Jäsenyys- ja työssäoloehto

Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi siis normaalisti täyttyä noin kuudessa kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2020 oltava vähintään 1236 euroa (1211  euroa vuonna 2019) kuukaudessa.

Väliaikaisen työttömyysturvalain voimassaollessa 16.3.-6.7.2020 työssäoloehdon voi täyttää jo 13 viikon työskentelyllä. Edellytyksenä on, että normaali 26 viikon työssäoloehto kassan jäsenyysaikana ei täyty eikä päivärahan enimmäsimaksuaika ole vielä alkanut. Kelan peruspäiväraha ja kassan maksama ansiopäiväraha kuluttavat samaa päivärahan enimmäismaksuaikaa. Vähintään yhden työssäoloehtoon luettavan viikon on oltava ajalla 2.3.-5.7.2020 ja päivärahaoikeuden tulee alkaa ennen 6.7.2020. Jäsen ei voi itse valita, käytetäänkö 26 viikon vai 13 viikon työssäoloehtoa.

Työssäoloehtoon luettavan työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen ja se lasketaan työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien taaksepäin.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa tai väliaikaisen lain voimassaollessa 13 viikkoa.

Jos olet täyttänyt 60 vuotta ja kuulut työllistämisvelvoitteen piiriin, työssäoloehtoon voidaan lukea aikaa, jona olet ollut työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella. Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat omasta TE-toimistostasi.

Työssäoloehdon tarkastelujakson pidennys

28 kuukauden tarkastelujaksoa pidennetään, jos olet hyväksyttävästä syystä estynyt olemaan työmarkkinoiden käytettävissä. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat pääsääntöisesti:

 • osallistuminen TE-toimiston määräämään työllistymistä edistävään palveluun
 • sairaus
 • aika, jolta olet saanut osasairauspäivärahaa
 • laitoshoito
 • kuntoutus
 • asevelvollisuus
 • siviilipalvelus
 • päätoiminen opiskelu
 • vuorotteluvapaa
 • lapsen syntymä
 • enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • omaishoito tai perhehoito, ellei hoitotyö ole ollut vähäistä
 • osatyökyvyttömyyseläke tai osa-aikaeläke, mikäli työtä alle 18 tuntia viikossa
 • vankeusrangaistus
 • palkkatukiaika, jota ei lueta työssäoloehtoon
 • yhdistelmätukiaika, jota ei lueta työssäoloehtoon
 • päätoiminen työskentely, jota ei huomioida työssäoloehtoon: työskentely YK:ssa tai sen erityisjärjestöissä tai muussa kansainvälisessä järjestössä, jonka toimintaan Suomi osallistuu
 • apurahakaudet – jos apurahapäätöksestä ei muutoin käy ilmi apurahakauden kestoa, lasketaan kesto jakamalla työskentelyyn myönnetty apuraha myöntövuoden verottoman apurahan kuukausimäärällä
 • muu näihin verrattava syy.

Palkkatukityö

Palkkatukityöstä vain 75 % luetaan työssäoloehtoon. Täyttääksesi 26 viikon mittaisen työssäoloehdon sinun on siis työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa.

Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella (määrätty laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta), työssäoloehto kertyy palkkatukityön ajalta täytenä.

Työssäoloehdon voimassaolo

Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, jos olet poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä tai toimit palkansaajakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta. Tällöin työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta, kun työssäoloehto on täyttynyt uudelleen.

Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläke

Jos jäät työttömäksi oltuasi osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja työssäolo- ja jäsenyysehto ovat täyttyneet ennen eläkkeen alkamista, päiväraha lasketaan eläkettä edeltävien ansioiden perusteella.

Osasairauspäiväraha ja alennettu sairausajan palkka

Työjaksoja, joiden ajalta on maksettu osasairauspäivärahaa tai työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella alennettua sairausajan palkkaa, ei lueta työssäoloehtoon. Työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidennetään tällaisilta ajoilta.

Työaikapankki

Työssäoloehtoon ei lueta työaikaa, joka siirretään säästöön työaikapankkiin. Sen sijaan työssäoloehtoon luetaan se aika, jolloin olet ollut vapaalla käyttäen työaikapankkiin kerättyä aikaa ja saanut sitä vastaavaa palkkaa.

Työvoimakoulutus ja omaehtoiset opinnot

Jos työssäoloehto täyttyy uudelleen työvoimakoulutuksen tai omaehtoisten opintojen aikana, ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta vasta koulutusjakson päätyttyä. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutusjakson jälkeen.

Työssäolon seuranta

Työssäoloehdon seurannan vuoksi työttömyyskassalle on selvitettävä myös ne jaksot, joilta et hae päivärahaa, esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävät työt, sairausajat jne. Kassa ei voi maksaa päivärahaa, jos välissä on selvittämättömiä jaksoja.

On tärkeää pyytää palkka- ja työtodistukset työnantajalta välittömästi työsuhteen päätyttyä. Työttömyyskassa voi tarvita niitä pitkältäkin ajalta työssäoloehdon seurantaa varten.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.