittopalkkiot, bonukset tai muut vastaavat tulot eriteltynä, työnantajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

  • kopio irtisanomisilmoituksesta. Jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on päättynyt tuotannollis-taloudellisista syistä, on kassalle toimitettava kopio irtisanomisilmoituksesta
  • kopio työtodistuksesta
  • kopio lomautusilmoituksesta tai -todistuksesta
  • kopio päätöksestä, jos saat muuta sosiaalietuutta (myös ulkomailta saadut), esim. lasten kotihoidontuki
  • kopio viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä, jos harjoitat sivutoimista yritystoimintaa tai olet maa- tai metsätilan omistaja
  • kopio työsopimuksestasi, jos teet osa-aikatyötä sekä palkkalaskelma hakujaksolle kohdistuvista tuloista

Mikäli sinulla ei ole yhtään työviikkoa 29.12.2013 jälkeisellä ajalla, tulee palkkatodistus esittää 34 kalenteriviikolta. Todistuksessa pitää olla eriteltynä kaikki ajanjaksolle kohdistuvat veronalaiset tulot (myös esim. lomarahat ja lomakorvaukset). Viimeisen palkkakauden ja työttömyyden alkamisen välissä saa olla enintään 30 päivää.

Jos olet työttömänä ja saanut päivärahaa edeltävän 26 viikon sisällä, palkkatodistus tulee kuitenkin olla työttömyyden jälkeiseltä ajalta uuden työttömyyden alkuun asti. Jos 26 viikon jaksoon sisältyy palkattomia poissaoloja tai alennettuna maksettua palkkaa, tulee palkkatodistuksen olla vastaavasti tätä aikaa pidemmältä ajalta. Palkkatodistus kannattaa pyytää palkanlaskijalta, jotta se tulee heti oikealta ajalta eikä erillistä lisäselvitystä tarvita. Palkkatodistuksesta kassa saa samalla palkanlaskijan yhteystiedot siltä varalta, että palkkatietoihin tarvitaan vielä täydennystä.

Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavallisesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska kassa saa tiedot lapsista Väestörekisterikeskuksen kautta.

Hakemuksessa on ilmoitettava mahdolliset sivutulot ja sosiaalietuudet (myös ulkomailta saadut esim. eläkkeet) ja liitettävä näistä todistukset mukaan. Jos toimit sivutoimisesti maatalous- tai muuna yrittäjänä, liitä mukaan kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuspäätöksestä.

Työttömyyskassa saa jäsentensä veroprosentit suoraan verottajalta. Kannattaa kuitenkin huomata, että palkkatuloa varten määrätyn verokortin mukaan ennakonpidätys työttömyyspäivärahasta on vähintään 25 %:n suuruinen. Jos muutosverokortti on määrätty ETUUTTA varten, ei korotusta ennakonpidätysprosenttiin tehdä. Omat verotiedot voi tarkistaa ja uuden verokortin tilata verohallinnosta osoitteesta OmaVero.fi.

Hakemuksen käsittely hidastuu, jos tarvittavat liitteet puuttuvat. Liitteiden lähettäminen kassalle ennen hakemusta ei nopeuta hakemusten käsittelyä.

4. Lähetä ansiopäivärahahakemus liitteineen

Hakemuksen voit lähettää kassalle hakujakson päätyttyä eAsioinnin kautta tai postitse osoitteeseen

Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135
70101 KUOPIO

5. Huomioi myös nämä asiat

Ensimmäinen hakemus ja omavastuuaika

Päivärahaa maksetaan vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viiden täysin työttömän arkipäivän (ma-pe) mittainen. Omavastuuaika asetetaan, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy ja ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta. Omavastuuaika otetaan pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan (8) peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jotta omavastuuaikaa voidaan ottaa, tulee työnhaun olla tällä ajalla voimassa TE-toimistossa.

Omavastuuaikaan ei huomioida mahdollista karenssiaikaa tai taloudellisen etuuden jaksotusaikaa. Jos olet tehnyt työtä omavastuuajan kerryttämisen aikana, vähennetään tehdyt työtunnit pois, ja jäljelle jäävä työtön aika huomioidaan omavastuuaikaan mukaan. Jos alan täysi työaika 5 päivän aikana on 40 tuntia (8 tuntia päivässä), pitää työtöntä aikaakin kertyä 40 tuntia, jotta omavastuuaika tulee täyteen.

Poikkeus päivärahan määrittelyn ja omavastuuajan asettamisen osalta

Uuden työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta päivärahan perustepalkkaa ei määritellä uudelleen eikä uutta omavastuuaikaa aseteta, jos omavastuuaika on otettu tai palkanmäärittely tehty vuoden aikana edellisen päivärahaoikeuden alkamisesta. Tällaisessa tilanteessa päivärahan enimmäisaikalaskurit nollataan ja päivärahan maksaminen jatkuu aiemman suuruisella päivärahalla.

Päivärahaa ei määritellä uudelleen:

  • jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja
  • jos päiväraha on laskettu uudelleen edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Uutta omavastuuaikaa ei siis aseteta, jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta.

Jatkohakemuksen lähettäminen

Jatkossa päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon (maanantaista sunnuntaihin) tai kalenterikuukauden (ensimmäisestä viimeiseen päivään) jaksoissa. Muista liittää mukaan palkkalaskelma tehdyistä työtunneista tai ilmoittaa palkan maksupäivä hakemuksen lisätiedoissa, jos palkkaa ei vielä ole maksettu.

HUOM!

Jos hakujaksolla alkanut yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli kyseisen neljän viikon jakson, voit päättää hakemuksesi työn aloittamista edeltävään päivään. Merkitse lisäksi hakemukseen, milloin yli 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö on alkanut ja lähetä kasalle kopio työsopimuksestasi.

6. Ilmoitusvelvollisuus

Muista ilmoittaa välittömästi työttömyyskassaan, jos tilanteessasi tapahtuu muutos. Työtulosta tai sosiaalietuudesta ilmoittamatta jättäminen katsotaan väärinkäytökseksi, joka voi johtaa kassasta erottamiseen ja oikeudellisiin seuraamuksiin. Jos työttömyysetuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena, liikaa maksettu etuus peritään takaisin. Lain mukaan etuus on perittävä takaisin, vaikka liikamaksu olisi aiheutunut kassan tekemästä virheestä.

 

Sovitellun päivärahan hakuohjeet

Soviteltua päivärahaa haetaan joko neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Hakujakso määräytyy palkanmaksukauden mukaan. Täytä hakemus samalta 4 viikon tai kuukauden ajalta, jolta sinulle maksetaan palkka.

Palkkatulo ja työaika huomioidaan sovittelussa yleensä palkan maksupäivän mukaisella päivärahan maksujaksolla (muutos lakiin 1.4.2019 alkaen). Puhutaan ns. maksuperuteisesta sovittelusta. Tämä koskee kokonaan työttömiä ja kokonaan lomautettuja, jotka tekevät lisäksi osa-aikatyötä, enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä tai lyhennettyä työpäivää tai joilla on tuloa yritystoiminnasta tai ns. omasta työstä.  Jos osa-aikatyön tai keikkatyön palkkaa tai palkkaa lyhennetystä työpäivästä tai yritystoiminnasta ei vielä ole maksettu, on palkan maksupäivä ilmoitettava kassalle, jotta hakemus voidaan käsitellä tai laittaa odottamaan lisäselvityksiä.

Poikkeuksen työtulon ja työajan huomioimisajankohdassa sovitellun päivärahan maksamisessa aiheuttaa työn tekeminen lomauttaneelle työnantajalle sekä sääestepäivät. Jos olet lomautettu ja teet lyhennettyä työviikkoa tai saat päivärahaa sääesteen vuoksi ja saat lisäksi soviteltavaa tuloa osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, lomauttaneelle työnantajalle tehdystä lyhennetystä työpäivästä tai sinulla on tuloa yritystoiminnasta (esim. maatalous, laskutuspalveluyritysten maksama tulo, ns. oma työ, tekijänoikeuskorvaukset), kaikkien töiden palkkatulot huomioidaan sillä jaksolla, jolloin työ on tehty. Puhutaan ns. ansaintaperusteisesta sovittelusta. Näissä tapauksissa soviteltavana tulona huomioidaan myös lomauttaneelle työnantajalle tehtyjen täysien työpäivien palkkatulo.

Merkitse päivärahahakemukseen tehdyt työpäivät ja työtunnit jokaisen työpäivän kohdalle. Hakemukseen merkittyjen työtuntien on vastattava palkkatietoihin merkittyjä työtunteja eli työtunnit ilmoitetaan hakemuksella sen mukaan, kuinka monelta tunnilta työnantaja maksaa palkan. Jos hakemuksen ajalle sisältyy enemmän kuin yhdellä työnantajalla tehtyä työtä, on eri työnantajalle tehdyt työt eriteltävä päiväkohtaisiin selvityksiin.

Liitä hakemukseen mukaan palkkatodistus tai palkkalaskelma hakuajan ansioista. Ilman palkkatietoja hakemusta ei voida käsitellä. Jos palkkaa ei vielä ole maksettu, pitää kassalle ilmoittaa palkan maksupäivä. Hakemukseen on liitettävä myös kopio työsopimuksesta silloin, kun osa-aikainen tai keikkaluonteinen työ alkaa.

Palkkatiedot on toimitettava myös silloin, kun kuukausitulot työstä jäävät alle 300 euron suojaosan tai neljän viikon tulot alle 279 euron suojaosan. Työttömyyskassa seuraa työssäoloehdon täyttävien viikkojen kertymistä.

Jäsenmaksu on maksettava myös osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ansioista.

Työnhaku TE-toimistossa on pidettävä voimassa myös soviteltua päivärahaa haettaessa osa-aikatyön ja enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aikana.

Ansiopäivärahan hakuohje

 

Päiväraha työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Työllistymistä edistävistä palveluista sovitaan TE-toimiston kanssa (työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kotouttamistuella tuettu maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, työ- ja koulutuskokeilu, kuntouttava työtoiminta ja uravalmennus). Palvelujen ajalta haetaan päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa.

Kirjoita ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisiin selvityksiin esim. koulutus, työkokeilu tms. riippuen siitä, mihin palveluun osallistut. Koulutukseen osallistumispäiviltä ei merkitä tuntitietoja työtunnit -sarakkeeseen, jos kyseisenä päivänä ei ole myös tehty palkallista työtä koulutuksen lisäksi.

Kun täytät hakemuksen sähköisen asioinnin kautta, valitse hakemuslomakkeen kohdassa ”Aktiivisuutta kerryttävät palvelutPyydettyä käyttäjää ei ole olemassa. kohta ”Olen aloittanut hakujaksolla uuden TE-palvelun (työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhaku- tai uravalmennus, työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta)”. Näin pystyt täyttämään hakemukselle suoraan koulutuksestasi oikean selvityksen. Koulutukseen sisältyvät loma-ajat on myös merkittävä hakemuksen päiväkohtaisiin selvityksiin.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavia korotettua ansio-osaa, kulukorvausta ja korotettua kulukorvausta maksetaan automaattisesti, mikäli hakijalla on niihin oikeus. Korotusta tai kulukorvausta ei siis tarvitse hakea erikseen.

Kassalle on ilmoitettava koulutuksesta poissaoloista päivärahahakemuksessa. Jos poissaolo johtuu työhaastattelusta, työkyvyttömyydestäsi tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, on poissaolon syy merkittävä hakemukseen. Tieto poissaoloista tulee kassalle myös palvelun järjestäjältä.

Ansiopäivärahan hakuohje

 

Kuinka haen päivärahaa Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan (300 päivää) täytyttyä

Muista ilmoittautua viimeistään ensimmäisenä Kelan maksaman sairauspäivärahan jälkeisenä päivänä TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Työnhaun voi laittaa vireille TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. TE-toimisto lähettää suoraan kassalle lausunnon työnhaun voimassa olosta.

Laita työkyvyttömyyseläkehakemus vireille omaan eläkevakuutusyhtiöösi tai Kelaan, jos et ole jo hakenut eläkettä.

Kun olet ollut työnhakijana vähintään kaksi kokonaista kalenteriviikkoa, voit lähettää ensimmäisen hakemuksen liitteineen työttömyyspäivärahasta kassalle. Täytä hakemus sunnuntaihin saakka. Hakemuksen voi täyttää kassan eAsoinnissa. Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen.

Hakemuksessa tarvittavat liitteet:

1. Palkkatodistus vähintään 26 viikolta ennen palkattoman sairausvapaan alkamista (ks. tarkempi ohje Ansiopäivärahan hakuohjeista). Jos sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, lähetä kassalle myös kopiot työtodistuksista samalta ajalta.

2. Jos sinulla on voimassa oleva työsuhde, pyydä työnantajaltasi vapaamuotoinen todistus siitä, ettei sinulle ole tarjota työkykyäsi vastaavaa työtä.

3. Kopio vakuutusyhtiön eläkepäätöksestä, jos olet jo saanut hylkäyksen työkyvyttömyyseläkehakemukseesi. Muussa tapauksessa tarvitaan selvitys siitä, missä vakuutusyhtiössä työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä ja mistä alkaen.

4. Kopio päivärahan hakuajalla voimassa olevasta lääkärintodistuksesta.

Mikäli hakemuksesi käsittelyssä tarvitaan muita selvityksiä, nämä pyydetään sinulta erikseen.

 

Vuorottelukorvauksen hakuohjeet

Vuorottelukorvausta haetaan Rakennusalan työttömyyskassasta vuorotteluvapaan alettua. Hakemuksen liitteenä tulee olla ainakin vuorottelusopimuksen kopio sekä palkkatodistus. Voit tulostaa hakemuslomakkeen kohdasta Lomakkeet.

Työnantajan on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle työntekijän kanssa tehty vuorottelusopimus sekä luotettava selvitys (esim. työsopimus) työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Vapaalle jäävän työntekijän on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle työnantajan erillinen selvitys palkattomista poissaoloista välittömästi vapaata edeltävältä 13 kuukaudelta (esim. 13 kk:n palkkatodistus tai muu vastaava työnantajan antama selvitys).

Vuorottelukorvaukseen ei liity omavastuuaikaa. Ensimmäisen hakemuksen jälkeen ei kassalle lähetetä jatkohakemuksia kuten ansiopäivärahassa, mutta kassalle tulee ilmoittaa vuorottelukorvaukseen vaikuttavista muutoksista välittömästi (esimerkiksi työllistymisestä).

Lue lisää tyj.fi

Palaa alkuun

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.