Sääestepäivät = pakkaspäivät

Sääesteellä tarkoitetaan vain rakennus- ja metsäalalla TES:n alaisuudessa tapahtuvaa työnteon estymistä, joka johtuu yksinomaan ja välittömästi pakkasesta ja jonka ajalta työnantajalla ei ole työsopimuslain mukaista palkanmaksuvelvollisuutta. Sääesteenä ei lain mukaan pidetä muualla kuin rakennus- ja metsäalalla tapahtuvaa työnteon estymistä, vaikka se johtuisikin pakkasesta.

Sääestepäiviltä maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa, mikäli päivärahan saamisen edellytykset muutoin täyttyvät esimerkiksi omavastuuajan osalta. Jos työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus sääesteen ajalta osalta työpäivän tunneista (esimerkiksi odotusajan tunnit), ei ko. päivältä voida työttömyysetuutta maksaa ollenkaan.

Rajoitukset

Jos työn suorittaminen rakennusalalla estyy esimerkiksi sateen tai myrskyn vuoksi, kyseessä ole työttömyysturvalain mukainen sääestepäivä, vaan lomautukseen rinnastettava syy. Tällöin työstä estyminen rinnastetaan lomautuksen vuoksi lyhennetyn työajan tekemiseen ja päivärahat maksetaan kuten lomautetulle henkilölle samanlaisessa lomautustapauksessa maksettaisiin. Päivärahaoikeuden edellytyksenä on muun muassa, että työaika kyseisellä viikolla on alentunut vähintään 20 prosentilla.

TE-toimistoon ilmoittautuminen

TE-toimistoon on ilmoittauduttava työnhakijaksi ensimmäisenä pakkaspäivänä TE-toimiston ohjeiden mukaisesti. Seuraavien pakkaspäivien osalta toimitaan TE-toimiston määräämällä tavalla.

Päivärahan hakeminen

  • Pakkaspäivien ajalta päivärahahakemus täytetään aina koko kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin. Työssäolopäivien kohdalle merkitään ne työtunnit, joilta työnantaja on maksanut palkkaa. Lisäksi on toimitettava palkkalaskelma hakujakson ajalta olevilta työpäiviltä sekä työnantajan todistus sääestepäivistä.
  • Hakeminen tapahtuu päivärahahakemuksella eAsionnissa tai Ansioturvan päivärahahakemuslomakkeella, ja hakemus täytetään normaalisti kaikilta osin.
  • Hakemus pitää täyttää muiltakin osin kuin pelkästään pakkaspäiviltä (katso hakemuksen kääntöpuolella oleva malli), myös viikonlopun ajalta. Työttömyysturvalain 3 luku määrää, että työ-, omavastuu- ja korvattavien työttömyysetupäivien lukumäärä kalenteriviikossa voi olla yhteensä enintään viisi. Viikonloppuna tehdyt työt vähentävät samalla viikolla maksettavien työttömyyspäivien lukumäärää silloin, kun korvataan täysiä päiviä.
  • Palkkatodistus on toimitettava aina pakkaspäiviä edeltävältä ajalta, työssäoloehdon (26 vkoa/28 kalenterikuukauden aikana) seurannan vuoksi.

Omavastuuaika

Mikäli työssäoloehto on täyttynyt ennen pakkaspäiviä, määritellään päivärahan perusteena oleva palkkatulo, aiemmat korvauspäivät nollataan ja otetaan 5 päivän omavastuuaika. Omavastuuaika voidaan ottaa kuitenkin enintään kerran vuodessa.  Koko omavastuuajan (viisi päivää) on kerryttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Päivärahahakemuksen toimittaminen työttömyyskassalle

Päivärahahakemukset lähetetään kassalle sähköisesti eAsioinnin kautta tai osoitteella

Rakennusalan työttömyyskassa PL 135, 70101 Kuopio

tai toimitetaan lähimpään aluetoimistoon.

Sääeste työttömyysturvalaissa:

1 luku 5 §:n 1 mom 12 kohta

12) sääesteellä tarkoitetaan työsuhteessa rakennus- ja metsäalalla tapahtuvan työn suorittamisen estymistä, joka johtuu yksinomaan ja välittömästi pakkasesta ja jonka johdosta työnantajalla ei ole työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaista palkanmaksuvelvollisuutta.

4 luku 1 a §

Lyhennetty työviikko ja sääeste

Jos kokoaikatyötä tehneen työnhakijan viikoittaista työaikaa on lyhennetty 1 §:n 2 kohdan mukaisesta syystä yhdellä tai useammalla päivällä viikossa tai jos viikoittaisen työajan lyhentyminen johtuu sääesteestä, hänelle maksetaan työttömyysetuus näiltä kokonaan työttömiltä päiviltä ottamatta huomioon työssäolopäiviltä saatua palkkaa. Jos työnhakija kuitenkin saa lyhennetyllä työviikolla tuloa 1 §:ssä tarkoitetusta työstä, hänelle maksetaan soviteltua työttömyysetuutta, jonka määrässä otetaan huomioon myös lyhennetyn työviikon täysiltä työpäiviltä saatu tulo.

Edellytyksenä työttömyysetuuden maksamiselle on, että työntekijän palkkaa on alennettu työajan lyhennystä vastaavasti.

Pakkasraja, jolloin sääeste on olemassa, määritetään rakennusalalla ennen työn aloittamista työmaakohtaisesti ja työmaan muut olosuhteet huomioon ottaen. Vastaavasti metsäalalla voidaan etukäteen tarvittaessa määrittää pakkasraja, jolloin ulkona työskentelyä ei voida kohtuudella vaatia.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.