Aktiivimalli 2018-2019

Aktiivimalli päättyy – päivärahoja 1.1.2020 alkaen ei enää leikata

Aktiivimalli poistuu työttömyysturvalaista 1.1.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 päivärahat maksetaan ilman mahdollista aktiivimallin leikkurin mukaista 4,65 % vähennystä. Päivärahat, jotka koskevat vuotta 2019, ovat aktiivisuustarkastelun piirissä niiden maksuajankohdasta riippumatta.

Kassa maksaa automaaattisesti päivärahat 1.1.2020 alkaen ilman vähennystä. Päivärahan saajan ei tarvitse itse tehdä asian suhteen toimenpiteitä.

* * * * * * * *

Aktiivisuusedellytys työttömyyspäivärahan saajille (päivitetty 14.3.2019, osa muutoksista tulee voimaan 1.4.2019 alkaen)

Työttömyyspäivärahan saajilta edellytetään tiettyä aktiivisuutta, jotta oikeus täysimääräiseen työttömyyspäivärahaan säilyy. TE-toimistossa työnhakijana oleminen ja omatoiminen työnhaku ei ole riittävää, laissa tarkoitettua aktiivisuutta. Myöskään työhaastatteluissa käyminen ja työhakemusten lähettäminen tai työkyvyn tutkimukset ja arvioinnit eivät ole laissa tarkoitettua aktiivisuusedellytyksen täyttävää toimintaa.

Aktiivisuutta seurataan 65 päivärahapäivän maksujaksoissa. Jos aktiivisuusedellytys ei täyty, täysimääräistä päivärahaa pienennetään 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Jos aktiivisuusedellytys ei täyty seuraavallakaan 65 päivän maksujaksolla, jatketaan alennetun päivärahan maksamista seuraavat 65 päivää. Jos aktiivisuusedellytys täyttyy, palautuu päivärahan suuruus normaaliksi.

Tietyt tilanteet saavat aikaan sen, että aktiivisuuden seurantajakso alkaa alusta eli ns. nollautuu riippumatta siitä, kuinka monelta päivätä päivärahaa on ehditty maksaa kuluvalla seurantajaksolla. Näistä tilanteista on kerrottu aktiivisuuden kerryttämisen jälkeen kohdassa tarkastelujakson nollausperusteet.

Joissakin tilanteissa aktiivisuutta ei edellytetä eikä päivärahan saaja ole aktiivisuuden tarkastelun piirissä. Nämä tilanteet on lueteltu sivun lopussa.

Huom! Myös työttömyyspäivärahan lisäpäivillä olevat sekä ne, jotka ovat siirtyneet työttömyyspäivärahan saajiksi saatuaan ensin  Kelan maksamaa sairauspäivärahaa enimmäisajan, ovat normaalin aktiivisuusedellytyksen piirissä, ellei heillä ole jokin laissa mainittu peruste siihen, ettei aktiivisuutta edellytetä.

Aktiivisuuden kerryttäminen

Aktiivisuutta voi osoittaa 65 maksetun päivärahapäivän seurantajaksolla seuraavilla tavoilla (eri tapoja ei voi yhdistää):

  1. työskentelemällä palkkatyössä vähintään 18 tuntia
  2. ansaitsemalla yritystoiminnasta tai ns. omasta työstä vähintään 245,64 euroa
  3. osallistumalla vähintään 5 päivää työllistymistä edistävään palveluun, joista TE-toimisto on antanut kassalle lausunnon. Näitä ovat työvoimakoulutus omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, uravalmennus, työkokeilu työpaikalla, koulutuskokeilu ja kuntouttava työtoiminta.
  4. osallistumalla vähintään 5 päivää työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan
  5. osallistumalla vähintään 5 päivää muuhun työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan (voimaan 1.4.2019)
   • rekrytointikokeilu
   • rekrytointikoulutus
   • kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai muun julkista rahoitusta saavan yhdistyksen  järjestämään työllistymistä tai rekrytointia tukevaan toimintaan
   • ammattiliiton tai ammattijärjestön järjestämään työllistymistä tai rekrytointia tukevaan toimintaan
  6. opiskelemalla sivutoimisesti vähintään 5 päivää (ei kuitenkaan harrastusopinnot eikä yleiset kansalaisvalmiudet)
  7. suorittamalla vähintään 5 päivää kestäviä lyhytkestoisia omaehtoisia opintoja, joista TE-toimisto on antanut kassalle lausunnon

Tarvitessasi osallistumistodistuksen työllistymistä tukevaan toimintaan pyydä toiminnan järjestäjää täyttämään oheinen lomake ja lähetä se työttömyyskassalle. Todistus löytyy myös Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivulta kohdasta lomakkeet.

Todistus osallistumisesta työllistymistä tukevaan toimintaan

Sivutoimiset opinnot (kohta 6)

Työttömyysturvalakiin tuli 31.12.2018 muutos, jonka perusteella tietyissä tapauksissa myös vähintään 5 päivää kestäneillä sivutoimisilla opinnoilla voidaan täyttää vaadittu aktiivisuusedellytys. Tällöin aktiivisuuden 65 maksupäivän tarkastelujakson pitää päättyä 31.12.2018 tai sen jälkeen. Sivutoimisiksi, aktiivisuutta kerryttäviksi opinnoiksi kelpaavat esim. kansanopistoissa sekä kansalaisopistoissa ja työväenopistoissa suoritetut muut kuin harrastusopinnot (liikunta, käsityö jne.) tai yleisiä kansalaisvalmiuksia antavat opinnot (autokoulu, ensiapukurssi jne.).

Aktiivisuutta kertyy samoista opinnoista enintään 6 kuukauden ajalta.

Omaehtoiset lyhytkestoiset opinnot (kohta 7)

1.1.2019 alkaen voi myös 25 vuotta täyttänyt päivärahan saaja opiskella omaehtoisesti työttömyyspäivärahan turvin, jos opintokokonaisuus kestää enintään 6 kuukautta. Opintojen pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida, mutta niiden pitää antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. TE-toimisto tutkii hakijan oikeuden opintoihin ja antaa kassalle päivärahaoikeudesta lausunnon.

Jos lyhytkestoinen, omaehtoinen opiskelu kestää vähintään 5 päivää, aktiivisuusedellytys täyttyy.

Tarkastelujakson nollausperusteet

On tilanteita, joissa aktiivisuuden 65 maksupäivän seurantajakso alkaa alusta eli ns. nollautuu riippumatta siitä, kuinka monelta päivätä päivärahaa on ehditty maksaa kuluvalla seurantajaksolla. Nollausperusteen aiheuttaa tilanne, jossa päivärahan saaja on

  • täyttänyt uudestaan työssäoloehdon
  • työllistynyt kokoaikaisesti yli kahden viikon ajan
  • työllistynyt päätoimisesti tai vastaavalla tavalla omassa työssään yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan ilman oikeutta päivärahaan yrittäjyyden perusteella
  • saanut kassalta hylkäävän päätöksen sillä perusteella, että soviteltua päivärahaa ei ole jäänyt maksettavaksi soviteltavien tulojen suuruuden vuoksi
  • saanut kassalta hylkäävän päätöksen sovitellusta päivärahasta sillä perusteella, että työaika on ylittänyt 80 % alan täydestä työajasta
  • palannut kassalle päivärahan saajaksi sen jälkeen, kun hänellä ei ole ollut oikeutta työttömyyspäivärahaan päätoimisen  opiskelun perusteella vähintään viiden päivän ajalta
  • palannut kassalle päivärahan saajaksi TE-toimiston määräämän korvauksettoman määräajan jälkeen (ns. rangaistuskarenssi) tai työssäolovelvoitteen jälkeen

Aktiivisuutta ei tarkastella eikä sitä edellytetä seuraavissa tilanteissa:

 1. Päivärahan saajalla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus
  • vireillä olo katsotaan vireilletulopäivästä eläkevakuutusyhtiön päätöksenantopäivän kuukauden viimeiseen päivään saakka, jonka jälkeen päivärahan saaja siirtyy normaaliin aktiivisuuden tarkastelun piiriin
 2. päivärahan saaja työskentelee omaishoitajana tai perhehoitajana toimeksiantosopimuksella
 3. päivärahan saaja saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
  • esim. työtapaturma, vammaistuki
  • pelkkä oikeus etuuteen ei oikeuta aktiivisuuden tarkastelun ulkopuolelle jäämiseen, etuutta pitää olla maksettu
 4. päivärahan saajan yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen perusteella kestää enintään 64 päivää
  • tämän jälkeen hän siirtyy normaaliin aktiivisuuden tarkastelun piiriin tai jo ennen lomautusta alkanutta seurantajaksoa jatketaan 64 yhdenjaksoisen lomautuspäivän jälkeen

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.