Sääesteellä tarkoitetaan vain rakennus- ja metsäalalla TES:n alaisuudessa tapahtuvaa työnteon estymistä, joka johtuu yksinomaan ja välittömästi pakkasesta ja jonka ajalta työnantajalla ei ole työsopimuslain mukaista palkanmaksuvelvollisuutta. Sääesteenä ei lain mukaan pidetä muualla kuin rakennus- ja metsäalalla tapahtuvaa työnteon estymistä, vaikka se johtuisikin pakkasesta.

Sääestepäiviltä maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa, mikäli päivärahan saamisen edellytykset muutoin täyttyvät esimerkiksi omavastuuajan osalta. Omavastuun ajalta maksetaan poikkeuksellisesti päivärahaa, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 15.3.-31.12.2020. Jos työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus sääesteen ajalta osalta työpäivän tunneista (esimerkiksi odotusajan tunnit), ei ko. päivältä voida työttömyysetuutta maksaa ollenkaan.

Rajoitukset

Jos työn suorittaminen rakennusalalla estyy esimerkiksi sateen tai myrskyn vuoksi, kyseessä ole työttömyysturvalain mukainen sääestepäivä, vaan lomautukseen rinnastettava syy. Tällöin työstä estyminen rinnastetaan lomautuksen vuoksi lyhennetyn työajan tekemiseen ja päivärahat maksetaan kuten lomautetulle henkilölle samanlaisessa lomautustapauksessa maksettaisiin. Päivärahaoikeuden edellytyksenä on muun muassa, että työaika kyseisellä viikolla on vähentynyt vähintään 20 prosenttia.

TE-toimistoon ilmoittautuminen

TE-toimistoon on ilmoittauduttava työnhakijaksi ensimmäisenä pakkaspäivänä TE-toimiston ohjeiden mukaisesti. Seuraavien pakkaspäivien osalta toimitaan TE-toimiston määräämällä tavalla.

Päivärahan hakeminen

  • Pakkaspäivien ajalta päivärahahakemus täytetään aina koko kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin. Työssäolopäivien kohdalle merkitään ne työtunnit, joilta työnantaja on maksanut palkkaa. Lisäksi on toimitettava palkkalaskelma hakujakson ajalta olevilta työpäiviltä sekä työnantajan todistus sääestepäivistä.
  • Hakeminen tapahtuu päivärahahakemuksella eAsionnissa tai Ansioturvan päivärahahakemuslomakkeella, ja hakemus täytetään normaalisti kaikilta osin.
  • Hakemus pitää täyttää muiltakin osin kuin pelkästään pakkaspäiviltä (katso hakemuksen kääntöpuolella oleva malli), myös viikonlopun ajalta. Työttömyysturvalain 3 luku määrää, että työ-, omavastuu- ja korvattavien työttömyysetupäivien lukumäärä kalenteriviikossa voi olla yhteensä enintään viisi. Viikonloppuna tehdyt työt vähentävät samalla viikolla maksettavien työttömyyspäivien lukumäärää silloin, kun korvataan täysiä päiviä.
  • Palkkatodistus on toimitettava aina pakkaspäiviä edeltävältä ajalta, työssäoloehdon (26 työssäoloviikkoa 28 kalenterikuukauden tarkastelujakson aikana) seurannan vuoksi.

Omavastuuaika

Mikäli työssäoloehto on täyttynyt ennen pakkaspäiviä, määritellään päivärahan perusteena oleva palkkatulo, aiemmat korvauspäivät nollataan ja otetaan 5 päivän omavastuuaika. Omavastuuaika voidaan ottaa kuitenkin enintään kerran vuodessa.  Koko omavastuuajan (viisi päivää) on kerryttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Omavastuun ajalta maksetaan poikkeuksellisesti päivärahaa, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 15.3.-31.12.2020.

Päivärahahakemuksen toimittaminen työttömyyskassalle

Lähetä päivärahahakemus kassalle sähköisesti eAsioinnin kautta tai osoitteella

Rakennusalan työttömyyskassa PL 135, 70101 Kuopio

tai vie hakemus lähimpään Rakennusliiton palvelupisteeseen.