Sääestepäivät

Sääesteellä tarkoitetaan rakennus- ja metsäalalla TES:n alaisuudessa tapahtuvaa työnteon estymistä, joka johtuu yksinomaan ja välittömästi pakkasesta ja jonka ajalta työnantajalla ei ole työsopimuslain mukaista palkanmaksuvelvollisuutta. Sääesteenä ei pidetä muualla kuin rakennus- ja metsäalalla tapahtuvaa työnteon estymistä, vaikka se johtuisikin pakkasesta.

Sääestepäiviltä maksetaan tällöin täyttä työttömyyspäivärahaa, mikäli päivärahan saamisen edellytykset muutoin täyttyvät esimerkiksi omavastuuajan osalta.

Rajoitukset

Jos työn suorittaminen rakennusalalla estyy esimerkiksi sateen tai myrskyn vuoksi, ei oikeutta täyden päivärahan saamiseen esteajalta synny. Tällöin työstä estyminen rinnastetaan lomautuksen vuoksi lyhennetyn työajan tekemiseen ja päivärahat maksetaan soviteltuina. Lisäksi edellytyksenä on muun muassa, että työaika kyseisellä viikolla on alentunut vähintään 20 prosentilla.

TE-toimistoon ilmoittautuminen

TE-toimistoon on ilmoittauduttava työnhakijaksi ensimmäisenä pakkaspäivänä TE-toimiston ohjeiden mukaisesti. Seuraavien pakkaspäivien osalta toimitaan TE-toimiston määrämällä tavalla.

Päivärahan hakeminen

  • Pakkaspäivähakemus tehdään samalle aikavälille kuin on sovittu niiden ilmoittaminen.
  • Hakeminen tapahtuu päivärahahakemuksella ja hakemus täytetään normaalisti kaikilta osin. Hakemus tulee täyttää myös muiltakin osin kuin pakkaspäiviltä (katso hakemuksen kääntöpuolella oleva malli) ja myös viikonlopun osalta. Jos viikonloppuna on töissä, TTL 3 luku määrää, että työ-, omavastuu- ja työttömyysetupäivien lukumäärä kalenteriviikossa ei saa mennä yli viiden.
  • Palkkatodistus on toimitettava aina pakkaspäiviä edeltävältä ajalta, työssäoloehdon (26 vkoa/28 kalenterikuukauden aikana) seurannan vuoksi. Lisäksi on toimitettava palkkalaskelma hakujakson ajalta olevilta työpäiviltä.

Omavastuuaika

Mikäli työssäoloehto on täyttynyt ennen pakkaspäiviä, tehdään palkanmääritys, aiemmat korvauspäivät nollataan ja otetaan 7 päivän omavastuuaika. Omavastuuaika voidaan ottaa kuitenkin enintään kerran vuodessa. Jos omavastuuaikaa kerätään pakkaspäivistä, viisi päivää on mahduttava kahdeksaan kalenteriviikkoon.

Päivärahahakemuksen toimittaminen

Päivärahahakemukset toimitetaan osoitteella

Rakennusalan työttömyyskassa PL 135, 70101 Kuopio

tai toimitetaan lähimpään aluetoimistoon.

Sääeste työttömyysturvalaissa:

1 luku 5 §:n 1 mom 12 kohta

12) sääesteellä tarkoitetaan työsuhteessa rakennus- ja metsäalalla tapahtuvan työn suorittamisen estymistä, joka johtuu yksinomaan ja välittömästi pakkasesta ja jonka johdosta työnantajalla ei ole työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaista palkanmaksuvelvollisuutta.

4 luku 1 a a §

Lyhennetty työviikko ja sääeste

Jos kokoaikatyötä tehneen työnhakijan viikoittaista työaikaa on lyhennetty 1 §:n 2 kohdan mukaisesta syystä yhdellä tai useammalla päivällä viikossa tai jos viikoittaisen työajan lyhentyminen johtuu sääesteestä, hänelle maksetaan työttömyysetuus näiltä kokonaan työttömiltä päiviltä ottamatta huomioon työssäolopäiviltä saatua palkkaa. Jos työnhakija kuitenkin saa lyhennetyllä työviikolla tuloa 1 §:ssä tarkoitetusta työstä, hänelle maksetaan soviteltua työttömyysetuutta, jonka määrässä otetaan huomioon myös lyhennetyn työviikon täysiltä työpäiviltä saatu tulo.

Edellytyksenä työttömyysetuuden maksamiselle on, että työntekijän palkkaa on alennettu työajan lyhennystä vastaavasti.

Pakkasraja, jolloin sääeste on olemassa, määritetään rakennusalalla ennen työn aloittamista työmaakohtaisesti ja työmaan muut olosuhteet huomioon ottaen. Vastaavasti metsäalalla voidaan etukäteen tarvittaessa määrittää pakkasraja, jolloin ulkona työskentelyä ei voida kohtuudella vaatia.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.