Päivärahan hakuohjeet

Ansiopäivärahan hakuohjeet, kun olet työtön tai lomautettu

Sovitellun päivärahan hakuohjeet

Päiväraha työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Liikkuvuusavustuksen hakuohjeet

Vuorottelukorvauksen hakuohjeet

 

 

Ansiopäivärahan hakuohjeet (kun olet työtön tai lomautettu)

1. Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä/lomautuspäivänä.

Voit ilmoittautua sähköisesti TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa.

2. Täytä ansiopäivärahahakemus.

Päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. Ensimmäisen hakemuksen voi täyttää lyhemmältä, kahden kalenteriviikon ajalta. Hakemuksen tulee päättyä aina sunnuntaihin. Ansiopäivärahahakemuksen voit täyttää ja lähettää liitteineen työttömyyskassaan sähköisesti eAsiointi –palvelun kautta. Päivärahahakemus on mahdollista täyttää myös paperisena. Paperisen hakemuslomakkeen saa TE-toimistosta, aluetoimistosta, työttömyyskassasta tai tulostettua tästä. Jos hakujaksolle sisältyy osa-aikatyötä, jossa on kuukausipalkka, hae päivärahaa kalenterikuukausittain. Neljän viikon rytmiä noudatetaan, kun teet työttömänä ollessasi satunnaisia lyhyitä työjaksoja, jotka alkavat ja päättyvät kyseisen neljän viikon jakson aikana.

Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi.

Täytä päivärahahakemus niin, että jokaiselle päivälle tulee selvitys (myös lauantai ja sunnuntai). Kirjoita jokaisen päivän kohdalle työtön, työssä tai sairas. Jos hakemukseen sisältyy työpäiviä, kirjoita työssäolopäivien kohdalle tehdyt työtunnit. Muissa tapauksissa tuntimäärää ei merkitä. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta täytä hakemukseen tilanteesi mukaan esimerkiksi työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu tai työnhakuvalmennus osallistumispäivien kohdalle. Vuosiloma-aika on palkallista aikaa ja se on merkittävä hakemukseen! Työnantajan maksamien arkipyhäpäivien ajalta hakemukseen merkitään arkipyhä.

3. Liitä päivärahahakemukseen tarvittavat liitteet.

Lähetä kassalle liitteenä palkkatodistus, irtisanomisilmoitus, työsopimus ja työtodistus. Jos kyseessä on lomautus, toimita työsopimus, palkkatodistus ja lomautusilmoitus. Jos saat jotain sosiaalietuutta, toimita kassalle myös päätös tästä. Tilanteestasi riippuen saatat tarvita liitteeksi myös muita dokumentteja. Tarkista tarvitsemasi liitteet alla olevasta listasta.

Liitteet:

Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 viikon työssäoloehdon täyttävältä ajalta. Jos viimeisin työsuhde on kestänyt vähemmän kuin 26 palkallista viikkoa, on kassalle toimitettava palkkatodistukset aikaisempien työsuhteiden ajalta, jotta viikkojen yhteenlaskettu määrä on vähintään 26. Palkkatodistuksesta on käytävä ilmi lomarahan ja lomakorvauksen määrä eriteltynä, mahdolliset palkattomat poissaolot ja niiden syyt, tulospalkkiot, voittopalkkiot, bonukset tai muut vastaavat tulot eriteltynä, työnantajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

 • kopio irtisanomisilmoituksesta. Jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on päättynyt tuotannollis-taloudellisista syistä, on kassalle toimitettava kopio irtisanomisilmoituksesta
 • kopio työtodistuksesta
 • kopio lomautusilmoituksesta tai -todistuksesta
 • kopio päätöksestä, jos saat muuta sosiaalietuutta (myös ulkomailta saadut), esim. lasten kotihoidontuki.
 • verokortti, jos käytössä on muutosverokortti etuutta varten tai portaikkoverokortti. Pääsääntöisesti kassa saa suoraan verottajalta tiedot päätoimea varten (perus- ja lisäprosentti). Tällöin veroprosentti on kuitenkin vähintään 25%.
 • kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuksesta, jos harjoitat sivutoimista yritystoimintaa tai olet maa- tai metsätilan omistaja.
 • kopio työsopimuksestasi, jos teet osa-aikatyötä sekä palkkalaskelma hakujaksolle kohdistuvista tuloista

Mikäli sinulla ei ole yhtään työviikkoa 29.12.2013 jälkeisellä ajalla, tulee palkkatodistus esittää 34 kalenteriviikolta. Todistuksessa pitää olla eriteltynä kaikki ajanjaksolle kohdistuvat veronalaiset tulot (myös esim. lomarahat ja lomakorvaukset). Viimeisen palkkakauden ja työttömyyden alkamisen välissä saa olla enintään 30 päivää.

Jos olet työttömänä ja saanut päivärahaa edeltävän 26 viikon sisällä, palkkatodistus tulee kuitenkin olla työttömyyden jälkeiseltä ajalta uuden työttömyyden alkuun asti. Jos 26 viikon jaksoon sisältyy palkattomia poissaoloja tai alennettuna maksettua palkkaa, tulee palkkatodistuksen olla vastaavasti tätä aikaa pidemmältä ajalta. Palkkatodistus kannattaa pyytää palkanlaskijalta, jotta se tulee heti oikealta ajalta eikä erillistä lisäselvitystä tarvita. Palkkatodistuksesta kassa saa samalla palkanlaskijan yhteystiedot siltä varalta, että palkkatietoihin tarvitaan vielä täydennystä.

Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavallisesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska kassa saa tiedot lapsista Väestörekisterikeskuksen kautta.

Hakemuksessa on ilmoitettava mahdolliset sivutulot ja sosiaalietuudet (myös ulkomailta saadut) ja liitettävä näistä todistukset mukaan. Jos toimit sivutoimisesti maatalous- tai muuna yrittäjänä liitä mukaan kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuspäätöksestä.

Työttömyyskassa saa jäsentensä veroprosentit suoraan verottajalta. Voit toimittaa halutessasi kassalle muutosverokortin etuutta varten, jos haluat muuttaa suorasiirtona tullutta veroprosenttia.

Hakemuksen käsittely hidastuu, jos tarvittavat liitteet puuttuvat. Liitteiden lähettäminen ennen hakemusta ei nopeuta käsittelyä.

4. Lähetä ansiopäivärahahakemus liitteineen.

Hakemuksen voit lähettää hakemusjakson päätyttyä eAsioinnin kautta tai postitse osoitteeseen

Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135
70101 KUOPIO

5. Huomioi myös:

Ensimmäinen hakemus ja omavastuuaika

Päivärahaa maksetaan vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viiden arkipäivän (ma-pe) mittainen. Se asetetaan, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy ja ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta. Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jotta omavastuuaikaa voidaan ottaa, tulee työnhaun olla voimassa TE-toimistossa.

Omavastuuaikaan ei huomioida mahdollista karenssiaikaa tai taloudellisen etuuden jaksotusaikaa eikä osa-aikatyötä tekevältä sellaista aikaa, jolloin hakujakson työaika ylittää 80 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Poikkeus päivärahan määrittelyn ja omavastuuajan asettamisen osalta

Uuden työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta päivärahan perustepalkkaa ei määritellä uudelleen eikä omavastuuaikaa aseteta, jos omavastuuaika on otettu tai palkanmäärittely tehty viimeisen vuoden aikana. Tällaisessa tilanteessa päivärahan enimmäisaikalaskurit nollataan ja päivärahan maksaminen jatkuu aiemman suuruisella päivärahalla.

Päivärahaa ei määritellä uudelleen:

 • jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja
 • jos päiväraha on laskettu uudelleen edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Omavastuuaikaa ei aseteta, jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta.

Jatkohakemuksen lähettäminen

Jatkossa päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon (maanantaista sunnuntaihin) tai kalenterikuukauden (ensimmäisestä viimeiseen päivään) jaksoissa. Muista liittää mukaan palkkalaskelma tehdyistä työtunneista.

HUOM!

Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli kyseisen neljän viikon jakson, voit päättää hakemuksesi työn aloittamista edeltävään päivään. Merkitse lisäksi hakemukseen, milloin yli 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö on alkanut.

6. Ilmoitusvelvollisuus

Muista ilmoittaa välittömästi työttömyyskassaan, jos tilanteessasi tapahtuu muutos. Työtulosta tai sosiaalietuudesta ilmoittamatta jättäminen katsotaan väärinkäytökseksi. Jos työttömyysetuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena, liikaa maksettu etuus peritään takaisin.

 

Sovitellun päivärahan hakuohjeet

Soviteltua päivärahaa haetaan joko neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Hakujakso määräytyy hakijan palkanmaksukauden mukaan.

Merkitse päivärahahakemukseen tehdyt työpäivät ja työtunnit jokaisen työpäivän kohdalle. Hakemukseen merkittyjen työtuntien on vastattava palkkatietoihin merkittyjä työtunteja. Jos hakemuksen ajalle sisältyy enemmän kuin yhdellä työnantajalla tehtyä työtä, on eri työnantajalle tehdyt työt eriteltävä päiväkohtaisiin selvityksiin.

Liitä hakemukseen mukaan palkkatodistus tai palkkalaskelma hakuajan ansioista. Ilman palkkatietoja hakemusta ei voida käsitellä. Hakemukseen on liitettävä myös kopio työsopimuksesta silloin, kun osa-aikainen tai keikkaluonteinen työ alkaa.

Palkkatiedot on toimitettava myös silloin, kun kuukausitulot työstä jäävät alle 300 euron suojaosan. Työttömyyskassa seuraa työssäoloehdon täyttävien viikkojen kertymistä.

Jäsenmaksu on maksettava myös osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ansioista.

Työnhaku TE-toimistossa on pidettävä voimassa myös soviteltua päivärahaa haettaessa osa-aikatyön ja enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aikana.

Ansiopäivärahan hakuohje

 

Päiväraha työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Työllistymistä edistävistä palveluista sovitaan TE-toimiston kanssa (työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kotouttamistuella tuettu maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, työ- ja koulutuskokeilu, kuntouttava työtoiminta ja uravalmennus). Palvelujen ajalta haetaan päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa.

Kirjoita ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisiin selvityksiin esim. koulutus, työkokeilu, riippuen siitä, mihin palveluun osallistut. Osallistumispäiviltä ei merkitä tuntitietoja työtunnit -sarakkeeseen.

Kun täytät hakemuksen sähköisen asioinnin kautta, valitse hakemuslomakkeen kohdassa ”Aktiivisuutta kerryttävät palvelut” kohta ”Olen aloittanut hakujaksolla uuden TE-palvelun (työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhaku- tai uravalmennus, työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta)”. Näin pystyt täyttämään hakemukselle suoraan koulutuksestasi oikean selvityksen. Koulutukseen sisältyvät loma-ajat on myös merkittävä hakemuksen päiväkohtaisiin selvityksiin.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavia korotettua ansio-osaa, kulukorvausta ja korotettua kulukorvausta maksetaan automaattisesti, mikäli hakijalla on niihin oikeus. Korotusta tai kulukorvausta ei siis tarvitse hakea erikseen.

Kassalle on ilmoitettava poissaoloista päivärahahakemuksessa. Jos poissaolo johtuu työhaastattelusta, työkyvyttömyydestäsi tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, on poissaolon syy merkittävä hakemukseen. Tieto poissaoloista tulee kassalle myös palvelun järjestäjältä.

Ansiopäivärahan hakuohje

 

Liikkuvuusavustuksen hakuohjeet

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että:

 • sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista
 • työmatkasi on työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä
 • työ on työsuhteista
 • työsi kestää vähintään kaksi kuukautta

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen noin 700 euroa kuukaudessa, ja se on veronalaista tuloa. Jos sinulla on oikeus liikkuvuusavustukseen, voit hakea avustusta joko ennen työn alkamista tai kolmen kuukauden kuluessa työn alkamisesta. Hakulomakkeen löydät täältä.

Liikkuvuusavustusta voi saada 2018 alkaen myös osa-aikatyöhön, jossa työtunteja on vähemmän kuin 18 viikossa. Osa-aikatyön aikana liikkuvuusavustusta maksetaan vain työpäiville.

Liikkuvuusavustukseen tuli uutena lisänä tammikuussa 2018 mahdollisuus korotusosiin:

 • Lapsikorotus myönnetään kuten työttömyysturvassa
 • Avustukseen voi myös saada erillisen korotusosan, jos työmatka on yli 200 kilometriä

Täytä hakemukseen:

 • Tulevan työsuhteen tiedot. Työsuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä, sopimasi työaika ja työsopimus. Voit toimittaa työsopimuksen myös jälkikäteen, kun se on olemassa. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisena, voit toimittaa myös muun selvityksen työsuhteen tiedoista.
 • Työmatkan kesto. Täytä tiedot työmatkan kestosta keskimäärin yleisiä liikenneväyliä pitkin normaaleissa sää- ja muissa oloissa. Jos sinulla ei ole omaa autoa käytössäsi, selvitä matkan kesto julkisilla kulkuvälineillä mahdollisine vaihtoaikoineen. Ilmoita vain työmatkaan kuluva aika, esimerkiksi lasten vieminen hoitopaikkaan ei kuulu työmatkaan.
 • Sosiaalietuudet. Ilmoita lomakkeella myös saamistasi muista sosiaalietuuksista.

Täytä, tulosta ja allekirjoita hakulomake ja toimita se Rakennusalan työttömyyskassaan joko liitteenä sähköisen asioinnin kautta (valitse asiakirjalajiksi muu liite ja nimeä liite liikkuvuusavustushakemus) tai postitse. Muista toimittaa hakemus kassaan viimeistään 3kk työn alkamisesta lukien.

Ilmoita muutoksista työttömyyskassaan liikkuvuusavustuksen hakulomakkeella. Esimerkiksi jos työsuhteen päättymispäivä muuttuu tai työnteko keskeytyy. Työsuhteen piteneminen tai muuttuminen toistaiseksi voimassaolevaksi työsuhteen aikana ei pidennä maksujakson kestoa.

Liikkuvuusavustus maksetaan koko avustusjakson ajalta yhden hakemuksen perusteella. Jatkomaksuja varten ei siis tarvita uuden hakemuslomakkeen täyttämistä.

Ansiopäivärahan hakuohje

 

Vuorottelukorvauksen hakuohjeet

Vuorottelukorvausta haetaan Rakennusalan työttömyyskassasta vapaan alettua. Hakemuksen liitteenä tulee olla ainakin vuorottelusopimuksen kopio sekä palkkatodistus. Voit tulostaa hakemuslomakkeen kohdasta Lomakkeet.

Työnantajan on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle työntekijän kanssa tehty vuorottelusopimus sekä luotettava selvitys (esim. työsopimus) työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Vapaalle jäävän työntekijän on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle työnantajan erillinen selvitys palkattomista poissaoloista välittömästi vapaata edeltävältä 13 kuukaudelta (esim. 13 kk:n palkkatodistus tai muu vastaava työnantajan antama selvitys).

Vuorottelukorvaukseen ei liity omavastuuaikaa. Ensimmäisen hakemuksen jälkeen ei toimiteta jatkohakemuksia kuten ansiopäivärahassa, mutta kassalle tulee ilmoittaa vuorottelukorvaukseen vaikuttavista muutoksista välittömästi (esimerkiksi työllistymisestä).

Lue lisää tyj.fi

Palaa alkuun

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.