Ansiopäivärahan määrä

Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän päivärahalaskurin avulla.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävältä ajalta vakiintuneesta palkasta. Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy.

Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,34 prosenttia vuonna 2021 täyttyvissä työssäoloehdoissa.

Ansiopäivärahan muodostuminen

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista.

  • Perusosa on vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen. Peruspäiväraha on 33,78 € vuonna 2021.
  • Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 209,10 € vuonna 2021), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %.
  • Lapsikorotusta voi saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2021 yhdestä lapsesta 5,30 €, kahdesta lapsesta 7,78 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,03 €.

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen. Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun (sovitellun) peruspäivärahan suuruinen. Päiväpalkan saat jakamalla kuukausipalkan luvulla 21,5.

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa, ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Lue lisää ansiopäivärahan verotuksesta.

Jos olet osittain työssä ja osittain työtön, päiväraha maksetaan useimmiten ns. soviteltuna. Lue lisää sovitellusta ansiopäivärahasta.

Ansiopäivärahan kesto

Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti:

Työhistoria Ikä Päivärahan enimmäisaika
Enintään kolme vuotta 17 vuotta – / 1.8.2021 alkaen 18 v. tai 17 v. ja oppivelvollisuus suoritettu tai keskeytetty laissa mainitusta syystä 300 päivää
Yli kolme vuotta 17 vuotta – / 1.8.2021 alkaen 18 v. tai 17 v. ja oppivelvollisuus suoritettu tai keskeytetty laissa mainitusta syystä 400 päivää
Vähintään viisi vuotta Vähintään 58 vuotta 500 päivää

Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin puolessatoista vuodessa.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta (-1964 syntyneet) ja lomautustilanteessa sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 68 vuotta.

Ansiopäivärahan lisäpäiväoikeudesta lue sivulta Lisäpäivät.

Enimmäisajan täyttyminen

Jos työttömyytesi jatkuu enimmäisajan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Laskurin nollaus

Voit nollata enimmäisaikalaskurin täyttämällä työssäoloehdon uudelleen. Aina kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy, enimmäisaika alkaa alusta.

Uusi päivärahan määrä lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella olisi jäljellä maksamattomia päiviä. Ansiopäivärahan laskemiseen huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta kertyy työssäoloehtoa.

Mikäli ansiopäivärahakautesi alkaa uudestaan vuoden kuluessa aiemmasta ensimmäisestä maksetusta päivärahapäivästä ja sinulta on otettu omavastuuaika, ei uutta omavastuuaikaa mene eikä päivärahaa määritellä uudelleen.

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun vaikutus laskurin nollaukseen

Ansiopäivärahan enimmäisaikalaskurin voi pääsääntöisesti nollata täyttämällä 26 viikon työssäoloehdon uudelleen. Jos työssäoloehto täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana, enimmäisaikalaskuri nollataan vasta koulutuksen päättymisen jälkeen. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutuksen päätyttyä. Koulutuksen aikana voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan täyttymiseen saakka. Tämän jälkeen maksatus siirtyy Kelaan.

Kausiluonteinen työ

Joidenkin päivärahan saajien päiväraha lasketaan koko vuoden ansioiden mukaan eikä vain työssäoloehdon täyttävältä ajalta 26 viikon palkkatuloista. Tämä vuositulomääritys koskee sellaisia jäseniä, joiden työ ja siitä saatava palkkatulo on ollut kausiluonteista.

Kausiluonteisena pidetään työtä, jota voidaan luonnonolosuhteiden vuoksi tai muusta vastaavasta syystä tehdä vain tiettynä aikana vuodesta. Myös työmäärän ja työstä saadun palkkatulon pitää työn kausiluonteisuuden vuoksi olla huomattavasti tavanomaista suuremmat, jotta vuositulomääritys tulee kysymykseen.

Päiväraha lasketaan vuositulomäärityksen perusteella esimerkiksi joillekin asfalttityöntekijöille sekä matkailukeskuksien kausityöntekijöille. Puutarhatyöntekijöillä palkkataso ei työn kausiluonteisuuden vuoksi ylitä vastaavissa tehtävissä maksettua palkkaa, joten heille päiväraha lasketaan normaalilta 26 työssäoloehtoviikon aikana ansaituista palkoista.

Vuositulomäärityksessä päivärahan laskennassa huomioidaan kaikki edellisen 12 kuukauden aikana ansaitut veronalaiset palkkatulot ja näiden lisäksi myös joitakin sosiaalietuuksia, mutta ei yritystuloa.

Työaikapankki

Työaikapankista nostettu palkallinen vapaa-aika huomioidaan päivärahan laskennassa, mutta työaikapankkiin siirrettävää rahaa tai sieltä nostettuja rahasuorituksia ei huomioida.