Edellytykset päivärahan saamiselle

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos:

  • olet kokonaan tai osittain työtön ilman, että työn työn osa-aikaisuus perustuu omaan tahtoosi (esim. osittainen hoitovapaa)
  • olet lomautettu kokoaikaisesti tai lyhennetylle työviikolle tai lyhennetylle työpäivälle
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • olet työttömyyskassan jäsen
  • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
  • olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias).

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun työttömyyskassan jäsen on ennen työttömyyden alkamista ollut työssä vähintään 26 sellaista kalenteriviikkoa, jolloin palkallinen työaika on ollut vähintään 18 tuntia/viikko. Työssäoloehdon pitää kertyä 28 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla. Tätä tarkastelujaksoa voidaan pidentää mm. sairauden, asevelvollisuuden, päätoimisten opintojen sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoitamisen takia, kuitenkin enintään 7 vuotta.

Ilmoittautuminen TE-toimistoon

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi ilmoittauduttava työhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Tällainen edellytys on esimerkiksi se, oletko työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain, jos TE-toimiston lausunnon mukaan päivärahan maksamiselle ei ole estettä. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai olet päätoiminen yrittäjä (ei alkava), oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Tarkempaa tietoa työvoimapoliittisista edellytyksistä ja työnhakijaksi ilmoittautumisesta saat TE-toimistosta.

Työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen on tärkeää noudattaa TE-toimiston antamia ohjeita ja päivämääriä sekä hakea sen tarjoamia työpaikkoja, työnhaun voimassa pitämiseksi.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.