Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajansa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaasi ajalta voit hakea kassasta vuorottelukorvausta.

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että:

  • olet tehnyt kokoaikatyötä (yli 75 % alan enimmäistyöajasta)
  • olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle siirtymisestä
  • työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön
  • työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista ja
  • sinulle on ennen vuorotteluvapaan alkamista kertynyt vähintään 20 vuoden työhistoria.

13 kuukauden työssäoloedellytykseen voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivää palkatonta poissaoloa. Tämän työssäoloedellytyksen kohdalla työhön voidaan rinnastaa vain sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo.

Voit päästä vuorotteluvapaalle uudelleen, kun olet välillä ollut töissä vähintään viisi vuotta.

Jos olet epävarma työhistoriaedellytyksen täyttymisestä, ota yhteyttä työttömyyskassaan. Muiden vuorotteluvapaan edellytysten osalta sinua neuvoo TE-toimisto.

Vuorotteluvapaan kesto

Vuorotteluvapaa voi kestää 100–180 kalenteripäivää. Koko vuorotteluvapaa on pidettävä kerralla, sitä ei voi jaksottaa.

Vuorottelukorvauksen suuruus

Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömänä ollessasi. Vuorottelukorvaukseen ei sisälly eikä sen laskemisessa oteta huomioon lapsikorotusta tai ansiopäivärahaan liittyviä muita korotusosia. Vuorottelukorvauksen perusteena olevaa ansiopäivärahaa laskettaessa palkkatulot otetaan huomioon vuorotteluvapaata edeltäneen 52 viikon ajalta.

Vuorotteluvapaan aikana omalta työnantajalta saadut tulot estävät vuorottelukorvauksen maksamisen. Muut tulot vaikuttavat siten, että vuorottelukorvauksen määrä lasketaan sovitellusta ansiopäivärahasta. Vuorottelukorvauksessa ei kuitenkaan ole 300 euron suojaosaa työtuloille kuten ansiopäivärahassa.

Yli kahden viikon kokoaikatyön ajalta ei ole oikeutta vuorottelukorvaukseen.

Sosiaalietuudet vaikuttavat vuorottelukorvaukseen samalla tavalla kuin ansiopäivärahaan.

Vuorottelukorvauksen hakeminen

Vuorottelukorvausta haetaan Rakennusalan työttömyyskassasta vapaan alettua. Hakemuksen liitteeksi pitää lähettää ainakin vuorottelusopimuksen kopio sekä palkkatodistus. Voit tulostaa vuorottelukorvauksen hakemuslomakkeen tästä.

Työnantajan on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle työntekijän kanssa tehty vuorottelusopimus sekä luotettava selvitys (esim. työsopimus) työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi, ennen kuin vuorotteluvapaa alkaa.

Vapaalle jäävän työntekijän on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle työnantajan erillinen selvitys palkattomista poissaoloista välittömästi vapaata edeltävältä 13 kuukaudelta (esim. 13 kuukauden palkkatodistus tai muu vastaava työnantajan antama selvitys).

Vuorottelukorvaukseen ei liity omavastuuaikaa. Vuorottelukorvausta maksetaan yhden hakemuksen perusteella koko vapaan ajalta. Ilmoita vuorottelukorvauksen maksuun vaikuttavista muutoksista välittömästi (esimerkiksi mahdollisesta työllistymisestäsi kesken vapaan).

 

Lue lisää vuorottelukorvauksesta TYJ:n sivuilta vuorotteluvapaa.