Näin haet ansiopäivärahaa

Soviteltu päiväraha

Päiväraha työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Kuinka haen päivärahaa Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä


Näin haet ansiopäivärahaa

Ansiopäivärahan hakeminen onnistuu helposti Rakennuskassan eAsioinnissa. Kun jäät työttämäksi tai lomautetuksi, toimi näin:

 1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.
 2. Lähetä ansiopäivärahahakemus liitteineen Rakennuskassaan, kun olet ollut työttömänä kaksi täyttä kalenteriviikkoa.
 3. Hae jatkossa päivärahaa neljän kalenteriviikon (maanantaista sunnuntaihin) tai kalenterikuukauden (ensimmäisestä viimeiseen päivään) jaksoissa.

Ilmoittaudu TE-toimistoon

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Voit ilmoittautua sähköisesti TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa. Muista tehdä kaikki TE-palveluiden antamat tehtävät, jotta työnhakusi pysyy voimassa. Voit saada ansiopäivärahaa vain, jos työnhakusi on voimassa.

Täytä ansiopäivärahahakemus

Lähetä ensimmäinen päivärahahakemus Rakennuskassaan, kun olet ollut työttömänä vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa. Jatkossa päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. Hakemuksen tulee päättyä aina sunnuntaihin.

Täytä ja lähetä ansiopäivärahahakemus ja sen liitteet työttömyyskassaan sähköisesti eAsiointi-palvelun kautta. Kun haet päivärahaa sähköisesti, hakemuksesi saapuu käsiteltäväksi nopeammin ja saat myös rahat tilillesi nopeammin. Päivärahahakemus on tarvittaessa mahdollista täyttää myös paperisena. Paperisen hakemuslomakkeen saa TE-toimistosta, Rakennusliiton palvelupisteestä, työttömyyskassasta tai tulostettua sivulta lomakkeet.

Jos hakujaksolle sisältyy osa-aikatyötä, jossa on kuukausipalkka, hae päivärahaa kalenterikuukausittain. Neljän viikon rytmiä noudatetaan, kun teet työttömänä ollessasi satunnaisia lyhyitä työjaksoja, jotka alkavat ja päättyvät kyseisen neljän viikon jakson aikana.

Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi.

Täytä päivärahahakemus niin, että jokaiselle päivälle tulee selvitys (myös lauantai ja sunnuntai). Kirjoita jokaisen päivän kohdalle työtön, työssä tai sairas. Jos hakemukseen sisältyy työpäiviä, kirjoita työssäolopäivien kohdalle tehdyt työtunnit sen mukaan, kuinka monelta tunnilta sinulle maksetaan palkka. Työttömille päiville ei ilmoiteta työtunteja.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta täytä hakemukseen tilanteesi mukaan esimerkiksi työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu tai työnhakuvalmennus osallistumispäivien kohdalle. Vuosiloma-aika on palkallista aikaa ja se on merkittävä hakemukseen. Työnantajan maksamien arkipyhäpäivien ajalta hakemukseen merkitään arkipyhä.

Liitä päivärahahakemukseen tarvittavat liitteet

Hakemuksen käsittely hidastuu, jos tarvittavat liitteet puuttuvat. Liitteiden lähettäminen ennen hakemusta ei nopeuta käsittelyä.

 • Jos olet työtön, lähetä kassalle liitteenä irtisanomisilmoitus, työsopimus ja työtodistus. Näiden lisäksi tarvitsemme palkkatiedot päivärahan laskentaa varten.
 • Jos olet lomautettu, lähetä kassalle liitteenä työsopimus, palkkatodistus ja lomautusilmoitus.
 • Jos saat jotain sosiaalietuutta, toimita kassalle myös päätös tästä. Tilanteestasi riippuen saatat tarvita liitteeksi myös muita dokumentteja.

Tarkista tarvitsemasi liitteet alla olevasta listasta.

Liitteet:

Palkkatiedot

Kassa saa palkkatiedot maksetuista palkoista tulorekisteristä. Joskus hakemuksen käsittelyyn tarvitaan tarkempia tietoja kuin mitä tulorekisteristä saa. Silloin joudumme pyytämään lisäselvityksiä palkkatietoihin.

Voit myös lähettää palkkatodistuksen kassalle.

 • Palkkatiedot tarvitaan  vähintään 26 viikon työssäoloehdon täyttävältä ajalta. Jos viimeisin työsuhde on kestänyt vähemmän kuin 26 palkallista viikkoa, tarvitsemme palkkatiedot aikaisempien työsuhteiden ajalta, jotta viikkojen yhteenlaskettu määrä on vähintään 26.
 • Palkkatiedoista on käytävä ilmi
  • lomarahan ja lomakorvauksen määrä eriteltynä
  • mahdolliset palkattomat poissaolot ja niiden syyt
  • tulospalkkiot, voittopalkkiot, bonukset tai muut vastaavat tulot eriteltynä
  • mielellään työnantajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot lisätietojen pyytämistä varten.
 • Jos 26 viikon jaksoon sisältyy palkattomia poissaoloja tai alennettuna maksettua palkkaa, tarvitsemme palkkatiedot vastaavasti pidemmältä ajalta.
Irtisanomis- tai lomautusilmoitus ja työtodistus
 • Jos sinut on irtisanottu, liitä mukaan kopio irtisanomisilmoituksesta ja kopio työtodistuksesta.
 • Jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on päättynyt tuotannollis-taloudellisista syistä, liitä mukaan kopio irtisanomisilmoituksesta.
 • Jos sinut on lomautettu, liitä mukaan kopio lomautusilmoituksesta tai -todistuksesta
Päätös sosiaalietuudesta
 • Liitä mukaan kopio päätöksestä, jos saat muuta sosiaalietuutta (myös ulkomailta saadut), esimerkiksi lasten kotihoidontukea tai eläkettä.
Muut liitteet
 • Liitä mukaan kopio viimeksi vahvistetusta omasta verotuspäätöksestäsi, jos harjoitat sivutoimista yritystoimintaa tai olet maa- tai metsätilan omistaja.
 • Liitä mukaan kopio työsopimuksestasi, jos teet osa-aikatyötä.
 • Tarvitsemme myös palkkatiedot hakujaksolle kohdistuvista tuloista.
 • Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavallisesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska kassa saa tiedot lapsista Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus) kautta.

Lähetä ansiopäivärahahakemus liitteineen

Lähetä hakemuksesi hakemusjakson päätyttyä eAsioinnin kautta. Tarvittaessa voi lähettää hakemuksen myös postitse osoitteeseen

Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135
70101 KUOPIO

tai viedä sen lähimpään Rakennusliiton palvelupisteeseen.

Huomioi myös

Ensimmäinen hakemus ja omavastuuaika

Päivärahaa maksetaan vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viiden täysin työttömän arkipäivän (ma–pe) mittainen. Omavastuuaika asetetaan, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy ja ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta. Omavastuuaika otetaan pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan (8) peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jotta omavastuuaikaa voidaan ottaa, tulee työnhaun olla voimassa TE-toimistossa.

Omavastuuaikaan ei huomioida mahdollista karenssiaikaa tai taloudellisen etuuden jaksotusaikaa. Jos olet tehnyt työtä omavastuuajan kerryttämisen aikana, vähennetään tehdyt työtunnit pois, ja jäljelle jäävä työtön aika huomioidaan omavastuuaikaan mukaan. Jos alan täysi työaika 5 päivän aikana on 40 tuntia (8 tuntia päivässä), pitää työtöntä aikaakin kertyä 40 tuntia, jotta omavastuuaika tulee täyteen.

Poikkeus päivärahan määrittelyn ja omavastuuajan asettamisen osalta

Päivärahaa ei määritellä uudelleen ja uutta omavastuuaikaa ei oteta:

 • jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja
 • jos päiväraha on laskettu uudelleen edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Tällaisessa tilanteessa päivärahan enimmäisaikalaskurit nollataan ja päivärahan maksaminen jatkuu aiemmin lasketun palkan mukaan.

Jatkohakemuksen lähettäminen

Jatkossa päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon (maanantaista sunnuntaihin) tai kalenterikuukauden (ensimmäisestä viimeiseen päivään) jaksoissa. Voit liittää hakemukseen palkkalaskelman tehdyistä työtunneista tai ilmoittaa palkan maksupäivä hakemuksen lisätiedoissa, jos palkkaa ei vielä ole maksettu. Saamme tiedot maksetuista palkoista tulorekisteristä, mutta joskus niihin täytyy pyytää täydennystä.

HUOM!

Jos hakujaksolla alkanut yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli kyseisen neljän viikon jakson, voit päättää hakemuksesi työn aloittamista edeltävään päivään. Merkitse lisäksi hakemukseen, milloin yli 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö on alkanut ja lähetä kasalle kopio työsopimuksestasi.

Ilmoitusvelvollisuus

Muista ilmoittaa välittömästi työttömyyskassaan, jos tilanteessasi tapahtuu muutos. Työtulosta tai sosiaalietuudesta ilmoittamatta jättäminen katsotaan väärinkäytökseksi, joka voi johtaa kassasta erottamiseen ja oikeudellisiin seuraamuksiin. Jos työttömyysetuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena, liikaa maksettu etuus peritään takaisin.


Soviteltu päiväraha

Soviteltua ansiopäivärahaa voit saada silloin, kun olet osittain työssä ja osittain työtön.

Palkkatulo ja työaika huomioidaan sovittelussa yleensä sillä päivärahan maksujaksolla, jolla sinulle maksetaan palkkaa. Jos teet lyhennettyä työviikkoa, päiväraha maksetaan pääsääntöisesti täytenä lomautuspäiviltä eikä sitä sovitella.

Lue lisää sovitellusta ansiopäivärahasta.

Soviteltua päivärahaa haetaan joko neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksossa. Hakujakso määräytyy palkanmaksukauden mukaan. Täytä hakemus samalta 4 viikon tai kuukauden ajalta, jolta sinulle maksetaan palkka.

Merkitse päivärahahakemukseen tehdyt työpäivät ja työtunnit jokaisen työpäivän kohdalle. Hakemukseen merkittyjen työtuntien on vastattava palkkatietoihin merkittyjä työtunteja eli työtunnit ilmoitetaan hakemuksella sen mukaan, kuinka monelta tunnilta työnantaja maksaa palkan. Jos hakemuksen ajalle sisältyy enemmän kuin yhdellä työnantajalla tehtyä työtä, on eri työnantajalle tehdyt työt eriteltävä päiväkohtaisiin selvityksiin.

Kassa saa tulorekisteristä palkkatiedot sen jälkeen, kun työnantaja on tehnyt lain mukaisen ilmoituksen tuloista. Joskus hakemuksen käsittelyssä tarvitaan tarkempia tietoja kuin mitä tulorekisteristä saa ja silloin joudumme pyytämään lisäselvityksiä. Voit myös liittää palkkalaskelman tai palkkatodistuksen hakujakson ansioista hakemukseesi. Jos saat tuloa yritystoiminnasta tai ns. omasta työstä, on sinun ilmoitettava tulot meille esimerkiksi tekemälläsi kuukausikohtaisella tulo-meno-selvityksellä (malli löytyy Lomakkeet-sivulta). Ilman palkka- ja tulotietoja hakemusta ei voida käsitellä.

Palkkatiedot on toimitettava myös silloin, kun kuukausitulot työstä jäävät alle 300 euron suojaosan tai neljän viikon tulot alle 279 euron suojaosan. Palkkatulon suojaosaa on korotettu 30.6.2021 alkaviin hakujaksoihin saakka. Suojaosat ovat 500 euroa kuukaudessa ja 465 euroa neljän viikon sovittelujaksolla. Työttömyyskassa seuraa työssäoloehdon täyttävien viikkojen kertymistä.

Hakemukseen on liitettävä kopio työsopimuksesta silloin, kun osa-aikainen tai keikkaluonteinen työ alkaa.

Jäsenmaksu on maksettava myös osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ansioista.

Työnhaun pitää TE-toimistossa olla voimassa, jotta kassa voi maksaa päivärahaa.


Päiväraha työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Työllistymistä edistävistä palveluista sovitaan TE-toimiston kanssa. Tällaisia palveluita ovat työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kotouttamistuella tuettu maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, työ- ja koulutuskokeilu, kuntouttava työtoiminta ja uravalmennus. Palvelujen ajalta haetaan päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa.

Valitse eAsioinnissa päivärahahakemuksen päiväkohtaiseen selvitykseen sen palvelun nimi, johon osallistut. Osallistumispäiviltä ei merkitä tuntitietoja, ellei kyseessä ole lisäksi palkallinen työpäivä. Koulutukseen sisältyvät loma-ajat on merkittävä erikseen hakemukseen.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavia korotettua ansio-osaa, kulukorvausta ja korotettua kulukorvausta maksetaan automaattisesti, mikäli sinulla on niihin oikeus. Korotusta tai kulukorvausta ei siis tarvitse hakea erikseen.

Kassalle on ilmoitettava poissaoloista päivärahahakemuksessa. Jos poissaolo johtuu työhaastattelusta, työkyvyttömyydestäsi tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, on poissaolon syy merkittävä hakemukseen. Tieto poissaoloista tulee kassalle myös palvelun järjestäjältä.


Kuinka haen päivärahaa Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä

Muista ilmoittautua viimeistään ensimmäisenä Kelan maksaman sairauspäivärahan jälkeisenä päivänä TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Työnhaun voi laittaa vireille TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. TE-toimisto lähettää suoraan kassalle lausunnon työnhaun voimassa olosta.

Laita työkyvyttömyyseläkehakemus vireille omaan eläkevakuutusyhtiöösi tai Kelaan, jos et ole jo hakenut eläkettä.

Kun olet ollut työnhakijana vähintään kaksi kokonaista kalenteriviikkoa, voit lähettää ensimmäisen hakemuksen liitteineen työttömyyspäivärahasta kassalle. Täytä hakemus sunnuntaihin saakka. Hakemuksen voi täyttää kassan eAsioinnissa. Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen.

Hakemuksessa tarvittavat liitteet:

1. Palkkatodistus vähintään 26 viikolta ennen palkattoman sairausvapaan alkamista (ks. tarkempi ohje ansiopäivärahan hakuohjeista). Jos sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, lähetä kassalle myös kopiot työtodistuksista samalta ajalta.

2. Jos sinulla on voimassa oleva työsuhde, pyydä työnantajaltasi vapaamuotoinen todistus siitä, ettei sinulle ole tarjota työkykyäsi vastaavaa työtä.

3. Kopio vakuutusyhtiön eläkepäätöksestä, jos olet jo saanut hylkäyksen työkyvyttömyyseläkehakemukseesi. Muussa tapauksessa tarvitaan selvitys siitä, missä vakuutusyhtiössä työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä ja mistä alkaen.

4. Kopio päivärahan hakuajalla voimassa olevasta lääkärintodistuksesta tai -lausunnosta.

Mikäli hakemuksesi käsittelyssä tarvitaan muita selvityksiä, nämä pyydetään sinulta erikseen.


Palaa alkuun