Soviteltu ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos olet työllistynyt osittain. Päivärahan sovittelu tarkoittaa palkkatulojen huomioimista päivärahan maksussa. Täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siitä työtulosta, joka ylittää kuukaudessa 300 euron suojaosan.

Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, ettei työaika ylitä sovittelujakson aikana 80 %:ia alan enimmäistyöajasta. Jos sinut on lomautettu ja työskentelet lomauttaneelle työnantajallesi, työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Työajan ylittäessä lomautetulla 32 tuntia viikossa ei päivärahaa voida maksaa. Jos teet osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, työaikaa tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden tarkastelujaksolla palkanmaksujaksojen mukaisesti.

Sovitellun päivärahan maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää, että yritystoiminta on todettu TE-toimistossa sivutoimiseksi tai yritystoiminta kestää enintään kaksi viikkoa. Jos aloitat työttömänä yritystoiminnan, voit toimia yrittäjänä neljä kuukautta ilman että TE-toimisto tutkii, työllistääkö yritystoiminta sinut pää- vai sivutoimisesti. Tältä ajalta voit olla oikeutettu soviteltuun päivärahaan. Ilmoita kassalle yritystoiminnan tulot ja menot kuukausittain.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

 

Sovitellun ansiopäivärahan suuruus

1.4.2019 alkaen voimaan tulee sovitellun päivärahan maksamista koskeva lakimuutos. Soviteltua päivärahaa maksetaan 1.4.2019 alkaen osa-aikatyötä tekeville ja lyhytaikaisia keikkatöitä tekeville soviteltuna sillä jaksolla, jolloin palkkatulo maksetaan. Joissain tapauksissa soviteltua päivärahaa maksetaan siis vasta työn tekoa seuraavalla jaksolla, ja työn tekohetken mukaisella hakujaksolla maksetaan täyttä päivärahaa.

 

Esimerkki osa-aikatyön palkan sovittelusta 1.4.2019 jälkeen:

Työtön työnhakija aloittaa 15.4.2019 osa-aikatyön, joka kestää 30.6.2019 saakka. Palkka työstä maksetaan kuukausittain seuraavan kuun 15. päivänä.

Kun hakemus huhtikuulta tulee kassalle käsittelyyn, voidaan se maksaa ilman, että tarvitsee odottaa palkkalaskelmaa toukokuussa maksuun tulevasta huhtikuun palkasta.

Touko- ja kesäkuussa maksetaan soviteltua päivärahaa samassa kuussa maksettujen palkkojen kanssa yhteen sovitettuna.

Kun osa-aikatyö päättyy kesäkuussa ja kesäkuun palkat ja lomakorvaukset maksetaan heinäkuussa, maksetaan hakijalle edelleen soviteltua päivärahaa heinäkuulta, vaikka hän olisi silloin kokonaan työtön. Hän saa sekä palkan että sovitellun päivärahan heinäkuulta.

 

Voit laskea sovitellun päivärahasi määrän laskurilla Päivärahalaskuri.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa täydestä ansiopäivärahasta vähennetään 50 % siitä sovittelujakson aikana ansaitusta työtulosta, joka ylittää suojaosan. Sovittelujakso on kuukauden tai neljän viikon mittainen. Se, kumpaa jaksoa käytetään, määräytyy palkanmaksukauden ja hakujakson mukaan.

Jos sovittelujakso on kuukauden mittainen, suojaosan suuruus on 300 euroa. Kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 maksupäivää. Jos sovittelujakso on neljän viikon mittainen, suojaosan suuruus on 279 euroa.

Kuukauden sovittelujakso: Täysi päiväraha – (0,5 x [palkka-300] / 21,5) = 1 päivän päiväraha.

Neljän viikon sovittelujakso: Täysi päiväraha – (0,5 x [palkka-279] / 20) = 1 päivän päiväraha.

Esimerkki työtulon vaikutuksesta kuukauden sovittelujaksolla:

Hakijan täysi ansiopäiväraha on 70 euroa/päivä. Hän tekee viikon työtä ja saa hakujaksolla palkkaa 730 euroa. Palkasta vähennetään suojaosa 300 euroa. Jäljelle jäävästä palkanosasta (430 euroa) puolet (215 euroa) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahan määrään. 215 euroa jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5 päivää kuukaudessa). Tämä summa (10 euroa) vähennetään hakijan täysimääräisestä ansiopäivärahasta. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 60 euroa/päivä sovittelujakson jokaiselta päivältä, niin työssäolo- kuin työttömiltäkin päiviltä.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä (5 pv/kalenteriviikko), ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Päivärahan ja työtulon yhteissumma kuukaudessa voi olla enintään yhtä paljon kuin mitä on päivärahan perusteena oleva palkkatulo. Työtuloa ei kuitenkaan huomioida päivärahan ja palkkatulon yhteenlasketussa enimmäismäärässä, jos bruttopalkka jää alle soviteltavan palkan suojaosan, 300 euroa kuukaudessa.

Ansiopäiväraha maksetaan aina vähintään sen suuruisena kuin hakijalla olisi oikeus saada (soviteltuna) peruspäivärahana lapsikorotuksineen.

 

Enimmäisaika ja uuden työssäoloehdon kertyminen

Soviteltuina maksetut ansiopäivärahapäivät kuluttavat ansiopäivärahan enimmäisaikaa täysimääräisesti maksettua työttömyyspäivärahaa hitaammin. Päiviä kertyy enimmäisaikalaskuriin jokaisesta soviteltuna maksetusta päivärahapäivästä siinä suhteessa, paljonko soviteltu päiväraha on verrattuna täyteen päivärahaan.

Esimerkki enimmäisajan kulumisesta sovitellun päivärahan maksamisen aikana:

Jos kokonaan työttömän henkilön ansiopäiväraha on 50 euroa päivässä ja hänelle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa 25 euroa päivässä neljän viikon sovittelujaksolta eli 20 päivältä, kuluu 400 päivän enimmäisajasta 10 päivää (25 euroa : 50 euroa x 20 päivää).

Soviteltuna maksetun päivärahan mahdollinen korotettu ansio-osa kuluttaa korotetun ansio-osan enimmäisaikalaskuria (eli 200 päivän laskuria) jokaiselta maksetulta päivältä riippumatta maksetun etuuden suuruudesta.

Työssäoloehto kertyy myös siltä ajalta, jolta maksetaan soviteltua päivärahaa, jos palkkatyötä on tehty yhteensä vähintään 18 tuntia kalenteriviikon aikana.  Työssäoloehdon kertymistä tarkastellaan aina työn tekohetken mukaisesti.

 

Päivärahan maksaminen lyhennettyä työviikkoa tekeville

Lyhennetty työviikko tarkoittaa, että viikossa on yksi tai useampi kokonainen lomautuspäivä. Täysiltä lomautuspäiviltä maksetaan tällöin täysi ansiopäiväraha. Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että työtä tehdään kalenteriviikon aikana enintään 80 % alan enimmäistyöajasta.

 

Sovittelussa huomioitava tulo

Sovittelussa huomioon otettavaa palkkatyön perusteella saatua ansiotuloa sekä yritystoiminnasta saatua tuloa ovat:

 • työstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset
 • lomaraha ja lomakorvaus
 • osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka
 • irtisanomisajan palkka siltä osin, kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantieemi
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen
 • työaikapankkiin säästetty ja sieltä nostettu rahallinen korvaus
 • työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verollisilta osin
 • immateriaalioikeuksiin perustuva korvaus, kuten rojalti, käyttökorvaus, tekijänoikeuskorvaus ja korvaus työsuhdekeksinnöstä
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastossa ja laitoksessa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella
 • maksettu palkkio
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin, kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa
 • palveluraha
 • yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettuna metsätalouden puhdasta tuloa
 • osinkotulojen ansiotulo-osa
 • peitellyn osingon ansiotulo-osa
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo.

Sovittelussa huomioon otettavaa tuloa eivät ole:

 • sellainen työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan (esim. kultainen kädenpuristus ja vastaavat)
 • lomakorvaus yli 2 viikkoa kestävästä työstä
 • kokoaikaiseen työhön perustuva vuosiloma-ajan palkka
 • tavanomainen veroton luontois- ja henkilökuntaetu
 • yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin
 • odotusajan palkka
 • vahingonkorvaus
 • rahalahja
 • stipendit ja apurahat verottomalta osin
 • työsuhdelainan korkoetu
 • työpaikan sairauskassan lisäetuudet
 • henkilöstörahastosta saatu tulo
 • voitonjakoerä
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin, kun se ei työnantajan maksamana olisi soviteltavaa tuloa
 • työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • osakeoptio
 • osinkotulot pääomatulon osalta
 • peitelty osinko pääomatulon osalta
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio
 • pakkasesta johtuva sääestepäivä rakennus- ja metsäalalla – kyseisiltä päiviltä maksetaan kokonaan työttömän päivärahaa
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.

Liitä palkkatiedot hakemukseen

Lähetä kassalle hakemuksen liitteenä palkkatiedot hakemaasi jaksoa vastaavalta ajalta. Tulot huomioidaan osa-aikatöissä sekä enintään kaksi viikkoa kestävissä kokoaikatöissä palkan maksupäivän mukaisessa jaksossa, muuten ansaintajakson mukaan. Huomio! Palkan maksupäivä on ilmoitettava kassalle, jotta hakemus voidaan käsitellä. Liitä ensimmäiseen hakemukseen mukaan kopio työsopimuksesta tai jos et ole tehnyt kirjallista työsopimusta (mitä kassa aina suosittelee), todistus työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Työnhaun TE-toimistossa pitää olla voimassa, jotta kassa voi maksaa ansiopäivärahaa.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.