Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Jos saat työttömänä ollessasi muita sosiaalietuuksia, etuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin.

Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha taikka kuntoutusraha.

Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat muun muassa osatyökyvyttömyyseläke tai valtion eläkelain mukaiset eläkkeet, joita maksetaan normaalia alemman eläkeiän perusteella.

Lasten kotihoidontuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta.

Ansiopäivärahaa vähentävät seuraavat etuudet:

  • Työeläkelakien mukainen osatyökyvyttömyyseläke
  • Osa-aikaeläke osa-aikatyön päättymisen ja osa-aikaeläkkeen lakkaamisen välisenä aikana
  • Alle 65-vuotiaalle myönnetty vanhuuseläke, joka ei perustu täysiin työvuosiin. (Koskee ennen vuotta 2005 myönnettyjä eläkkeitä. Vuoden 2005 alun eläkemuutosten jälkeen myönnetään vain vanhuuseläkettä, jonka saaminen on automaattisesti este työttömyysetuuden saamiselle, vaikka vanhuuseläkkeen saaminen perustuisi vajaisiin työvuosiin.)
  • Valtion eläkelain 8 § 1 momentin mukaan myönnetyt eläkkeet, joita maksetaan tehtävistä, joissa on yleistä eläkeikää alempi pakollinen eroamisikä
  • Työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke
  • Kotihoidontuki (hoitoraha/hoitolisä). Kotihoidontuki on perhekohtainen etuus: Jos työssä käyvä puoliso saa kotihoidontukea, tuki vähennetään työttömän puolison työttömyysetuudesta. Mikäli molemmat puolisot ovat työttömiä, tuki vähennetään siltä puolisolta, jolle kotihoidontuki maksetaan. Puolison saamaa kotihoidontukea ei vähennetä työttömän henkilön työttömyysetuudesta, jos työttömän henkilön puoliso itse hoitaa lasta ja on sen vuoksi poissa työmarkkinoilta. Kuntakohtaisia lisiä ei vähennetä.
  • Luopumiseläke
  • Liikennevakuutuslain mukaiset edut, paitsi erityisten kustannusten korvaukset ja perhe-eläkkeet
  • Sotilasvammalain mukainen päiväraha
  • Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke
  • Toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus
  • Rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
  • Potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke).

LISÄTIETOJA

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.