Soviteltu ansiopäiväraha

Mitä tarkoittaa päivärahan sovittelu

Tilanteissa, joissa kassan jäsen on osittain työssä ja osittain työtön, päiväraha maksetaan useimmiten ns. soviteltuna. Päivärahan sovittelu tarkoittaa palkkatulojen huomioimista päivärahan maksussa. Osa palkasta vähentää päivärahan määrää. Pääsäännön mukaan täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siitä työtulosta, joka ylittää kuukaudessa 300 euron suojaosan. Neljän viikon sovittelujaksolla palkkatulon suojaosa on 279 euroa. Päiväraha ja palkka voivat yhdessä kuitenkin olla enintään päivärahan perusteena olevan palkkatulon verran kuukaudessa.

Väliaikainen lakimuutos 1.6.-31.10.2020 alkavilla päivärahan hakujaksoilla: palkan suojaosa kuukaudessa on 500 euroa ja nejän viikon jaksolla 465 euroa.

Soviteltu päiväraha maksetaan saman suuruisena niin työssäolopäiviltä, työttömiltä päiviltä kuin palkanmaksupäiviltäkin.

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos saat tuloa osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikaisessa työstä, teet lomautuksen vuoksi lyhennettyä työpäivää tai saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta (myös ns. kevytyrittäjät) tai omasta työstä, joka ei perustu työsopimuslain mukaiseen työsuhteeseen.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta et ole oikeutettu ansiopäivärahaan eikä tällaisesta työsuhteesta ansaittuja palkkatuloja sovitella palkanmaksujaksollakaan.

Työaikatarkastelu

Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, ettei sovittelussa huomioitava työaika ylitä tarkastelujakson aikana 80 % alan enimmäistyöajasta.

Jos teet osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, työaikaa tarkastellaan neljän kalenteriviikon tai kuukauden tarkastelujaksolla sen perusteella, kuinka monelta tunnilta olet saanut palkkaa. Jos päivärahan maksujakso on kuukautta lyhempi, tarkastellaan työaikaa sillä jaksolla, jolta soviteltua päivärahaa maksetaan.

Jos sinut on lomautettu ja työskentelet lomauttaneelle työnantajallesi, työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Sovittelussa huomioitavan työajan ylittäessä 32 tuntia viikossa ei päivärahaa voida enää lomautuksen perusteella maksaa.

Yritystulon sovittelu

Sovitellun päivärahan maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää, että yritystoiminta on todettu TE-toimistossa sivutoimiseksi tai yritystoiminta kestää enintään kaksi viikkoa. Jos aloitat työttömänä yritystoiminnan, voit toimia yrittäjänä neljä kuukautta ilman että TE-toimisto tutkii, työllistääkö yritystoiminta sinut pää- vai sivutoimisesti. Tältä ajalta voit olla oikeutettu soviteltuun päivärahaan. Ilmoita kassalle yritystoiminnan tulot ja menot kuukausittain.

Lyhennetty työviikko – ei sovittelua yleensä

Jos lomautus on toteutettu lyhennettynä työviikkona eli vähentämällä työviikon täysien työpäivien lukumäärää, maksetaan päiväraha täytenä kokonaisilta lomautuspäiviltä eikä sitä sovitella. Voit siis tehdä lomauttaneelle työnantajallesi viikon aikana esimerkiksi kolme päivää työtä ja olla kaksi päivää lomautettuna, niin saat kahdelta päivältä täyden työttömyyspäivärahan. Työaika kalenteriviikossa ei kuitenkaan saa ylittää 80 % täydestä työajasta, joka rakennusalalla on 32 tuntia.

Jos teet lisäksi jotain muuta työtä tai saat soviteltavaa tuloa, maksetaan päiväraha soviteltuna. Palkkatuloina sovittelussa huomioidaan myös lomauttaneen työnantajan maksama palkka. Päivärahan maksuedellytyksenä on, että palkallinen työaika viikossa on enintään 80 % täydestä työajasta (eli 32 tuntia, kun alan täysi työaika on 40 tuntia viikossa).

 

Päivärahan sovittelun ajankohta

Päivärahan sovittelu palkan maksuhetkellä

1.4.2019 alkaen voimaan tuli sovitellun päivärahan maksamista koskeva lakimuutos. Soviteltua päivärahaa maksetaan 1.4.2019 alkaen osa-aikatyötä tekeville ja lyhytaikaisia keikkatöitä tekeville soviteltuna sillä jaksolla, jolloin palkkatulo maksetaan. Joissain tapauksissa soviteltua päivärahaa maksetaan siis vasta työn tekoa seuraavalla jaksolla, ja työn tekohetken mukaisella hakujaksolla maksetaan täyttä päivärahaa.

Maksuperusteista sovittelua sovelletaan tilanteissa, joissa päivärahan saaja työllistyy ja saa tuloa

 • osa-aikatyöstä
 • enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä sekä
 • lomautuksen takia lyhennetyn työpäivän tilanteissa.

Myös kevytyrittäjien ja muulla tavalla itsensä työllistävien, jotka eivät ole työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa, palkkiot sovitellaan palkkion maksuajankohdan mukaan.

Esimerkki 1, osa-aikatyön palkan sovittelu

Tommi aloittaa 15.4.2019 osa-aikatyön, joka kestää 30.6.2019 saakka. Palkka työstä maksetaan kuukausittain seuraavan kuun 15. päivänä.

Kun hakemus huhtikuulta tulee kassalle käsittelyyn, voidaan se maksaa ilman, että tarvitsee odottaa palkkalaskelmaa toukokuussa maksuun tulevasta huhtikuun palkasta, kun palkan maksupäivä on kassalla tiedossa.

Touko- ja kesäkuussa Tommille maksetaan soviteltua päivärahaa samassa kuussa maksettujen palkkojen kanssa yhteen sovitettuna.

Kun Tommin osa-aikatyö päättyy kesäkuussa ja kesäkuun palkat ja lomakorvaukset maksetaan heinäkuussa, maksetaan hänelle edelleen soviteltua päivärahaa heinäkuulta, vaikka hän on silloin kokonaan työtön. Hän saa sekä palkan että sovitellun päivärahan heinäkuulta.

Esimerkki 2, satunnainen keikkatyö päättynyt, palkkatulo sovitellaan , vaikka työ on päättynyt jo aiemmin

Rauno on tehnyt satunnaisia keikkatöitä useammalle työnantajalle eripituisissa työsuhteissa ajalla 10.6.-4.8.2019 eikä ole hakenut tältä ajalta työttömyyspäivärahaa. Hän laittaa työnhakunsa TE-toimistossa voimaan 5.8.2019 alkaen ja hakee kassalta päivärahaa 4 viikon ajalta 5.8.-1.9.2019. (Raunon aiemmin otettu omavastuuaika on edelleen voimassa eikä uusi 26 viikon työssäoloehto täyty 4.8.2019 mennessä.)

Raunon viimeisin työsuhde on ollut enintään kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö ajalla 22.7.-4.8.2019. Palkka työstä maksetaan 9.8.2019.

Koska palkka perustuu enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön ja palkanmaksupäivä 9.8.2019 osuu päivärahan maksujaksolle, huomioidaan palkkatulot soviteltavana tulona, kun päivärahaa maksetaan ajalta 5.8.-1.9.2019

Sillä ei ole tulon sovittelun kannalta merkitystä, että Rauno ei ole hakenut päivärahaa työsuhteen ajalta, vain palkan maksupäivä ratkaisee.

Esimerkki 3, päivärahaa maksetaan työn ajalta, mutta palkkatuloa ei sovitella

Hanna aloittaa A Oy:ssä satunnaisen enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, joka kestää 2.9.-8.9.2019. Palkanmaksupäivä tästä työstä on 18.9.2019.

Hanna saa B Ky:ssä toisen kokoaikatyön, joka alkaa 16.9.2019. Tämä työsuhde kestää yli kaksi viikkoa ja jatkuu 31.12.2019 saakka.

Hanna pitää työnhakunsa voimassa TE-toimistossa 15.9.2019 saakka ja lähettää kassalle päivärahahakemuksen 4 viikon ajalta 19.8.-15.9.2019.

Hannalle maksetaan täyttä päivärahaa ajalta 19.8.-15.9.2019, vaikka hän on työskennellytkin kokoaikaisesti ajalla 2.9.-8.9.2019. Päiväraha maksetaan täysimääräisenä, koska palkanmaksupäivä enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä sovitellaan palkan maksupäivän mukaisesti. Tässä tapauksessa palkanmaksupäivä 18.9.2019 ei osu päivärahan maksujaksolle.

Koska Hanna aloittaa yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön 16.9.2019 alkaen, hän siirtyy pois työttömyysturvan piiristä. Näin ollen palkkatulo työstä, joka on tehty ajalla 2.9.-8.9.2019, jää sovittelun ulkopuolelle.

 

Päivärahan sovittelu työn tekohetkellä

Päiväraha lyhennettyä työviikkoa tekeville maksetaan täytenä lomautuspäiviltä tai soviteltuna työn tekohetkellä

Lyhennetty työviikko tarkoittaa, että kalenteriviikon aikana tehdään lomauttaneelle työnantajalle  täysiä työpäiviä ja saman viikon aikana on kokonaisia lomautuspäiviä. Täysiltä lomautuspäiviltä maksetaan tällöin täysi ansiopäiväraha.  Näissä tilanteissa päivärahaa ei sovitella, jos syytä sovitellun päivärahan maksamiselle ei ole.

Jos hakija tekee lisäksi muuta työtä, maksetaan päiväraha soviteltuna sillä viikolla, jolloin työ on tehty (ns. ansaintaperusteinen sovittelu). Soviteltavina tuloina huomioidaan myös lomauttaneelle työnantajalle tehdyistä täysistä työpäivistä saatu palkkatulo. Palkanmaksupäivällä ei tässä tapauksessa ole merkitystä.

Väliaikainen lakimuutos 1.6.-31.10.2020 alkavilla päivärahan hakujaksoilla: Päiväraha maksetaan soviteltuna koko neljän viikon sovittelujakson aikana niillä viikoilla, joilla olet tehnyt työtä enintään 80 % alan täydestä työajasta, jos olet lyhennetylle työviikolle lomautettuna ollessasi työskennellyt myös toiselle työnantajalle sovittelujakson aikana.  Myös yleisten päivärahan saamisen ehtojen tulee tietysti myös täyttyä.

Lyhennetylle työviikolle lomautetulle, joka saa tuloa yritystoiminnasta (esim. sivutoiminen maatalous, sivutoiminen yritystoiminta) tai omasta työstä (esim. laskutuspalvelun kautta tehty työ), päiväraha sovitellaan koko neljän viikon tai kuukauden sovittelujaksolla. Myös lomauttaneelta työnantajalta ansaittu palkkatulo otetaan sovittelussa huomioon.

Ansiopäivärahan maksaminen lomautuspäiviltä edellyttää, että palkallinen työaika kalenteriviikon aikana on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta.

 

Päivärahalaskuri

 Voit laskea sovitellun päivärahasi määrän laskurilla Päivärahalaskuri.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa täydestä ansiopäivärahasta vähennetään 50 % siitä sovittelujakson aikana ansaitusta työtulosta, joka ylittää suojaosan. Sovittelujakso on kuukauden tai neljän viikon mittainen. Se, kumpaa jaksoa käytetään, määräytyy palkanmaksukauden ja hakujakson mukaan.

Jos sovittelujakso on kuukauden mittainen, suojaosan suuruus on 300 euroa. Kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 maksupäivää. Jos sovittelujakso on neljän viikon mittainen, suojaosan suuruus on 279 euroa.

Kuukauden sovittelujakso: Täysi päiväraha – (0,5 x [palkka-300] / 21,5) = 1 päivän päiväraha.

Neljän viikon sovittelujakso: Täysi päiväraha – (0,5 x [palkka-279] / 20) = 1 päivän päiväraha.

Esimerkki työtulon vaikutuksesta kuukauden sovittelujaksolla:

Hakijan täysi ansiopäiväraha on 70 euroa/päivä. Hän tekee viikon työtä ja saa hakujaksolla palkkaa 730 euroa. Palkasta vähennetään suojaosa 300 euroa. Jäljelle jäävästä palkanosasta (430 euroa) puolet (215 euroa) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahan määrään. 215 euroa jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5 päivää kuukaudessa). Tämä summa (10 euroa) vähennetään hakijan täysimääräisestä ansiopäivärahasta. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 60 euroa/päivä sovittelujakson jokaiselta päivältä, niin työssäolo- kuin työttömiltäkin päiviltä.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä (5 pv/kalenteriviikko), ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Päivärahan ja työtulon yhteissumma kuukaudessa voi olla enintään yhtä paljon kuin mitä on päivärahan perusteena oleva palkkatulo. Työtuloa ei kuitenkaan huomioida päivärahan ja palkkatulon yhteenlasketussa enimmäismäärässä, jos bruttopalkka jää alle soviteltavan palkan suojaosan, 300 euroa kuukaudessa.

Ansiopäiväraha maksetaan aina vähintään sen suuruisena kuin hakijalla olisi oikeus saada (soviteltuna) peruspäivärahana lapsikorotuksineen.

 

Enimmäisaika ja uuden työssäoloehdon kertyminen

Soviteltuina maksetut ansiopäivärahapäivät kuluttavat ansiopäivärahan enimmäisaikaa täysimääräisesti maksettua työttömyyspäivärahaa hitaammin. Päiviä kertyy enimmäisaikalaskuriin jokaisesta soviteltuna maksetusta päivärahapäivästä siinä suhteessa, paljonko soviteltu päiväraha on verrattuna täyteen päivärahaan.

Esimerkki enimmäisajan kulumisesta sovitellun päivärahan maksamisen aikana:

Jos kokonaan työttömän henkilön ansiopäiväraha on 50 euroa päivässä ja hänelle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa 25 euroa päivässä neljän viikon sovittelujaksolta eli 20 päivältä, kuluu 400 päivän enimmäisajasta 10 päivää (25 euroa : 50 euroa x 20 päivää).

Soviteltuna maksetun päivärahan mahdollinen korotettu ansio-osa kuluttaa korotetun ansio-osan enimmäisaikalaskuria (eli 200 päivän laskuria) jokaiselta maksetulta päivältä riippumatta maksetun etuuden suuruudesta.

Työssäoloehto kertyy myös siltä ajalta, jolta maksetaan soviteltua päivärahaa, jos palkkatyötä on tehty yhteensä vähintään 18 tuntia kalenteriviikon aikana.  Työssäoloehdon kertymistä tarkastellaan aina työn tekohetken mukaisesti.

 

Sovittelussa huomioitava tulo

Sovittelussa huomioon otettavaa palkkatyön perusteella saatua ansiotuloa sekä yritystoiminnasta saatua tuloa ovat:

 • työstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset
 • lomaraha ja lomakorvaus
 • osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka
 • irtisanomisajan palkka siltä osin, kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantieemi
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen
 • työaikapankkiin säästetty ja sieltä nostettu rahallinen korvaus
 • työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verollisilta osin
 • immateriaalioikeuksiin perustuva korvaus, kuten rojalti, käyttökorvaus, tekijänoikeuskorvaus ja korvaus työsuhdekeksinnöstä
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastossa ja laitoksessa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella
 • maksettu palkkio
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin, kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa
 • palveluraha
 • yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettuna metsätalouden puhdasta tuloa
 • osinkotulojen ansiotulo-osa
 • peitellyn osingon ansiotulo-osa
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo.

Sovittelussa huomioon otettavaa tuloa eivät ole:

 • sellainen työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan (esim. kultainen kädenpuristus ja vastaavat)
 • lomakorvaus yli 2 viikkoa kestävästä työstä
 • kokoaikaiseen työhön perustuva vuosiloma-ajan palkka
 • tavanomainen veroton luontois- ja henkilökuntaetu
 • yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin
 • odotusajan palkka
 • vahingonkorvaus
 • rahalahja
 • stipendit ja apurahat verottomalta osin
 • työsuhdelainan korkoetu
 • työpaikan sairauskassan lisäetuudet
 • henkilöstörahastosta saatu tulo
 • voitonjakoerä
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin, kun se ei työnantajan maksamana olisi soviteltavaa tuloa
 • työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • osakeoptio
 • osinkotulot pääomatulon osalta
 • peitelty osinko pääomatulon osalta
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio
 • pakkasesta johtuva sääestepäivä rakennus- ja metsäalalla – kyseisiltä päiviltä maksetaan kokonaan työttömän päivärahaa
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.

Liitä palkkatiedot hakemukseen

Lähetä kassalle hakemuksen liitteenä palkkatiedot hakemaasi jaksoa vastaavalta ajalta. Tulot huomioidaan osa-aikatöissä sekä enintään kaksi viikkoa kestävissä kokoaikatöissä palkan maksupäivän mukaisessa jaksossa, muuten ansaintajakson mukaan. Huomio! Palkan maksupäivä on ilmoitettava kassalle, jotta hakemus voidaan käsitellä. Liitä ensimmäiseen hakemukseen mukaan kopio työsopimuksesta tai jos et ole tehnyt kirjallista työsopimusta (mitä kassa aina suosittelee), todistus työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Työnhaun TE-toimistossa pitää olla voimassa, jotta kassa voi maksaa ansiopäivärahaa.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.