Päivärahan määrä ja kesto

Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän päivärahalaskurin avulla.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän palkan perusteella

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy.
Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,24 prosenttia vuonna 2019 täyttyvissä työssäoloehdoissa.

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista

  • Perusosa on vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen. Peruspäiväraha on 32,40 € vuonna 2019.
  • Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 078,00 € vuonna 2019), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %.
  • Lapsikorotusta voi saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2019 yhdestä lapsesta 5,23 €, kahdesta lapsesta 7,68 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 €.

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti:

AP kesto
Työhistoria Ikä Enimmäiskesto
Enintään kolme vuotta 300 päivää
Yli kolme vuotta 400 päivää
Vähintään viisi vuotta Vähintään 58 vuotta 500 päivää

Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin puolessatoista vuodessa (400 päivää / 5 = 80 viikkoa).

Ansiopäivärahan lisäpäiväoikeudesta lue sivulta Lisäpäivät.

 

Enimmäismaksuajan täyttyminen

Jos työttömyytesi jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lisätietoa työmarkkinatuesta löytyy Kelan verkkosivustolta: Työmarkkinatuki

Laskurin nollaus

Voit nollata ensimmäiskestolaskurin täyttämällä työssäoloehdon uudelleen. Aina kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy, enimmäisaika alkaa alusta.

Uusi päivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella olisi maksamattomia päiviä. Ansiopäivärahan laskemiseen huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy. Mikäli ansiopäivärahakautesi on alkanut alle vuosi sitten ja sinulle on asetettu omavastuuaika, sekä sinulle on ehditty maksaa ansiopäivärahaa, ei uutta omavastuuaikaa aseteta.

 

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun vaikutus laskurin nollaukseen

Ansiopäivärahan enimmäisaikalaskurin voi pääsääntöisesti nollata täyttämällä 26 viikon työssäoloehdon uudelleen. Jos työssäoloehto kuitenkin täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana, enimmäisaikalaskuri nollataan vasta koulutusjakson päätyttyä. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutusjakson jälkeen. Koulutuksen aikana voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan täyttymiseen saakka.

Kausiluonteinen työ ja työaikapankki

Kausiluonteista työtä tekevillä otetaan huomioon työttömyyttä edeltäneen 12 kuukauden tulot. Työaikapankista nostettu palkallinen vapaa-aika huomioidaan päivärahaa laskettaessa, sen sijaan työaikapankkiin siirrettävää rahaa tai sieltä nostettuja rahasuorituksia ei huomioida.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.