Kun olet osittain työssä ja osittain työtön, päiväraha maksetaan useimmiten soviteltuna. Päivärahan sovittelu tarkoittaa, että palkkatulosi huomioidaan päivärahan määrässä. Osa palkasta vähentää päivärahan määrää. Päiväraha sovitellaan useimmiten sillä jaksolla, jolla palkkatulo maksetaan eikä työn tekohetkellä.

Jos osa-aikaisen työn tekeminen perustuu muuhun kuin työttömyyteen tai lomautukseen, ei soviteltua päivärahaa voida maksaa. Tällaisia tilanteita voivat olla osittainen hoitovapaa tai työkyvyttömyys.

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos

  • työllistyt ja saat tuloa osa-aikatyösuhteessa tai enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikaisessa työsuhteessa
  • teet lomautuksen vuoksi lyhennettyä työpäivää
  • saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta (myös ns. kevytyrittäjät) tai omasta työstä, joka ei perustu työsopimuslain mukaiseen työsuhteeseen.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta et ole oikeutettu ansiopäivärahaan eikä tällaisesta työsuhteesta ansaittuja palkkatuloja sovitella palkanmaksujaksollakaan.

Sovitellun päivärahan määrä ja palkkatulon suojaosa

Pääsäännön mukaan täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siitä työtulosta, joka ylittää kuukaudessa 300 euron suojaosan. Neljän viikon sovittelujaksolla palkkatulon suojaosa on 279 euroa. Päiväraha ja palkka voivat yhdessä kuitenkin olla enintään päivärahan perusteena olevan palkkatulon verran kuukaudessa. Ansiopäiväraha maksetaan aina vähintään sen suuruisena kuin sinulla olisi oikeus saada (soviteltuna) peruspäivärahana lapsikorotuksineen

Koronaepidemian vuoksi palkan suojaosaa on korotettu 500 euroon kuukaudessa ja 465 euroon neljän viikon jaksolla 30.11.2021 alkaviin hakujaksoihin saakka.

Soviteltu päiväraha maksetaan koko sovittelujaksolla saman suuruisena niin työssäolopäiviltä, työttömiltä päiviltä kuin palkanmaksupäiviltäkin, jos estettä maksamiselle ei ole.

Työaikatarkastelu

Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, ettei sovittelussa huomioitava työaika ylitä tarkastelujakson aikana 80 % alan enimmäistyöajasta.

Jos teet osa-aikatyötä tai työllistyt enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä, työaikaa tarkastellaan neljän kalenteriviikon tai kuukauden tarkastelujaksolla sen perusteella, kuinka monelta tunnilta olet saanut palkkaa. Myös työaika huomioidaan palkanmaksujaksolla, ei työn tekohetkellä. Jos päivärahan maksujakso on kuukautta lyhempi, tarkastellaan työaikaa sillä jaksolla, jolta soviteltua päivärahaa maksetaan.

Jos sinut on lomautettu ja työskentelet lomauttaneelle työnantajallesi, työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Sovittelussa huomioitavan työajan ylittäessä 32 tuntia viikossa ei päivärahaa voida enää maksaa. Jos olet lomautettu lyhennetylle työviikolle ja teet myös osa-aikatyötä tai satunnaista keikkatyötä, työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain työn tekohetkellä. Samoin palkkatulot huomioidaan työn tekohetken mukaisesti.

Yritystulon sovittelu

Sovitellun päivärahan maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää, että yritystoiminta on todettu TE-toimistossa sivutoimiseksi tai yritystoiminta kestää enintään kaksi viikkoa. Jos aloitat työttömänä yritystoiminnan, voit toimia yrittäjänä neljä kuukautta ilman että TE-toimisto tutkii, työllistääkö yritystoiminta sinut pää- vai sivutoimisesti. Tältä ajalta voit olla oikeutettu soviteltuun päivärahaan. Ilmoita kassalle yritystoiminnan tulot ja menot kuukausittain.

Lyhennetty työviikko – ei sovittelua

Jos lomautus on toteutettu lyhennettynä työviikkona eli vähentämällä työviikon täysien työpäivien lukumäärää, maksetaan päiväraha täytenä kokonaisilta lomautuspäiviltä eikä sitä sovitella. Voit siis viikon aikana tehdä lomauttaneelle työnantajallesi esimerkiksi kolme kokonaista työpäivää ja olla kaksi päivää lomautettuna, niin saat kahdelta päivältä täyden työttömyyspäivärahan.

Jos teet lisäksi jotain muuta työtä tai saat muuta soviteltavaa tuloa, myös lomauttaneen työnantajan maksamat palkkatulot sovitellaan yhdessä toisesta työstä ansaittujen tulojen kanssa. Työaika kalenteriviikon aikana voi olla enintään 80 % täydestä työajasta.

Päivärahan sovittelun ajankohta

Päivärahan sovittelu palkan maksuhetkellä

Soviteltua päivärahaa maksetaan osa-aikatyötä tekeville ja lyhytaikaisia keikkatöitä tekeville soviteltuna sillä jaksolla, jolloin palkkatulo maksetaan. Joissain tapauksissa soviteltua päivärahaa maksetaan siis vasta työn tekoa seuraavalla jaksolla, ja työn tekohetken mukaisella hakujaksolla maksetaan täyttä päivärahaa.

Maksuperusteista sovittelua sovelletaan tilanteissa, joissa päivärahan saaja työllistyy ja saa tuloa

  • osa-aikatyöstä
  • enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä
  • lomautuksen takia lyhennetyn työpäivän tilanteissa.

Myös kevytyrittäjien ja muulla tavalla itsensä työllistävien, jotka eivät ole työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa, palkkiot sovitellaan tulon maksuajankohdan mukaan.

Esimerkki 1: osa-aikatyön palkan sovittelu

Tommi aloittaa 15.4.2019 osa-aikatyön, joka kestää 30.6.2019 saakka. Palkka työstä maksetaan kuukausittain seuraavan kuun 15. päivänä. Tommin palkanmaksupäivät ovat 15.5., 15.6. ja 15.7.2019.

Kassa maksaa Tommille täyden päivärahan huhtikuulta, vaikka hän on ollut työssä.

Touko- , kesä- ja heinäkuussa Tommille maksetaan soviteltua päivärahaa. Palkkatulo huomioidaan sovittelussa palkan maksupäivän mukaan.

Kun Tommin osa-aikatyö päättyy kesäkuussa ja kesäkuun palkat ja lomakorvaukset maksetaan heinäkuussa, maksetaan hänelle edelleen soviteltua päivärahaa, vaikka hän on heinäkuussa kokonaan työtön. Hän saa sekä kesäkuun palkan että heinäkuun sovitellun päivärahan heinäkuussa.

Esimerkki 2: satunnainen keikkatyö päättynyt, palkkatulo sovitellaan, vaikka työ on päättynyt jo aiemmin

Rauno on tehnyt satunnaisia keikkatöitä useammalle työnantajalle eripituisissa työsuhteissa ajalla 10.6.–4.8.2019 eikä ole hakenut tältä ajalta työttömyyspäivärahaa. Hän laittaa työnhakunsa TE-toimistossa voimaan 5.8.2019 alkaen ja hakee kassalta päivärahaa 4 viikon ajalta 5.8.–1.9.2019. (Raunon aiemmin otettu omavastuuaika on edelleen voimassa eikä uusi 26 viikon työssäoloehto täyty 4.8.2019 mennessä.)

Raunon viimeisin työsuhde on ollut enintään kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö ajalla 22.7.–4.8.2019. Palkka tästä työstä maksetaan 9.8.2019.

Koska palkka perustuu enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön ja palkanmaksupäivä 9.8.2019 osuu päivärahan maksujaksolle, huomioidaan palkkatulot soviteltavana tulona, kun päivärahaa maksetaan ajalta 5.8.–1.9.2019

Sillä ei ole tulon sovittelun kannalta merkitystä, että Rauno ei ole hakenut päivärahaa työsuhteen ajalta, vain palkan maksupäivä ratkaisee.

Esimerkki 3: päivärahaa maksetaan työn ajalta, mutta palkkatuloa ei sovitella

Hanna aloittaa Yritys Oy:ssä satunnaisen kokoaikatyön, joka kestää 2.–8.9.2019 (eli alle kaksi viikkoa). Palkanmaksupäivä tästä työstä on 18.9.2019.

Hanna aloittaa 16.9.2019 toisen kokoaikatyön Firma Ky:ssä. Tämä työsuhde kestää yli kaksi viikkoa ja jatkuu 31.12.2019 saakka.

Hanna pitää työnhakunsa voimassa TE-toimistossa 15.9.2019 saakka ja lähettää kassalle päivärahahakemuksen 4 viikon ajalta 19.8.–15.9.2019.

Hannalle maksetaan täyttä päivärahaa ajalta 19.8.–15.9., vaikka hän on työskennellytkin kokoaikaisesti ajalla 2.9.–8.9. Päiväraha maksetaan täysimääräisenä, koska palkanmaksupäivä enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä sovitellaan palkan maksupäivän mukaisesti. Tässä tapauksessa palkanmaksupäivä 18.9.2019 ei osu päivärahan sovittelujaksolle.

Koska Hanna aloittaa yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön 16.9., hän siirtyy pois työttömyysturvan piiristä. Näin ollen palkkatulo työstä, joka on tehty ajalla 2.9.–8.9.2019, jää sovittelun ulkopuolelle.

Päivärahan sovittelu työn tekohetkellä lomautustilanteessa

Päiväraha lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täytenä lomautuspäiviltä tai sovittelutilanteissa soviteltuna viikon jokaiselta päivältä työn tekohetkellä.

Lyhennetty työviikko tarkoittaa, että kalenteriviikon aikana työskennellään lomauttaneelle työnantajalle täysiä työpäiviä ja saman viikon aikana on kokonaisia lomautuspäiviä. Täysiltä lomautuspäiviltä maksetaan tällöin täysi ansiopäiväraha. Näissä tilanteissa päivärahaa ei sovitella, jos syytä sovitellun päivärahan maksamiselle ei ole.

Jos teet lisäksi muuta työtä, maksetaan päiväraha soviteltuna sillä viikolla, jolloin työ on tehty (niin sanottu ansaintaperusteinen sovittelu). Soviteltavina tuloina huomioidaan myös lomauttaneelle työnantajalle tehdyistä täysistä työpäivistä saatu palkkatulo. Palkanmaksupäivällä ei tässä tapauksessa ole merkitystä.

Ansiopäivärahan maksaminen lomautuspäiviltä edellyttää, että palkallinen työaika kalenteriviikon aikana on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta.

Päivärahalaskuri

 Voit laskea sovitellun päivärahasi määrän päivärahalaskurilla.

Kun soviteltua päivärahaa maksettaan, täydestä ansiopäivärahasta vähennetään 50 % sovittelujakson aikana ansaitusta työtulon osasta, joka ylittää palkkatulon suojaosan. Sovittelujakso on kuukauden tai neljän viikon mittainen. Se, kumpaa jaksoa käytetään, määräytyy palkanmaksukauden ja hakujakson mukaan.

Päivärahan ja työtulon yhteissumma kuukaudessa voi olla enintään yhtä paljon kuin mitä on päivärahan perusteena oleva palkkatulo.

Ansiopäiväraha maksetaan aina vähintään sen suuruisena kuin hakijalla olisi oikeus saada (soviteltuna) peruspäivärahana lapsikorotuksineen.

Enimmäisaika ja uuden työssäoloehdon kertyminen

Soviteltuina maksetut ansiopäivärahapäivät kuluttavat ansiopäivärahan enimmäisaikaa täysimääräisesti maksettua työttömyyspäivärahaa hitaammin. Päiviä kertyy enimmäisaikalaskuriin jokaisesta soviteltuna maksetusta päivärahapäivästä siinä suhteessa, paljonko soviteltu päiväraha on verrattuna täyteen päivärahaan.

Soviteltuna maksetun päivärahan mahdollinen korotettu ansio-osa kuluttaa korotetun ansio-osan enimmäisaikalaskuria (eli 200 päivän laskuria) jokaiselta maksetulta päivältä riippumatta maksetun etuuden suuruudesta.

Työssäoloehto kertyy myös siltä ajalta, jolta maksetaan soviteltua päivärahaa, jos palkkatyötä on tehty yhteensä vähintään 18 tuntia kalenteriviikon aikana.  Työssäoloehdon kertymistä tarkastellaan aina työn tekohetken mukaisesti.

Palkkatiedot hakemukseen

Kassa saa tulorekisteristä tiedot maksetuista palkoista sen jälkeen, kun työnantaja on tehnyt lain mukaisen ilmoituksen tuloista. Joskus hakemuksen käsittelyssä tarvitaan tarkempia tietoja kuin mitä tulorekisteristä saa. Silloin joudumme pyytämään lisäselvityksiä palkkatietoihisi.

Tulot huomioidaan osa-aikatöissä sekä enintään kaksi viikkoa kestävissä kokoaikatöissä palkan maksupäivän mukaisessa jaksossa, muuten ansaintajakson mukaan.

Liitä ensimmäiseen hakemukseen mukaan kopio työsopimuksesta tai jos et ole tehnyt kirjallista työsopimusta (mitä kassa aina suosittelee), todistus työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Työnhaun TE-toimistossa pitää olla voimassa, jotta kassa voi maksaa ansiopäivärahaa.