Töötukassa ülesanne on maksta oma liikmetele töötuse ajal palgatulul põhinevat päevaraha. Päevaraha saamise õigus on määratletud töötuskindlustuskaitse seaduses.

Välismaalasetaustaga liikmete puhul kontrollitakse töötuks jäämise ja päevaraha taotlemise korral kuulumist sotsiaalkindlustuskaitse rakendusalasse ja õigust päevaraha saada. Teil võib olla õigus päevaraha saada juhul, kui teil on lisaks töösuhtele teisigi tõendeid, mis viitavad Soomes elamisele (korter, pere). Oma olukorra kohta selguse saamiseks võtke palun ühendust ametiühinguga.

Töötuskaitsest kokkuvõtlikult

Teil on õigus töötukassast palgapõhist päevaraha saada juhul, kui

 • olete täiesti või osaliselt töötu;
 • otsite täiskohaga tööd ja olete registreerunud töö- ja ettevõtlusbüroos (työ- ja elinkeinotoimisto, TE-toimisto) töötuks tööotsijaks;
 • olete töötukassa liige;
 • olete kassa liikmeks oleku ajal täitnud tööstaažitingimuse;
 • olete 17–64-aastane (sundpuhkusel olles 17-67-aastane).

Liikmeks oleku tingimused

Töötukassa liikmelisus algab liikmeks astumise taotluse saabumiskuupäevast. Liikmeks astuda saab ainult kehtiva töösuhte ajal. Töötukassa saab hüvitisi maksta ainult neile liikmetele, kes täidavad liikmeks oleku ja tööstaažitingimuse. Liikmemaksud peavad olema makstud enne töötuse algust.

Liikmelisus peab olema kestnud vähemalt 26 nädalat enne töötuse algust.

Varasem teise töötukassa liikmelisus loetakse liikmeks oleku aja hulka, kui töötukassa vahetus on toimunud kuu aja jooksul eelmise töötukassa liikmeks oleku lõppemisest.

Tööstaažitingimus

Päevaraha saamiseks peab olema täidetud tööstaažitingimus. See on täidetud, kui olete liikmeks oleku ajal teinud palgatööd vähemalt 26 kalendrinädalat ja tööaeg on igas kalendrinädalas olnud vähemalt 18 tundi. Töö ei pea olema pidev. Tingimuse täitmiseks vajalikku tööstaaži saab koguda 28 kuu jooksul enne töötuse algust. Palk peab vastama ka kollektiivlepingule. Kui valdkonnal ei ole kollektiivlepingut, peab 2017. aastal täiskohaga töö eest makstav palk olema vähemalt 1187 eurot kuus.

Töötamise jälgimine

Tööstaažitingimuse täitmise jälgimseks tuleb töötukassale teatada ka need perioodid, mille eest päevaraha ei taotleta (nt üle kahe nädala kestev töö, haigestumine). Kassa ei saa päevaraha maksta, kui leidub selgitamata perioode.

Oluline on küsida tööandjalt palga- ja töötõendid kohe töösuhte lõppemisel. Töötukassa võib neid tööstaažitingimuse täitmise jälgimiseks vajada ka pika aja pärast.

Päevaraha saamise kestus (300, 400 või 500 päeva) oleneb töökogemuse pikkusest ja taotleja vanusest. Päevaraha makstakse viis päeva nädalas. Kui päevaraha maksmise maksimumperiood lõpeb, saab pensioniametist (Kelast) taotleda tööturutoetust.

Juba makstud päevarahapäevad saab nullida, kui täidate tööstaažitingimuse uuesti. Iga kord, kui täitub 26 kalendrinädala pikkune tööstaažitingimus, algab maksimumperiood otsast peale.

Lisateavet töötuskindlustuskaitse kohta leiate inglise keeles veebilehelt http://www.tyj.fi/eng/home/.

Töötukassade hüvitiste teatmiku leiate veebilehelt http://www.tyj.fi/fin/lomakkeet_ja_opas/etuusopas/.

Kuidas taotleda päevaraha

 • Töötuks jäädes registreeruge kohe töö- ja ettevõtlusbüroos (http://www.te-palvelut.fi/te/fi/) tööotsijaks. Päevaraha saab maksta ainult selle aja eest, millal tööotsimine on kehtiv. Pidage meeles hoida tööotsimine kehtivana ning vastata töö- ja ettevõtlusbüroo tööpakkumistele.
 • Veenduge, et oleksite enne töötuks jäämist maksnud kõik liikmemaksud. Ainult liikmel on õigus saada päevaraha.
 • Päevaraha saab taotleda töötukassa veebilehel teenuse eAsiointi kaudu (https://rakennuskassa.fi/palvelut/easiointi/) või paberkandjal taotluseblanketiga. Vajalikud lisad saab saata ka teenuse eAsiointi kaudu.
 • Paberblankette saab ametiühingu piirkondlikest büroodest ja töötukassa veebilehelt jaotisest „Lomakkeet“ (Blanketid, https://rakennuskassa.fi/ansioturva-ja-lomakkeet-2/lomakkeet/). Makseteatisega koos saadetakse alati päevaraha edasise taotlemise blankett.
 • Päevaraha taotletakse tagantjärele nelja kalendrinädala (esmaspäev–pühapäev) või ühe kuu pikkuste perioodide kaupa. Esimene taotlus võib olla lühema, kahe nädala pikkuse perioodi eest.
 • Eelkõige sundpuhkuse puhul on kasulik tähele panna, et seitse omavastutuspäeva tuleb paigutada kaheksale järjestikusele kalendrinädalale.
 • Pange tähele, et päevaraha tuleb taotleda kolme (3) kuu jooksul alates kuupäevast, mida soovite väljamaksete alguskuupäevaks.

Taotlusele lisage järgmised dokumendid:

 • palgatõend tööandjalt vähemalt 26 nädala pikkuse palgalise töötamise kohta enne töötuse algust (eraldi välja toodud puhkuserahad ja -hüvitised ning muud eraldi hüvitised). Peale selle peavad palgatõendil olema kirjas palgata perioodid, kui neid on, ja nende põhjused;
 • vallandamisteate ja töötõendi koopia, kui olete täiesti töötu;
 • sundpuhkuseteate ja töölepingu koopia, kui teid on saadetud sundpuhkusele.

Vajaduse korral ka need dokumendid:

 • otsus, kui saate nt pensioni, haigus-, ema-, isa-, lapsevanema- või koduhoiutoetust (ka siis, kui seda makstakse teie abikaasale). Märkige ka välisriikidest saadavad toetused;
 • maksukaart, kui olete hüvitiste tõttu taotlenud korrigeeritud maksukaarti;
 • palgatõend, kui töötate osalise tööajaga või olete sundpuhkusel, või selgitus sissetulekute kohta, kui tegelete osalise koormusega ettevõtlusega;
 • tööleping, kui alustate osalise tööajaga tööd;
 • viimane maksuotsus, kui olete saanud tulu põllu- või metsamajandusest või osalise koormusega ettevõtlusest.

Kui töötate töötuse ajal

 • Kui töötate osalise tööajaga või teete juhutöid, lisage palgatõend ja tööleping.