Lomautukset

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti työnantajan määräyksestä, mutta työsuhde pysyy muutoin voimassa. Voit joutua lomautetuksi työsuhteestasi joko toistaiseksi tai määräajaksi. Lomautuksen ajalta saat työttömyysetuutta, jos olet ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja muut lain mukaiset etuuden saamisen edellytykset täyttyvät.

  • Kokoaikainen lomautus kestää kokonaisen kalenteriviikon maanantaista sunnuntaihin.
  • Lomautus voidaan toteuttaa myös lyhentämällä päivittäistä tai viikoittaista työaikaa.
  • Jos lomautus toteutuu lyhennettynä työpäivänä, maksetaan työttömyyspäiväraha soviteltuna.
  • Jos teet lomautusviikon aikana osa-aikatyötä, satunnaista kokoaikatyötä (kesto enintään kaksi viikkoa) tai sinulla on sivutoimista yritystoimintaa, maksetaan työttömyysetuus aina soviteltuna.

Voit aloittaa työnhakusi jo ennen kuin lomautus alkaa, mutta työttömyysetuutta voidaan kuitenkin maksaa aikaisintaan ensimmäisestä lomautuspäivästä lähtien.

Palkkatiedot

Lomautuksen alkaessa pyydä työnantajaltasi palkkatodistus vähintään 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen alkamista. Palkkatodistus tarvitaan päivärahan määrittelyä varten. Huom! palkkalaskelma, jonka saat aina palkanmaksun yhteydessä, ei ole palkkatodistus. Palkkatodistukseen tulee merkitä, onko edelliseltä lomanmääräytymiskaudelta kertyneet lomat pidetty.

  • Jos sinulla on pitämättömiä vuosilomapäiviä, liitä hakemukseen mukaan työnantajan allekirjoittama todistus, josta käy ilmi, milloin pitämättömät lomat on sovittu pidettäväksi.
  • Jos palkkatodistus sisältää loma-ajan palkkaa lomista, joita ei ole vielä pidetty, kyseinen palkka tulee eritellä palkkatodistuksessa.

Päivärahan hakeminen

Täytä päivärahahakemuksen jokainen kohta huolellisesti. Puutteellisen hakemuksen lähettäminen ja puutteellisesti maksetut jäsenmaksut hidastuttavat hakemusten käsittelyä ja päivärahan maksamista.

Hakemukseen merkitään lomautuspäivien kohdalle ”lomautettu” ja työpäivien kohdalle ”työssä” sekä päivittäinen työtuntien määrä. Jos teet työtä useammalle työnantajalle, erittele eri työnantajille tekemäsi työt ja työtunnit. Liitä hakemukseen palkkalaskelmat kaikista hakujaksolla tekemistäsi töistä.

  • Jos lomautuksen vuoksi tehdään lyhennettyä työviikkoa tai lyhennettyä työpäivää, työtunnit ja palkat on ilmoitettava hakujakson viikoilta aina viikkokohtaisesti työssäoloehdon seurantaa ja mahdollista sovitellun päivärahan maksamista varten. Tällöin hakemukset ja palkkatodistukset on täytettävä neljän kalenteriviikon jaksoissa samoilta ajoilta kuin miltä palkkakin maksetaan.
  • Jos kysymyksessä on vuoroviikkolomautus ja työnantajan palkanmaksujakso on kaksi viikkoa, hakemukset täytetään samalta neljän viikon jaksolta. Hakemuksen mukaan liitetään kopiot palkkalaskelmista.

Etenkin lomautustilanteissa on tärkeätä lisäksi muistaa, että  viiden omavastuupäivän tulee sijoittua kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon ajalle.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.