Lomauttaminen tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti työnantajan määräyksestä, mutta työsuhde pysyy muutoin voimassa. Voit joutua lomautetuksi työsuhteestasi joko toistaiseksi tai määräajaksi. Lomautuksen ajalta saat työttömyysetuutta, jos olet ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja muut lain mukaiset etuuden saamisen edellytykset täyttyvät.

  • Kokoaikainen lomautus kestää kokonaisen kalenteriviikon maanantaista sunnuntaihin.
  • Lomautus voidaan toteuttaa myös lyhentämällä päivittäistä tai viikoittaista työaikaa.
  • Jos lomautus toteutuu lyhennettynä työpäivänä, maksetaan työttömyyspäiväraha soviteltuna.
  • Lyhennetylle työviikolle lomauttamisen ajalta saat täyden päivärahan lomautuspäiviltäsi, jos et tee muuta työtä.
  • Jos teet lomautuksen aikana osa-aikatyötä, satunnaista kokoaikatyötä (kesto enintään kaksi viikkoa) tai sinulla on sivutoimista yritystoimintaa, maksetaan työttömyysetuus aina soviteltuna.
  • Lomautustilanteissa työaika kalenteriviikon aikana voi olla enintään 80 % täydestä työajasta, jotta päivärahaa voidaan maksaa.

Voit aloittaa työnhakusi jo ennen kuin lomautus alkaa, mutta työttömyysetuutta voidaan kuitenkin maksaa aikaisintaan ensimmäisestä lomautuspäivästä lähtien.

Palkkatiedot

Tarvitsemme palkkatiedot vähintään 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksesi alkamista. Tiedot tarvitaan päivärahan määrittelyä varten. Tarkistamme maksetut palkkatiedot tulorekisteristä. Joudumme kuitenkin usein pyytämään niihin lisäselvityksiä työnantajalta. Voit myös lähettää meille erillisen palkkatodistuksen hakemuksesi liitteenä.

Palkkatietojen lisäksi tarvitsemme selvityksen, oletko pitänyt kaikki edelliseltä lomanmääräytymiskaudelta kertyneet vuosilomapäiväsi.

  • Jos sinulla on pitämättömiä vuosilomapäiviä, liitä hakemukseen mukaan työnantajan allekirjoittama todistus, josta käy ilmi, milloin pitämättömät lomat on sovittu pidettäväksi.
  • Jos sinulle on maksettu loma-ajan palkkaa sellaisilta lomapäiviltä, joita et ole vielä pitänyt, tarvitsemme tästä tiedon.

Jos et ole pitänyt kaikkia kesälomapäiviäsi lomakaudella etkä sopinut vuosiloman siirrosta, jodumme hylkäämään hakemuksesi pitämättömien lomapäivien osalta 1.10. alkaen.

Päivärahan hakeminen

Täytä päivärahahakemuksen jokainen kohta huolellisesti. Puutteellisen hakemuksen lähettäminen, puuttuvat liittet ja puutteellisesti maksetut jäsenmaksut hidastuttavat hakemusten käsittelyä ja päivärahan maksamista.

Kirjoita hakemukseen lomautuspäivien kohdalle ”lomautettu” ja työpäivien kohdalle ”työssä” sekä palkallisten työtuntien määrä. Jos teet työtä useammalle työnantajalle, erittele eri työnantajille tekemäsi työt ja työtunnit. Tarvitsemme hakemuksen käsittelyvaiheessa palkkatiedot kaikista hakujaksolla tekemistäsi töistä.

  • Jos olet lomautettu lyhennetylle työviikolle tai lyhennetylle työpäivälle, työtunnit ja palkat on ilmoitettava hakemuksessa aina päiväkohtaisesti työssäoloehdon seurantaa ja mahdollista sovitellun päivärahan maksamista varten. Tällöin hakemukset on täytettävä neljän kalenteriviikon jaksoissa samoilta ajoilta kuin miltä palkkakin maksetaan.
  • Jos olet vuoroviikkolomautettu ja työnantajan palkanmaksujakso on kaksi viikkoa, hakemukset täytetään palkanmaksujaksojen mukaan neljältä viikolta.

Etenkin lomautustilanteissa on tärkeätä lisäksi muistaa, että  viiden omavastuupäivän tulee sijoittua kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon ajalle.

Oikeus irtisanomisajan palkkaan

Jos sinut on irtisanottu työstäsi ja olet oikeutettu kokoaikatyöhön perustuvaan irtisanomisajan palkkaan tai tätä vastaavaan korvaukseen, ei samalta ajalta voida päivärahaa maksaa. Kassa joutuu hylkäämään hakemuksen, vaikka työnantaja ei palkkaa tai korvausta olisi maksanutkaan. Pelkkä oikeus palkkaan estää päivärahan saannin.

200 päivää kestänyt lomautus

Lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää voi lomautettu työntekijä itse halutessaan irtisanoutua työstään ilman työttömyysturvan menetystä. Palkallinen vuosiloma-aika lomautuksen kestäessä ei katkaisee 200 päivän laskentaa.

Päivärahan hakuohjeet